Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0377/2015

Indgivne tekster :

B8-0377/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 115kWORD 60k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 og herunder om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om rapporten fra det ekstraordinære Europæiske Råd af 23. april 2015 og herunder om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genève-konventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne hertil,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014(1) om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–       der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2013(2) om EU's og medlemsstaternes foranstaltninger for at tackle flygtningestrømmen fra konflikten i Syrien,

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(3),

–       der henviser til den tale, som formanden for Europa-Parlamentet holdte under sit besøg i Lampedusa den 2. og 3. oktober 2014, for at markere årsdagen for tragedien den 3. oktober 2013,

–       der henviser til rapporterne fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om dets delegationsbesøg til Lampedusa i november 2011, til Jordan i februar 2013 for at vurdere situationen hvad angår flygtninge fra Syrien, og til Bulgarien i januar 2014 for at vurdere situationen for asylansøgere og flygtninge, navnlig fra Syrien,

–       der henviser til drøftelserne på plenarforsamlingen den 9. oktober 2013 om EU's migrationspolitikker i Middelhavet, navnlig de tragiske begivenheder i Lampedusa,

–       der henviser til drøftelserne, der har fundet sted siden begyndelsen af den indeværende valgperiode i dets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, af 22. juli 2014 om gennemførelsen af meddelelsen om arbejdet i udført af Taskforcen vedrørende Middelhavet, af 4. september 2014 om Frontex-aktiviteter i Middelhavet og om Taskforcen vedrørende Middelhavet og af 24. september 2014 om Kommissionens femte årsrapport om indvandring og asyl (2013)(3) og om årsrapporten fra Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) om situationen på asylområdet i Den Europæiske Union (2013),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 4. december 2013 om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet,

–       der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner af 20. december 2013,

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet,

–       der henviser til de konklusioner, som Det Europæiske Råd vedtog på mødet den 26.-27. juni 2014, hvori det fastlagde de strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle planlægning for de kommende år på området med frihed, sikkerhed og retfærdighed,

–       der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 11. september 2014 om EU's indvandringspolitik,

–       der henviser til Rådets konklusioner om "Tiltag med henblik på bedre styring af migrationsstrømme" vedtaget den 10. oktober 2014,

–       der henviser til rapporten ‘Lives lost in the Mediterranean Sea’ fra april 2012 fra Europarådets Parlamentariske Forsamling,

–       der henviser til de årlige rapporter fra FN's særlige rapportør om migranters menneskerettigheder, navnlig rapporten offentliggjort i april 2013 om forvaltning af EU's ydre grænser og dens virkning på migranters menneskerettigheder samt rapporten offentliggjort i april 2014 om udnyttelse af migranter som arbejdskraft,

–       der henviser til talen afholdt af Hans Hellighed pave Frans under hans besøg i Parlamentet den 25. november 2014,

–       der henviser til forespørgsler til mundtlig besvarelse til Rådet og til Kommissionen om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration (O‑000078/2014 – B8-0037/2014 og O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       der henviser til drøftelserne den 25. november 2014 i Europa-Parlamentet, om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den seneste tragedie ud for Libyens kyst kar kostet mindst 800 migranter livet, og mange flere er meldt savnede;

B.     der henviser til, at ifølge Den Internationale Organisation for Migration har mindst 22 400 mennesker mistet livet i Middelhavet siden 2000 i et forsøg på nå Europa, hvilket gør det til det mest dødbringende hav for migranter, og minder på ny om nødvendigheden af at gøre det yderste for at redde personer, der befinder sig i livsfare, og om nødvendigheden af, at medlemsstaterne overholder deres internationale forpligtelser, hvad angår redningsaktioner til søs;

C.     der henviser til, at den italienske rednings- og overvågningsoperation Mare Nostrum-patruljen har forbedret den humanitære indsats i Middelhavet og reddet 150 810 migranter i de 364 dage, den har eksisteret; der henviser til, at antagelsen af, at indstillingen af Mare Nostrum ville begrænse antallet af migranter, der er villig til at forsøge at komme over Middelhavet og eventuelt dø i forsøget herpå, ikke viste sig at holde stik;

