Διαδικασία : 2015/2660(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0377/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0377/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 137kWORD 74k
27.4.2015
PE555.151v02-00
 
B8-0377/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015), καθώς και τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (23 Απριλίου 2015), καθώς και τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο και τις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο (2015/2660(RSP))  
B8-0377/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Γενεύης, του 1951, και τα πρόσθετα πρωτόκολλά της,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014(1) σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Οκτωβρίου 2013(2) σχετικά με μέτρα της ΕΕ και των κρατών μελών προς αντιμετώπιση της ροής προσφύγων λόγω της σύρραξης στη Συρία,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα(3),

–       έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014, για την πρώτη επέτειο της τραγωδίας της 3ης Οκτωβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με τις επισκέψεις αντιπροσωπειών της στη Λαμπεντούζα, τον Νοέμβριο του 2011, στην Ιορδανία για την αξιολόγηση της κατάστασης των προσφύγων από τη Συρία, τον Φεβρουάριο του 2013, και στη Βουλγαρία, για την αξιολόγηση της κατάστασης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, ιδίως από τη Συρία, τον Ιανουάριο του 2014,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην ολομέλεια της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα ανοιχτά της Λαμπεντούζα,

–       έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξήχθησαν, από την αρχή της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, στο πλαίσιο της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 22 Ιουλίου 2014, για την εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο, στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με τις δραστηριότητες του Frontex στη Μεσόγειο και σχετικά με την ειδική ομάδα για τη Μεσόγειο, και στις 24 Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την 5η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο (2013) (3) και την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EYYA) σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για τη Μεσόγειο,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2014, για την εφαρμογή της ανακοίνωσης σχετικά με το έργο της ειδικής ομάδας για την Μεσόγειο·

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη σύνοδό του στις 26-27 Ιουνίου 2014, όπου καθόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα επόμενα έτη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τη λήψη μέτρων για καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) του Απριλίου 2012 «Ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στη Μεσόγειο Θάλασσα»,

–       έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, ιδίως την έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013 σχετικά με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, καθώς και την έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2014 σχετικά με την εργασιακή εκμετάλλευση των μεταναστών,

–       έχοντας υπόψη τον λόγο που εκφώνησε η Αυτού Αγιότης ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την επίσκεψή του στο Κοινοβούλιο, στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση (O-000078/2014 – B8-0037/2014 και O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       έχοντας υπόψη τη συζήτηση σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη μετανάστευση, που πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο στις 25 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στα ανοικτά των ακτών της Λιβύης είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 800 μετανάστες, ενώ πολλοί περισσότεροι παραμένουν αγνοούμενοι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, από το 2000 τουλάχιστον 22 400 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν χάσει τη ζωή στους στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Μεσόγειος να είναι η πλέον φονική θάλασσα σε παγκόσμιο επίπεδο για τους μετανάστες, γεγονός που καταδεικνύει για μια ακόμα φορά την ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να σωθούν οι ζωές των ανθρώπων που βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και την ανάγκη τηρήσουν τα κράτη μέλη τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα της διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με την επιχείρηση περιπολίας, διάσωσης και εποπτείας «Mare Nostrum» που ξεκίνησε η Ιταλία, έχουν ενταθεί οι δράσεις ανθρωπιστικής διάσωσης στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα τη διάσωση 150 810 μεταναστών στο διάστημα των τελευταίων 364 ημερών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εικασία ότι, με τον τερματισμό της επιχείρησης Mare Nostrum, θα μειωνόταν ο αριθμός των μεταναστών που είναι πρόθυμοι να επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, χάνοντας τη ζωή τους στην προσπάθεια αυτή, αποδείχτηκε εσφαλμένη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση «Τρίτων», που συντονίζεται από τον Frontex, τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1η Νοεμβρίου 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εντολή περιορίζει την επιχείρηση στην περιπολία και στον έλεγχο των συνόρων και ότι, κατά συνέπεια, δεν περιλαμβάνει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση «Τρίτων» καλύπτει ένα πεδίο δράσης 30 μόλις μιλίων από ένα κλάσμα των ακτών της Ευρώπης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιχείρηση «Τρίτων» διαθέτει περιορισμένα οικονομικά και τεχνικά μέσα σε σύγκριση με την επιχείρηση Mare Nostrum· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν δεν τροποποιηθεί η εντολή και δεν τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης «Τρίτων», όπως αποφασίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015, δεν πρόκειται να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που πεθαίνουν στη θάλασσα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών κατοχυρώνεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ·

