Procedūra : 2015/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0377/2015

Pateikti tekstai :

B8-0377/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 69k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimo, įskaitant pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusias nelaimes ir ES migracijos ir prieglobsčio politiką (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimo, įskaitant pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusias nelaimes ir ES migracijos ir prieglobsčio politiką (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. rezoliuciją dėl ES ir valstybių narių priemonių siekiant spręsti klausimą dėl pabėgėlių srauto, kurį lėmė konfliktas Sirijoje(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d. EP rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų(3),

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento pirmininko kalbą, kurią jis pasakė per savo 2014 m. spalio 2 ir 3 d. vizitą Lampedūzoje, minint 2013 m. spalio 3 d. įvykusios tragedijos metines,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimus dėl jo delegacijų vizitų į Lampedūzą 2011 m. lapkričio mėn., į Jordaniją pabėgėlių iš Sirijos klausimu 2013 m. vasario mėn. ir į Bulgariją prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių, ypač iš Sirijos, padėties klausimu 2014 m. sausio mėn.,

–       atsižvelgdamas į diskusijas per 2013 m. spalio 9 d. plenarinį posėdį dėl ES migracijos politikos Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams Lampedūzoje,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, prasidėjus dabartinei Parlamento kadencijai, 2014 m. liepos 22 d. surengtas diskusijas dėl komunikato dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos įgyvendinimo, taip pat 2014 m. rugsėjo 4 d. diskusijas dėl FRONTEX veiklos Viduržemio jūros regione ir dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės, 2014 m. rugsėjo 24 d. diskusijas dėl Komisijos Penktosios metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos (2013 m.) ir Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) Metinės prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje ataskaitos (2013 m.),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikatą dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 20 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės komunikato įgyvendinimo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 26–27 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas, kuriose ji apibrėžė artimiausiems metams skirtas laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl Europos imigracijos politikos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. spalio 10 d. Tarybos išvadas dėl veiksmų siekiant geriau valdyti migrantų srautus,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio mėn. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) pranešimą „Žmonių žūtis Viduržemio jūroje“,

–       atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais metinius pranešimus, ypač į 2013 m. balandžio mėn. paskelbtą pranešimą dėl ES išorės sienų valdymo ir jo poveikio migrantų žmogaus teisėms ir 2014 m. balandžio mėn. paskelbtą pranešimą dėl darbuotojų migrantų išnaudojimo,

–       atsižvelgdamas į Jo Šventenybės Popiežiaus Pranciškaus kreipimąsi per jo 2014 m. lapkričio 25 d. vizitą Parlamente,

–       atsižvelgdamas į Tarybai ir Komisijai pateiktus klausimus dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją (O‑000078/2014 – B8-0037/2014 ir O‑000079/2014 – B8-0038/2014),

–       atsižvelgdamas į Parlamente 2014 m. lapkričio 25 d. vykusias diskusijas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi pastarosios prie Libijos krantų įvykusios tragedijos aukomis tapo mažiausiai 800 migrantų ir daug kitų dingo be žinios;

B.     kadangi Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis nuo 2000 m. Viduržemio jūroje žuvo bent 22 400 žmonių, mėginusių pasiekti Europą, dėl to ši jūra yra daugiausia migrantų gyvybių pasiglemžusi jūra pasaulyje ir tai dar kartą parodo, kad reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išgelbėti pavojuje atsidūrę žmonės, ir kad valstybės narės turi laikytis tarptautinių gelbėjimo jūroje įsipareigojimų;

C.     kadangi vykdant Italijos pradėtą patruliavimo, gelbėjimo ir stebėjimo operaciją „Mare Nostrum“ buvo pagerinta humanitarinė gelbėjimo veikla Viduržemio jūroje ir per 364 jos gyvavimo dienas išgelbėta 150 810 migrantų; kadangi buvo padaryta neteisinga prielaida, kad baigus operaciją „Mare Nostrum“ sumažės migrantų, norinčių perplaukti Viduržemio jūrą ir žūstančių mėginant tai padaryti, skaičius;

D.     kadangi 2014 m. lapkričio 1 d. visu pajėgumu pradėjo veikti FRONTEX koordinuojama bendra operacija „Triton“; kadangi operacijos įgaliojimai yra apriboti patruliavimu ir pasienio kontrole, todėl paieškos ir gelbėjimo operacijos nėra operacijos dalis; kadangi operacija „Triton“ vykdoma tik nedidelėje 30 mylių nuo Europos krantų nutolusioje teritorijoje; kadangi, palyginus su operacija „Mare Nostrum“, finansinės ir techninės operacijos „Triton“ priemonės yra ribotos; kadangi tris kartus padidinus operacijos „Triton“ biudžetą, kaip 2015 m. balandžio 23 d., ketvirtadienį, nusprendė Europos Vadovų Taryba, bet nepakeitus operacijos įgaliojimų, jūroje žūstančių migrantų skaičius nesumažės;

