Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0377/2015

Předložené texty :

B8-0377/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 262kWORD 68k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zprávě o mimořádné Evropské radě ze dne 23. dubna 2015 včetně posledních tragédií ve Středozemním moři a politik EU týkajících se migrace a azylu (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o mimořádné Evropské radě ze dne 23. dubna 2015 včetně posledních tragédií ve Středozemním moři a politik EU týkajících se migrace a azylu (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1951 a na jejich dodatkové protokoly,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014(1) o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci,

 

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013(2) o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii,

 

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(3),

–       s ohledem na projev předsedy Evropského parlamentu, který pronesl v průběhu návštěvy Lampedusy ve dnech 2. a 3. října 2014 u příležitosti výročí tragédie z 3. října 2013,

–       s ohledem na zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o cestách jeho delegací na Lampedusu v listopadu 2011, do Jordánska v únoru 2013 (zpráva o situaci uprchlíků ze Sýrie) a do Bulharska v lednu 2014 (zpráva o situaci žadatelů o azyl a uprchlíků především ze Sýrie),

–       s ohledem na rozpravy na plenárním zasedání konaném dne 9. října 2013 o politikách EU v oblasti migrace, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy,

–       s ohledem na rozpravy pořádané od počátku současného volebního období ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, zejména na rozpravu ze dne 22. července 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří, dne 4. září 2014 (ohledně činnosti agentury Frontex ve Středomoří a o pracovní skupině pro Středomoří), rozpravu ze dne 24. září o páté výroční zprávě Komise o přistěhovalectví a azylu (2013) a o výroční zprávě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), která se týkala situace v oblasti azylu v Evropské unii (2013),

–       s ohledem na sdělení Komise o práci pracovní skupiny pro Středomoří ze dne 4. prosince 2013,

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. prosince 2013,

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady konaného ve dnech 26.–27. června 2014, v nichž Rada vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování v nadcházejících letech v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. září 2014 k tématu Evropské politiky v oblasti přistěhovalectví,

–       s ohledem na závěry Rady o přijetí opatření pro lepší řízení migračních toků přijaté dne 10. října 2014,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy z dubna 2012 nazvanou „Ztráty na životech ve Středozemním moři“,

–       s ohledem na výroční zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů, zejména zprávu o správě vnějších hranic EU a jejím dopadu na lidská práva migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2013, a zprávu o pracovním vykořisťování migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2014,

–       s ohledem na projev Jeho Svatosti papeže Františka, který pronesl v průběhu své návštěvy Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na otázky Radě a Komisi o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci (O–000078/2014 – B8-0037/2014 a O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že poslední tragédie u Libyjského pobřeží si vyžádala minimálně 800 životů a že mnoho dalších migrantů se pohřešuje;

B.     vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci se odhaduje, že od roku 2000 zahynulo ve Středozemním moři minimálně 22 400 lidí, zatímco se snažili dostat do Evropy, což činí z tohoto moře oblast s nejvyšším počtem úmrtí na světě pro migranty a znovu poukazuje na potřebu udělat všechno možné pro záchranu životů lidí v ohrožení i na nutnost, aby členské státy plnily svou mezinárodní povinnost záchrany na moři;

C.     vzhledem k tomu, že operace „Mare Nostrum“ zaměřená na hlídkování, záchranné akce a ostrahu, kterou zahájila Itálie, zdokonalila humanitární záchranné akce ve Středozemním moři a že tato operace za posledních 364 dní, kdy byla aktivní, zachránila 150 810 migrantů; vzhledem k tomu, že předpoklad, že ukončení operace „Mare Nostrum“ sníží počet migrantů, kteří se pokusí o překonání Středozemního moře a zemřou při tom, se ukázal jako chybný;

D.     vzhledem k tomu, že společná operace Triton koordinovaná agenturou Frontex byla plně funkční od 1. listopadu 2014; vzhledem k tomu, že tato operace má mandát omezený na hlídkování a kontrolu hranic a vyhledávací a záchranné akce tudíž nejsou její součástí; vzhledem k tomu, že činnost operace Triton pokrývá jen oblast do 30 mil od malé části evropských břehů; vzhledem k tomu, že operace Triton má ve srovnání s operací Mare Nostrum omezené finanční a technické prostředky; vzhledem k tomu, že ztrojnásobení rozpočtu operace Triton, o němž rozhodla Evropská rada dne 23. dubna 2015, bez toho, že by se změnil její mandát, nesníží množství migrantů, kteří zemřou na moři;

