Postup : 2015/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0377/2015

Predkladané texty :

B8-0377/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 68k
27.4.2015
PE555.151v01-00
 
B8-0377/2015

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))


Laura Ferrara, Ignazio Corrao v mene Skupiny Európa slobody a priamej demokracie

Uznesenie Európskeho parlamentu o správe z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady (23. apríla 2015) – Najnovšie tragédie v Stredozemnom mori a migračná a azylová politika EÚ (2015/2660(RSP))  
B8‑0377/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–       so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1951 a na dodatkové protokoly k nim,

–       so zreteľom na svoje uznesenie o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii zo 17. decembra 20141(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2013(2) o opatreniach EÚ a členských štátov na zvládnutie toku utečencov v dôsledku konfliktu v Sýrii,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o migračných tokoch v oblasti Stredozemia s osobitným zreteľom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy(3),

–       so zreteľom na prejav predsedu Európskeho parlamentu počas svojej návštevy na Lampeduse 2. a 3. októbra 2014 pri príležitosti pripomenutia si výročia tragédie z 3. októbra 2013,

–       so zreteľom na správy Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci o návštevách jeho delegácií na Lampeduse v novembri 2011, v Jordánsku vo februári 2013 (s cieľom posúdiť situáciu utečencov zo Sýrie) a v Bulharsku v januári 2014 (s cieľom posúdiť situáciu žiadateľov o azyl a utečencov, a to najmä zo Sýrie),

–       so zreteľom na diskusie o migračných politikách EÚ v Stredozemí počas plenárneho zasadnutia 9. októbra 2013 s osobitným dôrazom na tragické udalosti pri pobreží Lampedusy,

–       so zreteľom na diskusie, ktoré sa uskutočnili od začiatku nového legislatívneho obdobia vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 22. júla 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie, 4. septembra 2014 o činnostiach agentúry Frontex v Stredozemí a o osobitnej skupine pre Stredozemie, 24. septembra 2014 o 5. výročnej správe Komisie o prisťahovalectve a azyle (2013) (3) a o výročnej správe Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO) o situácii v oblasti azylu v Európskej únii (2013),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie zo 4. decembra 2013,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 20. decembra 2013,

–       so zreteľom na pracovný dokument Komisie z 22. mája 2014 o vykonávaní oznámenia o práci osobitnej skupiny pre Stredozemie,

–       so zreteľom na závery prijaté Európskou radou na jej zasadnutí 26. a 27. júna 2014, v ktorej vymedzila strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie na nasledujúce roky v rámci priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Európska prisťahovalecká politika z 11. septembra 2014,

–       so zreteľom na závery Rady o prijímaní opatrení na lepšie zvládanie migračných tokov prijaté 10. októbra 2014,

–       so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy (PACE) z apríla 2012 s názvom Straty na životoch v Stredozemnom mori,

–       so zreteľom na výročné správy osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva migrantov, najmä na správu o riadení vonkajších hraníc EÚ a jeho vplyve na ľudské práva migrantov uverejnenú v apríli 2013 a správu o pracovnom vykorisťovaní migrantov uverejnenú v apríli 2014,

–       so zreteľom na prejav Jeho Svätosti pápeža Františka počas jeho návštevy Parlamentu 25. novembra 2014,

–       so zreteľom na otázky Rade a Komisii o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii (O‑000078/2014 – B8-0037/2014 a O-000079/2014 – B8-0038/2014),

–       so zreteľom na rozpravu o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii, ktorá sa uskutočnila v Parlamente 25. novembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže pri poslednej tragédii neďaleko líbyjského pobrežia zahynulo najmenej 800 migrantov a mnoho ďalších je nezvestných;

B.     keďže podľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu zahynulo od roku 2000 v Stredozemnom mori pri pokuse o dosiahnutie Európy najmenej 22 400 ľudí, čo znamená že v Stredozemnom mori zahynulo najviac migrantov na svete, a opäť poukazuje na to, že treba urobiť všetko pre záchranu ohrozených životov a že členské štáty musia dodržiavať svoje medzinárodné povinnosti v oblasti záchrany na mori;

C.     keďže vďaka hliadkovacím a kontrolným operáciám v rámci programu Mare Nostrum, ktoré začalo vykonávať Taliansko s cieľom rozšíriť humanitárne záchranné činnosti v Stredozemí, bolo počas posledných 364 dní programu zachránených 150 810 migrantov; keďže predpoklad, že ukončením programu Mare Nostrum by sa znížil počet migrantov ochotných podstúpiť prekročenie Stredozemného mora a riskovať pritom smrť, bol chybný;

