Menetlus : 2015/2660(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0377/2015

Esitatud tekstid :

B8-0377/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 120kWORD 58k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, sealhulgas Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon 23. aprillil 2015. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu erakorralise kohtumise aruande, sealhulgas Vahemerel hiljuti asetleidnud traagiliste sündmuste ning ELi rände- ja varjupaigapoliitika kohta (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat,

–       võttes arvesse inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni,

–       võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–       võttes arvesse 1951. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–       võttes arvesse oma 17. detsembri 2014. aasta resolutsiooni(1) olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta,

–       võttes arvesse oma 9. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni(2) Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide meetmete kohta, millega ohjata Süüria konfliktist tingitud põgenikevoolu,

–       võttes arvesse oma 23. oktoobri 2013. aasta resolutsiooni(3) rändevoogude kohta Vahemerel, pidades eelkõige silmas traagilisi sündmusi Lampedusa lähedal,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi 2. ja 3. oktoobril 2014 toimunud Lampedusa visiidi käigus 3. oktoobri 2013. aasta tragöödia aastapäeval peetud kõnet,

–       võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit komisjoni delegatsiooni 2011. aasta novembris toimunud visiidi kohta Lampedusale, 2013. aasta veebruaris toimunud visiidi kohta Jordaaniasse Süüria põgenike olukorra hindamiseks ning 2014. aasta jaanuaris toimunud visiidi kohta Bulgaariasse eelkõige Süüria varjupaigataotlejate ja põgenike olukorra hindamiseks,

–       võttes arvesse parlamendi 9. oktoobri 2013. aasta täiskogul toimunud arutelu ELi rändepoliitika üle Vahemerel, pidades eelkõige silmas Lampedusa lähedal toimunud traagilisi sündmusi,

–       võttes arvesse parlamendi praeguse koosseisu ametiaja jooksul peetud arutelusid kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonis: 22. juuli 2014. aasta arutelu Vahemere rakkerühma tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta; 4. septembri 2014. aasta arutelu Frontexi tegevuse kohta Vahemere piirkonnas ja Vahemere rakkerühma teemal; 24. septembri 2014. aasta arutelu komisjoni sisserände- ja varjupaigaalaste küsimuste viienda aastaaruande (2013) teemal ning Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) varjupaigavaldkonna olukorda Euroopa Liidus käsitleva aastaaruande (2013) teemal,

–       võttes arvesse komisjoni 4. detsembri 2013. aasta teatist Vahemere rakkerühma tegevuse kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 20. detsembri 2013. aasta kohtumise järeldusi,

–       võttes arvesse komisjoni 22. mai 2014. aasta töödokumenti Vahemere rakkerühma tegevust käsitleva teatise rakendamise kohta,

–       võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 26.–27. juuni 2014. aasta kohtumisel vastu võetud järeldusi, milles määrati järgnevateks aastateks kindlaks seadusandliku ja operatiivtegevuse kavandamise strateegilised suunised vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala piires,

–       võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. septembri 2014. aasta arvamust Euroopa sisserändepoliitika kohta,

–       võttes arvesse nõukogu 10. oktoobril 2014 vastu võetud järeldusi meetmete võtmise kohta rändevoogude paremaks haldamiseks,

–       võttes arvesse Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (PACE) 2012. aasta aprilli aruannet Vahemerel hukkunute kohta,

–       võttes arvesse rändajate inimõiguste ÜRO eriraportööri aastaaruandeid, eriti 2013. aasta aprillis avaldatud aruannet ELi välispiiride haldamise ja selle mõju kohta rändajate inimõigustele ning 2014. aasta aprillis avaldatud aruannet rändajate tööalase ärakasutamise kohta,

–       võttes arvesse Tema Pühaduse paavst Franciscuse 25. novembri 2014. aasta visiidi ajal peetud kõnet Euroopa Parlamendis,

–       võttes arvesse küsimusi nõukogule ja komisjonile olukorra kohta Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta (O-000078/2014 – B8-0037/2014 ja O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       võttes arvesse parlamendis 25. novembril 2014 peetud arutelu olukorra üle Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkuse kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et viimases Liibüa ranniku lähedal toimunud õnnetuses sai surma vähemalt 800 rändajat ja veelgi rohkem inimesi on jäänud kadunuks;

B.     arvestades, et Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni andmetel on alates 2000. aastast Vahemerel Euroopasse jõuda püüdes surma saanud hinnanguliselt vähemalt 22 400 inimest, mis muudab Vahemere rändajate seisukohast ohvriterohkeimaks mereks maailmas, juhtides veel kord tähelepanu vajadusele teha kõik mis võimalik ohtu sattunud inimeste elude päästmiseks ning sellele, et liikmesriigid peavad täitma oma rahvusvahelisi kohustusi merehädaliste päästmiseks;

C.     arvestades, et Itaalia poolt algatatud patrull-, pääste- ja seireoperatsioon Mare Nostrum on Vahemerel toimuvaid humanitaarseid päästetöid parandanud, päästes viimase 364 tegutsemispäeva jooksul 150 810 rändajat; arvestades, et oletus, mille kohaselt operatsiooni Mare Nostrum lõpetamine vähendaks Vahemerd ületada püüdvate ja selle käigus surma saavate rändajate arvu, osutus valeks;