E.     kadangi SESV 80 straipsnyje nustatytas solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principas;

1.      reiškia gilų liūdesį ir apgailestavimą dėl tragiškų žūčių Viduržemio jūroje; primena, kad ES solidarumas turėtų būti glaudžiai derinamas su atsakomybe; primena, kad migracijos problemą būtų galima spręsti žmogaus orumą laikant visų analizių ir galimų sprendimų pagrindu;

2.      primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares dėti daugiau pastangų, kad būtų išvengta žūčių jūroje, ir primygtinai ragina valstybes nares, laikantis savo tarptautinių prievolių, naudotis savo prerogatyva gelbėti žmones jūroje; ragina surengti didelę paieškos ir gelbėjimo operaciją nuo Kipro iki Ispanijos, skiriant pakankamai finansinių, techninių ir žmogiškųjų išteklių, juos koordinuojant ES lygmeniu;

3.      ragina nustatyti koordinuotą solidarumu ir atsakomybe pagrįstą požiūrį siekiant Europos lygmeniu rasti šios didelės struktūrinės Europos problemos sprendimą, kurį reikėtų grįsti solidarumo ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principu, kaip nustatyta SESV 80 straipsnyje, ir holistiniu požiūriu, kurio laikantis atsižvelgiama į visus šio reiškinio aspektus, įskaitant naujų saugių ir teisėtų migracijos kanalų sukūrimą, humanitarines vizas, privalomas perkėlimo programas valstybėms narėms ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, o tai taip pat turėtų teigiamą poveikį vidaus saugumui;

4.      ragina valstybes nares imtis priemonių, kad prieglobsčio prašytojai turėtų galimybę saugiai ir sąžiningai pasinaudoti Sąjungos prieglobsčio sistema ir nerizikuotų savo gyvybę tą darydami; ragina teikti humanitarinę pagalbą tokius tragiškus įvykius išgyvenusiems asmenims, ir prašo ES ir valstybių narių įsipareigoti užtikrinti migrantų visuotines pagrindines teises;

5.      pripažįsta, kad nuo pusės milijono iki vieno milijono žmonių gali mėginti artimiausiais mėnesiais perplaukti Viduržemio jūrą; ragina ES ir valstybes nares apsvarstyti galimybes sukurti perkėlimo ekstremaliosios situacijos atveju priemonę ir privalomą priemonę, naudojamą siekiant sumažinti spaudimą, kurį jaučia daug prieglobsčio prašytojų ir asmenų, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, priimančios valstybės narės;

6.      ragina valstybes nares paisyti negrąžinimo principo, laikantis galiojančios tarptautinės ir ES teisės nuostatų; ragina valstybes nares nedelsiant liautis laikiusis bet kokios netinkamo pratęsto sulaikymo praktikos, kuria pažeidžiama tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė; pabrėžia, kad migrantų sulaikymo priemonės visuomet turi būti taikomos pagal administracinį sprendimą, būti tinkamai pagrįstos ir taikomos laikinai;

7.      ragina užtikrinti geresnį ir veiksmingesnį ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimą siekiant, kad tokie tragiški įvykiai nebepasikartotų; mano, kad ES ir trečiųjų šalių susitarimai dėl migracijos valdymo turėtų būti sudaromi tik tuomet, jei tranzito šalys užtikrina pabėgėlių apsaugą ir paiso pagrindinių teisių; ragina teikti pagalbą tranzito šalims ir migrantų kilmės šalims, kad jos galėtų diversifikuoti ir pagerinti savo ekonomiką, ir pabrėžia, kad trečiosios šalys privalo laikytis tarptautinės teisės nuostatų dėl žmonių gelbėjimo jūroje;

8.      ragina ES toliau siūlyti humanitarinę, finansinę ir politinę pagalbą Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų krizės regionams, kad būtų šalinamos esminės migracijos ir humanitarinių krizių priežastys; todėl ragina ES stebėti finansavimo paskirstymą ir didinti su tokia pagalba susijusią demokratinę atskaitomybę, kad šie ištekliai turėtų teigiamą poveikį, kurio iki šiol trūksta;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir JT vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0105.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0414.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0448.

Teisinis pranešimas