1.      εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για τις τραγικές απώλειες ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο· υπενθυμίζει ότι η αλληλεγγύη στην ΕΕ θα πρέπει να συμβαδίζει με την υπευθυνότητα· υπενθυμίζει ότι στο επίκεντρο οιασδήποτε ανάλυσης και πιθανής λύσης για το θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει βρίσκεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

2.      προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για να αποτρέψουν περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα και καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν χρήση των αρμοδιοτήτων τους για τη διάσωση ζωών στη θάλασσα σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους· ζητεί την υλοποίηση μιας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης μεγάλης κλίμακας, που θα εκτείνεται από την Κύπρο έως την Ισπανία και θα διαθέτει επαρκείς οικονομικούς, τεχνικούς και ανθρώπινους πόρους και η οποία θα συντονίζεται σε επίπεδο ΕΕ·

3.      ζητεί να υιοθετηθεί μια συντονισμένη προσέγγιση, με βάση την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα, για την εξεύρεση λύσης στο μείζον αυτό ευρωπαϊκό διαρθρωτικό ζήτημα – η οποία θα πρέπει να βασίζεται στην αλληλεγγύη και τον δίκαιο επιμερισμό των ευθυνών, όπως ορίζεται στο άρθρο 80 της ΣΛΕΕ, και σε μια ολιστική προσέγγιση που θα συνεκτιμά όλες τις πτυχές του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης νέων, ασφαλών και νόμιμων διαύλων μετανάστευσης, θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγους, υποχρεωτικών προγραμμάτων επανεγκατάστασης για τα κράτη μέλη – και να υπάρξει συνεργασία με τρίτες χώρες, πράγμα που θα έχει επίσης θετικό αντίκτυπο στην εσωτερική ασφάλεια·

4.      καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να μπορούν οι αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση στο σύστημα χορήγησης ασύλου της Ένωσης με ασφαλή και δίκαιο τρόπο και χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους· ζητεί να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους επιζώντες των τραγικών αυτών συμβάντων και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευθούν για την κατοχύρωση των οικουμενικών θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών·

5.      επισημαίνει ότι ο αριθμός των ατόμων που ενδέχεται να επιχειρήσουν να διασχίσουν τη Μεσόγειο εντός των προσεχών μηνών υπολογίζεται μεταξύ μισού και ενός εκατομμυρίου· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να μελετήσουν τις δυνατότητες να συγκροτήσουν ένα μηχανισμό επείγουσας επανεγκατάστασης για να μειωθεί η πίεση που υφίστανται τα κράτη μέλη που δέχονται τον μεγαλύτερο αριθμό αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, προκειμένου να υπάρξει σωστή διαχείριση του αναμενόμενου μεταναστευτικού ρεύματος·

6.      καλεί τα κράτη μέλη να σέβονται την αρχή της μη επαναπροώθησης, συμμορφούμενα προς το ισχύον διεθνές και ενωσιακό δίκαιο· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν άμεσα τέλος σε κάθε πρακτική αδικαιολόγητης και παρατεταμένης κράτησης κατά παράβαση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου· επισημαίνει ότι τα μέτρα για την κράτηση μεταναστών πρέπει πάντοτε να αποτελούν αντικείμενο διοικητικής απόφασης και να είναι δεόντως αιτιολογημένα και προσωρινά·

7.      απευθύνει έκκληση για καλύτερη και αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων τραγικών γεγονότων· θεωρεί ότι συμφωνίες για τη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών θα πρέπει να προβλέπονται μόνον εφόσον οι χώρες διέλευσης διασφαλίζουν την προστασία των προσφύγων και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· ζητεί βοήθεια για τις χώρες διέλευσης – και τις χώρες προέλευσης των μεταναστών – με στόχο τη διαφοροποίηση και τη βελτίωση των οικονομιών τους, και τονίζει ότι οι τρίτες χώρες θα πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές δίκαιο όσον αφορά τη διάσωση ανθρώπων στη θάλασσα·

8.      καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να προσφέρει ανθρωπιστική, οικονομική και πολιτική βοήθεια στις περιοχές της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής που πλήττονται από κρίση, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν στη ρίζα τους τα αίτια της μετανάστευσης και οι πιέσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα· καλεί, συνεπώς, την ΕΕ να παρακολουθεί την κατανομή της εν λόγω χρηματοδότησης και να αυξήσει τον δημοκρατικό έλεγχό της, έτσι ώστε οι πόροι αυτοί να έχουν θετική επίδραση, πράγμα που δεν συμβαίνει μέχρι στιγμής·

9.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0105.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0414.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0448.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου