Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0377/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0377/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 58k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma selonteosta ylimääräisestä Eurooppa-neuvoston kokouksesta (23. huhtikuuta 2015) sekä viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikoista (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyt Geneven sopimukset ja niiden lisäpöytäkirjat,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman(1) Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–       ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman(2) EU:n ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista seuranneen pakolaistulvan hallinnoimiseksi,

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(3),

–       ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen Lampedusaan 2.–3. lokakuuta 2014 tekemänsä vierailun aikana pitämän puheen 3. lokakuuta 2013 tapahtuneen tragedian vuosipäivänä,

–       ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan raportit sen valtuuskuntien vierailuista Lampedusaan marraskuussa 2011, Jordaniaan helmikuussa 2013 Syyrian pakolaisten tilanteen arvioimiseksi sekä Bulgariaan tammikuussa 2014 erityisesti Syyriasta tulevien turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten tilanteen arvioimiseksi,

–       ottaa huomioon täysistunnossa 9. lokakuuta 2013 käydyt keskustelut EU:n maahanmuuttopolitiikasta Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla,

–       ottaa huomioon vaalikauden alusta lähtien käydyt keskustelut: 22. heinäkuuta 2014 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa Välimeren erityistyöryhmän työtä koskevan tiedonannon täytäntöönpanosta, 4. syyskuuta 2014 Frontexin toiminnasta Välimerellä ja Välimeren erityistyöryhmästä ja 24. syyskuuta 2014 komission viidennestä vuosikertomuksesta muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksistä (2013) ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston vuosittaisesta selvityksestä turvapaikkatilanteesta Euroopan unionissa (2013);

–       ottaa huomioon 4. joulukuuta 2013 annetun komission tiedonannon Välimeren erityistyöryhmän työstä,

–       ottaa huomioon 20. joulukuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työskentelyä koskevan komission tiedonannon täytäntöönpanosta,

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston kokouksessaan 26.–27. kesäkuuta 2014 antamat päätelmät, joissa se määritteli lainsäädännön ja toiminnan suunnittelua tulevina vuosina koskevat strategiset suuntaviivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. syyskuuta 2014 antaman lausunnon aiheesta eurooppalaiset maahanmuuttopolitiikat,

–       ottaa huomioon 10. lokakuuta 2014 hyväksytyt neuvoston päätelmät” Toimet muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi”,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen Välimerellä menetetyistä ihmishengistä,

–       ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksista vastaavan YK:n erityisraportoijan vuosittaiset raportit ja erityisesti huhtikuussa 2013 julkaistun raportin EU:n ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin ja huhtikuussa 2014 julkaistun raportin siirtolaisten hyväksikäytöstä työelämässä,

–       ottaa huomioon hänen pyhyytensä paavi Franciscuksen puheen parlamentissa 25. marraskuuta 2014,

–       ottaa huomioon suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen (O‑000078/2014 – B8-0037/2014 ja O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       ottaa huomioon parlamentissa 25. marraskuuta 2014 käydyn keskustelun Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että viimeisimmissä traagisissa onnettomuuksissa Libyan rannikon edustalla kuoli ainakin 800 maahanpyrkijää ja useita muita on kateissa;

B.     toteaa, että Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön mukaan vuodesta 2000 lähtien ainakin 22 400 Eurooppaan pyrkineen ihmisen arvioidaan kuolleen Välimerellä, mikä tekee siitä maailman tappavimman meren siirtolaisille ja mikä osoittaa jälleen, että on tehtävä kaikki mahdollinen vaarassa olevien ihmisten pelastamiseksi ja että jäsenvaltioiden on noudatettava kansainvälisiä meripelastusvelvoitteitaan;

C.     ottaa huomioon, että Italian käynnistämä partiointi-, pelastus- ja valvontaoperaatio Mare Nostrum humanitaarisen pelastustoiminnan edistämiseksi Välimeren alueella on pelastanut 150 810 siirtolaista viimeisten 364 toimintapäivän aikana; toteaa, että oletus siitä, että Mare Nostrum -operaation päättyminen vähentäisi Välimeren yli pyrkivien ja tässä yrityksessä kuolevien siirtolaisten määrää, oli väärä;

D.     ottaa huomioon, että Frontexin koordinoima yhteinen operaatio Triton alkoi toimia täydessä laajuudessa 1. marraskuuta 2014; ottaa huomioon, että sen toimivalta rajoittuu partiointiin ja rajavalvontaan eivätkä etsintä- ja pelastusoperaatiot siten kuulu sen valtuuksiin; ottaa huomioon, että Triton kattaa vain 30 mailin toiminta-alueen murto‑osalta Euroopan rannikoita; ottaa huomioon, että Tritonilla on Mare Nostrumiin verrattuna käytössään rajalliset taloudelliset ja tekniset resurssit; katsoo, että ellei sen toimivaltuuksia muuteta, ei Tritonin talousarvion kolminkertaistaminen, kuten Eurooppa-neuvoston kokouksessa torstaina 23. huhtikuuta 2015 päätettiin, vähennä merellä kuolevien siirtolaisten määrää;