E.     vzhledem k tomu, že zásada solidarity a spravedlivého rozdělení odpovědnosti je stanovena v článku 80 Smlouvy o fungování EU;

1.      vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad tragickou ztrátou lidských životů ve Středomoří; připomíná, že solidarita EU by měla být nerozlučně spjata s odpovědností; připomíná, že problém migrace by měl být řešen tak, že základem všech analýz a možných řešení bude lidská důstojnost;

2.      naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby zabránily dalším ztrátám života na moři, a dále naléhavě vyzývá členské státy, aby použily své výlučné právo zachraňovat životy na moři v souladu s jejich mezinárodními závazky; vyzývá k zahájení velké vyhledávací a záchranné operace od Kypru po Španělsko s dostatečnými peněžními, technickými a lidskými zdroji a koordinované na úrovni EU;

3.      vyzývá k přijetí koordinovaného přístupu založeného na solidaritě a zodpovědnosti s cílem najít evropské řešení této významné evropské strukturální otázky, toto řešení by mělo být postaveno na solidaritě a spravedlivém rozdělení zodpovědnosti podle článku 80 SFEU, jakož i na celostním přístupu, který bude brát ohled na všechny rozměry této otázky včetně zavedení nových, bezpečných a legálních kanálů pro migraci, humanitárních víz, programů přesidlování, které budou pro členské státy povinné, a spolupráce s třetími zeměmi, což bude mít také pozitivní dopad na vnitřní bezpečnost;

4.      vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, kterými umožní žadatelům o azyl přístup k unijnímu azylovému systému bezpečným a spravedlivým způsobem bez nutnosti riskovat svůj život; vyzývá k humanitární pomoci těm, kdo takové tragické události přežili, a žádá, aby se EU a členské státy zavázaly dodržovat univerzální lidská práva migrantů;

5.      uznává, že se v následujících měsících může pokusit o překročení Středozemního moře půl milionu až milion lidí; vyzývá EU a členské státy, aby zvážily možnosti zorganizovat nouzový mechanismus pro přemístění a závazný mechanismus ke snížení tlaku na ty členské státy, do kterých přichází největší počet žadatelů o azyl a osob požívajících mezinárodní ochrany tak, aby se dalo řádně reagovat na tento očekávaný migrační tok;

6.      vyzývá členské státy, aby v souladu s platným mezinárodním a unijním právem dodržovaly zásadu nenavracení; vyzývá členské státy, aby okamžitě ukončily všechny nevhodné a prodlužované praktiky zadržování, které porušují mezinárodní a evropské právo; poukazuje na to, že opatření na zadržení migrantů musí být vždy předmětem správního rozhodnutí a musí být řádně odůvodněné a dočasné;

7.      vyzývá k lepší a účinnější spolupráci mezi EU a třetími zeměmi s cílem zabránit opakování takových tragických událostí; je toho názoru, že dohody o řízení migrace mezi EU a třetími zeměmi by se měly zvažovat pouze tehdy, pokud by tranzitní země zaručovaly ochranu uprchlíků a dodržování základních práv; vyzývá k pomoci třetím zemím a zemím původu migrantů k diverzifikaci a zlepšení jejich hospodářství a zdůrazňuje potřebu, aby třetí země dodržovaly mezinárodní právo s ohledem na záchranu životů na moři;

8.      vyzývá EU, aby i nadále nabízela humanitární, finanční a politickou pomoc v krizových oblastech v severní Africe a na Blízkém východě s cílem řešit kořeny příčin migračních a humanitárních tlaků; vyzývá tedy EU, aby monitorovala rozdělování této finančních pomoci a zvýšila demokratickou odpovědnost za tuto pomoc s cílem zajistit pozitivní výsledky těchto prostředků, které se zatím nedostavily;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vysokému komisaři OSN pro uprchlíky.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

Právní upozornění