Процедура : 2015/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0379/2015

Внесени текстове :

B8-0379/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 135kWORD 69k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището  (2015/2660(RSP))


Тимъти Къркхоуп, Юси Хала-ахо, Хелга Стивънс, Бранислав Шкрипек, Джефри Ван Орден, Ангел Джамбазки, Ружа Томашич, Ришард Антони Легутко, Кажимеж Михал Уяздовски, Марек Юрек, Ядвига Вишневска, Януш Войчеховски, Збигнев Кужмюк, Станислав Ожуг, Зджислав Краснодембски, Беатрикс фон Щорх, Даниел Далтон, Марек Юзеф Грубарчик от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно най-новите трагични случаи в Средиземно море и политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–       като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Женевската конвенция от 1951 г. и допълнителния протокол към нея,

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно миграционните потоци в Средиземноморието, със специално внимание към трагичните събития край бреговете на Лампедуза(1),

–       като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 22 май 2014 г. относно изпълнението на съобщението относно дейността на Работната група по въпросите на Средиземноморието,

–       като взе предвид разискванията относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на ЕС към миграцията, проведени в Парламента на 25 ноември 2014 г.,

–        като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2014 г. относно положението в Средиземноморието и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията,

–       като взе предвид плана за действие от 10 точки, приет на съвместното заседание на Съвета по външни работи и на Съвета по вътрешни работи на 20 април 2015 г.,

–        като взе предвид заключенията на специалната среща на високо равнище на Съвета на ЕС относно бежанската криза в региона на Средиземноморието, проведена на 22 април 2015 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че повече от 1 500 души са загинали в Средиземно море от началото на тази година;

Б.     като има предвид, че около 700 мигранти са изчезнали и съществуват опасения, че са се удавили, след като кораб с търсещи убежище лица, жертви на трафик, се преобърна на 19 април 2015 г.; като има предвид, че се счита, че на борда са били около 950 души;

В.     като има предвид, че по-рано този месец се състоя подобна трагедия, в която, според сведенията, около 400 мигранти са загубили живота си в морето при преобръщането на кораб, превозващ около 550 души;

Г.     като има предвид, че към понеделник 20 април общият брой мигранти, достигнали до италианското крайбрежие от 1 януари насам, беше 23 918;

Д.     като има предвид, че италианското правителство е предприело няколко спасителни операции в Средиземно море в крайбрежните води на Италия;

Е.     като има предвид, че над 24 400 незаконни мигранти са спасени по централния средиземноморски път от началото на съвместната операция „Тритон“ през ноември 2014 г., включително почти 7 860 души с участието на сили и средства, съфинансирани от Фронтекс;

Ж.    като има предвид, че лицата, незаконно превеждащи хора през граници, и трафикантите на хора се възползват от незаконната миграция, и като има предвид, че подобни мрежи представляват сериозен риск за живота на мигрантите и огромно предизвикателство за ЕС; като има предвид, че мрежите на лицата, незаконно превеждащи хора през граници, оперират от територията на трети държави при пълна безнаказаност, като печалбата от престъпната им дейност възлиза по приблизителни оценки на около 20 милиарда евро годишно;

З.      като има предвид, че според Европол организираните престъпни групи, улесняващи трафика на хора през Средиземно море към ЕС, са пряко свързани с наркотиците, оръжията и тероризма; като има предвид, че на 17 март 2015 г. Европол стартира съвместния си оперативен екип „Маре“ за борба с тези престъпни групи;

И.     като има предвид, че регионалната нестабилност и конфликтите и възходът на „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ (ИДИЛ) в съседните райони на конфликт се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците на разселените лица и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС;

1.      изразява съжаление във връзка с многократните трагични загуби на човешки живот в Средиземноморието;

2.      настоятелно призовава Европейския съюз и държавите членки да намерят ефективни решения и да засилят съществуващото сътрудничество, за да предотвратят други случаи на загуба на човешки живот, да предотвратят бъдещи случаи на отплаване на кораби, жертва на трафик, и да подобрят бързината и ефикасността, с която държавите членки обработват молбите на лицата, търсещи убежище, както и да връщат без забавяне лицата, които не отговарят на критериите;