D.     keďže spoločná operácia Triton koordinovaná agentúrou Frontex sa začala riadne vykonávať 1. novembra 2014; keďže jej mandát obmedzuje činnosť na hliadkovanie a kontrolu hraníc a vyhľadávacie a záchranné operácie nie sú jej súčasťou; keďže operácia Triton pokrýva oblasť činnosti len 30 míľ z časti európskeho pobrežia; keďže operácia Triton má v porovnaní s programom Mare Nostrum obmedzené finančné a technické prostriedky; keďže bez zmeny mandátu a strojnásobenia rozpočtu operácia Triton, ako o nej rozhodla Európska rada vo štvrtok 23. apríla 2015, nezníži počet migrantov zomierajúcich na mori;

E.     keďže zásada solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti je stanovená v článku 80 ZFEÚ;

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie a ľútosť nad tragickými stratami životov v Stredozemnom mori; pripomína, že solidarita EÚ by mala byť spojená so zodpovednosťou; pripomína, že otázka migrácie by sa mala riešiť uprednostnením ľudskej dôstojnosti v každej analýze a možnom riešení;

2.      nalieha na Európsku úniu a členské štáty, aby vynaložili viac úsilia s cieľom zabrániť stratám životov na mori, a nalieha na členské štáty, aby využili svoje výsady na záchranu životov na mori v súlade s ich medzinárodnými záväzkami; požaduje zriadenie rozsiahlej vyhľadávacej a záchrannej operácie siahajúcej od Cypru až po Španielsko s dostatočnými finančnými, technickými a ľudskými zdrojmi a koordinovanej na úrovni EÚ;

3.      požaduje prijatie koordinovaného prístupu založeného na solidarite a zodpovednosti s cieľom nájsť európske riešenie tohto vážneho európskeho štrukturálneho problému, ktoré by malo byť založené na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, a na holistickom prístupe, ktorý zohľadňuje všetky aspekty problému vrátane zavedenia nových bezpečných a zákonných migračných kanálov, humanitárnych víz, programov povinného presídľovania pre členské štáty a spoluprácu s tretími krajinami, čo by malo tiež pozitívny vplyv na vnútornú bezpečnosť;

4.      vyzýva členské štáty, aby prijali opatrenia s cieľom umožniť žiadateľom o azyl prístup k azylovému systému Únie bezpečným a spravodlivým spôsobom a neriskovať pritom vlastné životy; požaduje humanitárnu pomoc pre tých, ktorí prežili takéto tragické udalosti, a žiada, aby sa EÚ a členské štáty zaviazali zaručiť všeobecné základné práva migrantov;

5.      berie na vedomie, že v nadchádzajúcich mesiacoch sa môže o prekročenie Stredozemného mora pokúsiť približne pol milióna až jeden milión ľudí; vyzýva EÚ a členské štáty, aby zvážili možnosti zriadenia mechanizmu núdzového presídľovania a záväzného mechanizmu s cieľom znížiť tlak na tie členské štáty, ktoré prijímajú vyššie počty žiadateľov o azyl a osôb pod medzinárodnou ochranou, aby sa vhodnejším spôsobom riešil tento očakávaný migračný tok;

6.      vyzýva členské štáty, aby v súlade s platným medzinárodným právom a právom EÚ dodržiavali zásadu nevyhostenia; vyzýva členské štáty, aby okamžite ukončili nevhodné a dlhodobé postupy zadržiavania, ktoré sú porušením medzinárodného a európskeho práva; upozorňuje, že opatrenia na zadržiavanie migrantov musia vždy podliehať administratívnemu rozhodnutiu a musia byť riadne odôvodnené a dočasné;

7.      požaduje lepšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a tretími krajinami s cieľom zabrániť opakovaniu takýchto tragických prípadov; domnieva sa, že dohody o riadení migrácie medzi EÚ a tretími krajinami by sa mali zvažovať len v prípade, že tranzitné krajiny zabezpečia ochranu utečencov a dodržiavajú ľudské práva; požaduje pomoc pre tranzitné krajiny a krajiny pôvodu migrantov, aby mohli diverzifikovať a zlepšiť svoje hospodárstva, a zdôrazňuje, že tretie krajiny musia dodržiavať medzinárodné právo, pokiaľ ide o záchranu životov na mori;

8.      vyzýva EÚ, aby pokračovala v poskytovaní humanitárnej, finančnej a politickej pomoci v krízových oblastiach v severnej Afrike a na Blízkom východe s cieľom riešiť hlavné príčiny migrácie a humanitárnych tlakov; vyzýva preto EÚ, aby monitorovala rozdeľovanie tejto pomoci a zabezpečila vyššiu demokratickú zodpovednosť v súvislosti s ňou, aby tieto prostriedky mali pozitívny účinok, ktorý doteraz chýbal;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov a vysokému komisárovi OSN pre utečencov.

(1)

Prijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0448.

Právne oznámenie