D.     der henviser til, at den fælles operation "Triton", der koordineres af Frontex, blev fuld operationel den 1. november 2014; der henviser til, at dets mandat er begrænset til at patruljere og foretage grænsekontrol, og at eftersøgning og redningsaktioner ikke er en del af mandatet; der henviser til, at Triton dækker et aktivitetsområde på blot 50 km fra en del af de europæiske kyster; der henviser til, at Triton har begrænsede finansielle og tekniske midler i sammenligning med Mare Nostrum; der henviser til, at tredoblingen af Tritons budget, sådan som det blev besluttet på Det Europæiske Råds møde torsdag den 23. april 2015, ikke vil begrænse antallet af migranter, der dør til søs, hvis ikke Tritons mandat ændres;

E.     der henviser til princippet om solidaritet og rimelig ansvarsfordeling, som er fastlagt i artikel 80 i TEUF;

1.      udtrykker dyb bedrøvelse og beklagelse over de tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet; minder om, at EU’s solidaritet bør ledsages af ansvarlighed; minder på ny om, at i enhver behandling af migrationsspørgsmål bør menneskets værdighed være i centrum for alle analyser og mulige løsninger;

2.      opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne om at gøre mere for at forhindre yderligere tab af liv til søs, og opfordrer medlemsstaterne til at benytte sig af deres beføjelse til at redde liv til søs i overensstemmelse med deres internationale forpligtelser; opfordrer til, at der oprettes en stor efterforsknings- og redningsaktion fra Cypern til Spanien med tilstrækkelige økonomiske, tekniske og menneskelige ressourcer, der koordineres på EU-niveau;

3.      opfordrer til, at der indføres en koordineret tilgang baseret på solidaritet og ansvarsfordeling for at finde frem til en europæisk løsning på dette store europæiske strukturelle spørgsmål - denne løsning bør basere sig på princippet om solidaritet og ansvarsfordeling, som det er anført i artikel 80 i TEUF, og på en holistisk tilgang, der tager højde for alle aspekter af problemet, herunder gennem oprettelse af nye sikre og lovlige migrationskanaler, humanitære visa, bindende genbosættelsesprogrammer for medlemsstaterne og samarbejde med tredjelande, hvilket også kunne have en gavnlig virkning på den indre sikkerhed;

4.      tilskynder medlemsstaterne til at træffe foranstaltninger til at sikre, at asylansøgere kan få adgang til Unionens asylsystem på en sikker og rimelig måde og uden at skulle risikere deres liv i forsøget; opfordrer til, at de overlevende efter sådanne tragiske begivenheder tilbydes humanitær bistand, og opfordrer EU og medlemsstaterne til at forpligte sig til at garantere migranternes universelle grundlæggende rettigheder;

5.      erkender, at mellem en halv million og en million mennesker kan forsøge at krydse Middelhavet i de kommende måneder; tilskynder EU og medlemsstaterne til at overveje mulige løsninger for at organisere en mekanisme til nødflytninger og en bindende mekanisme til at begrænse presset på de medlemsstater, der modtager et højt antal asylansøgere og modtagere af international beskyttelse, så denne forventede migrationsstrøm kan varetages ordentligt;

6.      opfordrer medlemsstaterne til at overholde princippet om non-refoulement i overensstemmelse med gældende international ret og EU-ret; opfordrer medlemsstaterne til straks at sætte en stopper for enhver upassende og udvidet tilbageholdelsespraksis, der krænker international ret og EU-retten; påpeger, at disse foranstaltninger til at tilbageholde migranter altid skal være underkastet en administrativ afgørelse og skal være behørigt begrundet og for et forudbestemt tidsrum;

7.      opfordrer til et mere effektivt samarbejde mellem EU og tredjelande for at forebygge gentagelsen af sådanne tragedier; er af den opfattelse, at aftaler om forvaltningen af migranter mellem EU og tredjelande kun bør overvejes, hvis transitlandene sikrer flygtninge beskyttelse og overholder de grundlæggende rettigheder; tilskynder til bistand til transitlandene - og migranternes oprindelsesland - til at diversificere og forbedre deres økonomier og understreger, at det er nødvendigt, at tredjelande efterlever deres forpligtelser med hensyn til redning af liv til søs;

8.      anmoder EU om fortsat at tilbyde humanitær, finansiel og politisk bistand i kriseområder i Nordafrika og Mellemøsten med henblik på at tackle de grundlæggende årsager til migration og humanitært pres; opfordrer derfor EU til at overvåge og sikre større demokratisk ansvarlighed for så vidt angår fordelingen af midlerne med henblik på at sikre, at sådanne ressourcer har en positiv indvirkning, hvilket hidtil ikke er sket;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, FN's generalsekretær og FN's Højkommissær for Flygtninge.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0105.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0414.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

Juridisk meddelelse