D.     arvestades, et Frontexi koordineeritav ühisoperatsioon Triton käivitati täies mahus 1. novembril 2014; arvestades, et volitustes piiritletakse operatsiooni tegevus patrullimise ja piirikontrolliga ning otsingu- ja päästeoperatsioonid ei kuulu seega selle hulka; arvestades, et operatsiooni Triton tegevuspiirkond hõlmab vaid 30 miili pikkust murdosa Euroopa rannikust; arvestades, et operatsiooni Triton rahalised ja tehnilised vahendid on võrreldes operatsiooniga Mare Nostrum piiratud; arvestades, et ilma operatsiooni Triton volitusi muutmata selle eelarvet kolmekordistades, nagu otsustas Euroopa Ülemkogu 23. aprillil 2015, ei vähendata merel hukkuvate rändajate arvu;

E.     arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 80 on sätestatud solidaarsuse ja vastutuse õiglase jagamise põhimõte;

1.      väljendab sügavat kurbust ja kahetsust inimeste traagilise hukkumise pärast Vahemerel; tuletab meelde, et ELi solidaarsus peaks käima käsikäes vastutusega; tuletab meelde, et rändeküsimuse käsitlemisel tuleb kõigi analüüside ja võimalike lahenduste keskmesse seada inimväärikus;

2.      nõuab tungivalt, et Euroopa Liit ja liikmesriigid teeksid rohkem, et ära hoida uusi hukkunuid merel, ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid kasutaksid oma rahvusvaheliste kohustustega kooskõlas olevat õigust päästa merel inimelusid; nõuab Küprose ja Hispaania vahel ELi tasandi koordineerimisel toimuva suuremahulise otsingu- ja päästeoperatsiooni käivitamist, millel oleks piisavalt rahalisi, tehnilisi ja inimressursse;

3.      nõuab, et võetaks vastu solidaarsusel ja vastutusel põhinev kooskõlastatud lähenemisviis, et leida sellele Euroopa jaoks suurele struktuuriprobleemile lahendus Euroopa tasandil – see lahendus peaks põhinema solidaarsusel ja vastutuse õiglasel jagamisel, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 80, ja terviklikul lähenemisviisil, milles võetakse arvesse selle probleemi kõiki aspekte, sh uute ohutute ja seaduslike rändekanalite loomine, humanitaarviisad, kohustuslikud ümberasustamisprogrammid liikmesriikidele ja koostöö kolmandate riikidega, mis avaldaks positiivset mõju ka sisejulgeolekule;

4.      palub liikmesriikidel võtta meetmeid, et võimaldada varjupaigataotlejate jaoks liidu varjupaigasüsteemile turvaline ja õiglane juurdepääs, ilma et nad peaksid selleks oma elusid ohtu seadma; nõuab sellistes traagilistes sündmustes ellujäänutele humanitaarabi andmist ning palub ELil ja liikmesriikidel pühenduda rändajatele üldiste põhiõiguste tagamisele;

5.      võtab teadmiseks, et lähikuudel võib üritada Vahemerd ületada pool miljonit kuni miljon inimest; palub ELil ja liikmesriikidel kaaluda võimalusi hädaolukorras ümberpaigutamise mehhanismi ja siduva mehhanismi loomiseks, et vähendada survet neile liikmesriikidele, kuhu saabub rohkem varjupaigataotlejaid ja rahvusvahelise kaitse saajaid, et selle oodatava rändevooga nõuetekohaselt tegeleda;

6.      kutsub liikmesriike üles järgima tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtet vastavalt kehtivatele rahvusvahelistele ja ELi õigusaktidele; kutsub liikmesriike üles tegema viivitamata lõpu seadusvastase ja pikaajalise kinnipidamise tavale, millega rikutakse rahvusvahelist ja Euroopa õigust; juhib tähelepanu sellele, et rändajate kinnipidamiseks on alati vaja haldusotsust ning kinnipidamine peab olema nõuetekohaselt põhjendatud ja ajutine;

7.      nõuab paremat ja tõhusamat koostööd ELi ja kolmandate riikide vahel, et vältida selliste traagiliste sündmuste kordumist; on seisukohal, et rände haldamist käsitlevate lepingute sõlmimist ELi ja kolmandate riikide vahel tuleks kaaluda üksnes juhul, kui transiidiriigid tagavad pagulaste kaitse ja põhiõiguste austamise; nõuab transiidiriikide – ja rändajate päritoluriikide – abistamist nende majanduse mitmekesistamiseks ja parandamiseks ning rõhutab, et kolmandad riigid peavad järgima rahvusvahelist õigust seoses merehädaliste päästmisega;

8.      nõuab, et EL jätkaks humanitaar-, finants-, ja poliitilise abi andmist kriisipiirkondadele Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas, et võidelda rände ja humanitaarprobleemide algpõhjustega; kutsub seepärast ELi üles jälgima abi jaotamist ja suurendama sellega seoses demokraatlikku vastutust, et need ressursid annaksid positiivseid tulemusi, mida seni ei ole saavutatud;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, ÜRO peasekretärile ja ÜRO pagulaste ülemvolinikule.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2014)0105.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0414.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0448.

Õigusalane teave