3.      призовава държавите членки да засилят ролята на Фронтекс и на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), както и помощта, която са в състояние да предложат, за да облекчи натиска, пред който са изправени държавите членки в приемащите страни;

4.      призовава държавите членки да предоставят допълнителни и значими ресурси и финансова помощ с цел да се отстранят съществуващите недостатъци в сигурността на границите на ЕС и спасителните операции;

5.      призовава държавите членки да работят в тясно сътрудничество с Европол, Фронтекс, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и Евроюст за борба срещу трафикантите на хора и престъпните мрежи за незаконно превеждане през граница чрез разкриване на начина им на действие, и да идентифицират маршрутите и методите, използвани от престъпните групи; приветства в тази връзка съвместния оперативен екип „Маре“, стартиран от Европол за борба срещу организираната престъпност и мрежите за незаконно превеждане през граница;

6.      настоятелно призовава държавите членки и третите държави да установят възможно най-строги наказателни санкции срещу трафика на хора и незаконното превеждане през граница както към ЕС, така и на неговата територия, а също така и срещу отделни лица или групи, които експлоатират уязвими мигранти в ЕС;

7.      подчертава необходимостта третите държави в региона на заминаване да патрулират териториалните си води, за да залавят кораби, обект на трафик, и призовава третите държави да зачитат международното право по отношение на спасяването на човешки живот по море и да гарантират защитата на бежанците и спазването на основните права;

8.      настоятелно призовава държавите членки и ЕС да засилят сътрудничеството с трети държави, по-специално държавите на отпътуване, в борбата срещу трафикантите на хора; счита, че подобно сътрудничество в разкриването на престъпни групи и лица е от ключово значение за предотвратяване и наказателно преследване на трафика на хора и на по-нататъшната експлоатация и загуба на човешки живот;

9.      призовава за по-тясно координиране на политиките на ЕС и на държавите членки по отношение на обучението на местните полицейски сили в пунктовете на заминаване на кораби с лица, жертва на трафик, с цел да се идентифицират и спират престъпни групи и отделни лица, както и за увеличаване на информационните услуги по места, за да се повиши осведомеността за потенциалните рискове от трафик на хора;

10.    отправя искане да се разгледа възможността международните операции да правят систематични усилия за залавяне и унищожаване на плавателни съдове, използвани от лица, незаконно превеждащи хора през граници, в пълно съответствие с международното право;

11.    отново изразява своята подкрепа за всички ръководени от ООН усилия и дипломатическа дейност за възстановяване на държавната власт в Либия и за ангажимента за повишаване на усилията за справяне с конфликтите и нестабилността в Либия и Сирия; подчертава, че създаването на регионална стабилност в райони на конфликт е от ключово значение, за да намалее по-нататъшното разселване на лица;

12.    призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и държавите партньори от Близкия изток и Африка с цел насърчаване на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека; призовава в тази връзка за по-тясно сътрудничество с държавите от региона в рамките на Арабската лига и Африканския съюз за управляване, презаселване и предоставянето на убежище на разселените лица;

13.    счита, че държавите членки следва да гарантират снемането на пръстови отпечатъци на всички мигранти чрез системата „Евродак“, за да бъдат откривани многократните и неуспешните заявления и за ускоряване на процедурите за предоставяне на убежище;

14.    подкрепя създаването на нова програма за връщане с цел бързото връщане на незаконните мигранти, координирана от Фронтекс в държавите членки по външните граници на Съюза; подчертава необходимостта от насърчаване на политики на доброволно завръщане, като същевременно се гарантира защитата на всички съществуващи права съгласно правото на ЕС и международното право;

15.    отчита, че е важно да се разработи цялостен подход към миграцията; изтъква отново необходимостта политиката и действията да се основават на взаимно доверие и отговорност, както и на солидарност, по отношение както на онези държави членки, които приемат лица, търсещи убежище, така и на държавите членки, предоставящи убежище;

16.    настоятелно призовава Комисията да гарантира, че всички държави членки прилагат правилно законодателството на ЕС с цел да се гарантират ефективни, последователни и хуманни стандарти за условията на приемане и разглеждането на молбите за убежище при пристигане; призовава в тази връзка да бъде засилена ролята на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището в държавите, където това не е постигнато;

17.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

 

(1)

Приети текстове, P 7_TA (2013) 0448.

Правна информация