E.     ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 80 artiklassa vahvistetaan jäsenvaltioiden yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaate;

1.      ilmaisee syvän surunsa ja pahoittelunsa Välimerellä tapahtuneista traagisista ihmishenkien menetyksistä; muistuttaa, että EU:n yhteisvastuuseen olisi kuuluttava myös vastuunkanto; muistuttaa, että siirtolaisasiaan olisi puututtava siten, että ihmisarvo on kaikkien analyysien ja mahdollisen ratkaisun ytimessä;

2.      kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, jotta voidaan estää ihmishenkien menetykset merellä, ja kehottaa jäsenvaltioita käyttämään oikeuttaan pelastaa ihmishenkiä merellä kansainvälisten velvoitteidensa mukaisesti; kehottaa perustamaan Kyprokselta Espanjaan ulottuvan suuren etsintä- ja pelastusoperaation, jolla on riittävät taloudelliset, tekniset ja inhimilliset resurssit ja jota koordinoidaan EU:n tasolla;

3.      kehottaa ottamaan käyttöön solidaarisuuteen ja vastuullisuuteen perustuvan koordinoidun lähestymistavan, jotta tähän merkittävään Eurooppaa koskevaan rakenteelliseen ongelmaan voidaan löytää Euroopan laajuinen ratkaisu; katsoo, että tämän ratkaisun olisi perustuttava yhteisvastuuseen ja oikeudenmukaiseen vastuunjakoon, kuten SEUT-sopimuksen 80 artiklassa todetaan, sekä kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, jossa otetaan huomioon kaikki asian ulottuvuudet, kuten uudet turvalliset ja lailliset maahanmuuttokanavat, humanitaariset viisumit, jäsenvaltioiden pakolliset uudelleensijoittamisohjelmat ja yhteistyö kolmansien maiden kanssa, millä olisi myönteisiä vaikutuksia myös sisäiseen turvallisuuteen;

4.      kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, jotta turvapaikanhakijat voivat päästä unionin turvapaikkajärjestelmän piiriin turvallisesti ja oikeudenmukaisesti eivätkä vaaranna henkeään niin tehdessään; kehottaa antamaan humanitaarista apua tällaisista traagisista tapahtumista eloonjääneille ja pyytää EU:ta ja jäsenvaltioita sitoutumaan varmistamaan, että maahanpyrkijöiden yleismaailmallisia perusoikeuksia noudatetaan;

5.      toteaa, että 0,5–1 miljoonaa ihmistä saattaa yrittää Välimeren ylittämistä tulevina kuukausina; kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita harkitsemaan, millä tavoin voitaisiin panna täytäntöön uudelleensijoittamismekanismi ja sitova mekanismi, joiden avulla voidaan vähentää niihin jäsenvaltioihin kohdistuvaa painetta, jotka vastaanottavat suuria määriä turvapaikanhakijoita ja kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä, jotta voidaan hoitaa asianmukaisesti tämä odotettavissa oleva maahanmuuttovirta;

6.      kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan palauttamiskiellon periaatetta nykyisen kansainvälisen oikeuden ja EU:n lainsäädännön mukaisesti; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan välittömästi kaikki sääntöjenvastaiset pidennettyä pidätystä koskevat käytännöt, jotka ovat vastoin kansainvälistä oikeutta ja unionin lainsäädäntöä; korostaa, että siirtolaisten pidättämistä koskevista toimenpiteistä on aina tehtävä hallinnollinen päätös, joka on perusteltava asianmukaisesti ja jonka on oltava väliaikainen;

7.      kehottaa parantamaan ja tehostamaan EU:n ja kolmansien maiden välistä yhteistyötä, jotta tällaisten tragedioiden kaltaiset tapahtumat eivät toistu; katsoo, että EU:n ja kolmansien maiden välisiä muuttoliikkeiden hallintaa koskevia sopimuksia olisi harkittava ainoastaan, jos kauttakulkumaat takaavat pakolaisten suojelun ja perusoikeuksien noudattamisen; vaatii avun antamista kauttakulkumaille ja maahanpyrkijöiden lähtömaille niiden talouksien monipuolistamiseksi ja kehittämiseksi, ja korostaa, että kolmansien maiden on noudatettava ihmishenkien pelastamista merellä koskevaa kansainvälistä oikeutta;

8.      kehottaa EU:ta antamaan edelleen humanitaarista, taloudellista ja poliittista apua Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriisialueille, jotta muuttoliikkeitä ja humanitaarisia paineita voidaan torjua niiden lähteellä; kehottaa EU:ta siksi seuraamaan rahoituksen jakoa ja tekemään siitä demokraattisesti vastuunalaisempaa, jotta tällaisilla resursseilla olisi positiivinen vaikutus, joka on toistaiseksi jäänyt puuttumaan;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille sekä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetulle.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.

Oikeudellinen huomautus