Procedure : 2015/2660(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0379/2015

Indgivne tekster :

B8-0379/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 236kWORD 56k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

på baggrund af Det Europæiske Råds og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de seneste tragedier i Middelhavet og EU's migrations- og asylpolitikker  (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–       der henviser til konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–       der henviser til Genèvekonventionerne fra 1951 og tillægsprotokollerne dertil,

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om migrationsstrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa(1),

–       der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 22. maj 2014 om gennemførelse af meddelelsen om arbejdet i Taskforcen vedrørende Middelhavet,

–       der henviser til drøftelserne, der blev afholdt den 25. november 2014 i Europa-Parlamentet, om situationen i Middelhavsområdet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–       der henviser til sin beslutning af 17. december 2014 om situationen i Middelhavet og behovet for en holistisk EU-tilgang til migration,

–       der henviser til 10-punktshandlingsplanen om migration fra den fælles samling i Udenrigsrådet og Rådet (indre anliggender) af 20. april 2015,

–       der henviser til konklusionerne fra det særlige topmøde i EU-Rådet om flygtningekrisen i Middelhavet den 22. april 2015,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at over 1 500 personer har mistet livet i Middelhavet siden årets begyndelse;

B.     der henviser til, at op mod 700 migranter er forsvundet og frygtes druknet, efter at en båd med smuglede asylansøgere kæntrede den 19. april 2015; der henviser til, at op mod 950 mennesker menes at have været om bord;

C.     der henviser til, at en lignende tragedie fandt sted tidligere på måneden, hvor omkring 400 migranter angiveligt skulle have mistet livet til søs, da en båd med omkring 550 mennesker om bord kæntrede;

D.     der henviser til, at pr. 20. april var det samlede antal migranter, der havde nået den italienske kyst siden 1. januar, på 23 918;

E.     der henviser til, at den italienske regering har iværksat flere livreddende operationer i Middelhavet ud for Italiens kyst;

F.     der henviser til, at mere end 24 400 ulovlige migranter er blevet reddet på den centrale Middelhavsrute siden iværksættelsen af den fælles operation "Triton" i november 2014, herunder næsten 7 860 med indsættelse af materiel, der er samfinansieret af Frontex;

G.     der henviser til, at smuglere og menneskehandlere udnytter ulovlig migration, og til at disse netværk udgør en alvorlig risiko for migranters liv og er en kolossal udfordring for EU; der henviser til, at smuglernetværkene opererer fuldstændigt straffrit fra tredjelande og skønsmæssigt tjener 20 mia. EUR om året på deres kriminelle aktiviteter;

H.     der henviser til, at ifølge Europol har de organiserede kriminelle grupper, der letter den ulovlige transport af personer over Middelhavet til EU, direkte forbindelser til narkotika, våben og terrorisme; der henviser til, at Europol den 17. marts 2015 iværksatte sin fælles operation "Mare" til bekæmpelse af disse kriminelle grupper;

I.      der henviser til, at regional ustabilitet og konflikt og den hurtige udbredelse af ISIS i tilgrænsende konfliktområder, forstærker den massive tilstrømning af migranter og strømme af fordrevne mennesker og dermed på antallet af personer, der forsøger at komme ind i EU;

1.      beklager de gentagne tilfælde af tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet;

2.      opfordrer indtrængende Den Europæiske Union og medlemsstaterne til at finde effektive løsninger og forbedre det eksisterende samarbejde med henblik på at undgå yderligere tab af menneskeliv, forebygge yderligere afgange af smuglerfartøjer og forbedre det tempo og den effektivitet, hvormed medlemsstaterne behandler asylansøgninger, og hurtigst muligt tilbagesende dem, der ikke opfylder kriterierne;

3.      opfordrer medlemsstaterne til at styrke den rolle, Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) spiller, samt den bistand, de kan tilbyde for at lette det pres, medlemsstaterne står over for i modtagerlandene;

4.      opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde supplerende og relevante ressourcer og finansiel bistand med henblik på at afhjælpe de nuværende mangler i EU’s grænsesikkerhed og livreddende operationer;

5.      opfordrer medlemsstaterne til at arbejde tæt sammen med Europol, Frontex, EASO og Eurojust for at bekæmpe menneskehandlere og kriminelle smuglernetværk ved at kortlægge deres måde at operere på samt afdække de ruter og metoder, der anvendes af de kriminelle grupper; glæder sig i denne forbindelse over den fælles operation "Mare", som Europol har iværksat for at bekæmpe organiseret kriminalitet og smuglernetværk;

6.      opfordrer indtrængende medlemsstaterne og tredjelande til at fastsætte de stærkest mulige strafferetlige sanktioner mod menneskehandel og menneskesmugling både til og inden for EU såvel som mod enkeltpersoner eller grupper, der udnytter sårbare migranter i EU;

7.      understreger behovet for, at tredjelande i de områder, der sejles fra, patruljerer deres egne territorialfarvande for at pågribe smuglerfartøjer, og opfordrer til, at tredjelande overholder folkeretten med hensyn til at redde liv til søs og til at sikre beskyttelse af flygtninge og overholdelse af de grundlæggende rettigheder;

8.      opfordrer medlemsstaterne og EU til at øge samarbejdet med tredjelande, navnlig oprindelseslandene, for at bekæmpe menneskehandlerne; mener, at et sådant samarbejde med henblik på at identificere kriminelle grupper og enkeltpersoner er nøglen til at forebygge og retsforfølge menneskehandel og yderligere udnyttelse og tab af menneskeliv;

9.      opfordrer til en bedre koordinering af EU’s og medlemsstaternes politikker vedrørende uddannelse af det lokale politi på de steder, hvor menneskesmuglerbådene sejler fra, med henblik på at identificere og stoppe kriminelle grupper og enkeltpersoner samt til, at informationstjenester på stedet optrapper indsatsen for at øge bevidstheden om de potentielle risici forbundet med menneskehandel;

10.    anmoder om, at internationale operationer overvejer at gøre en systematisk indsats for at beslaglægge og ødelægge de fartøjer, der benyttes af smuglere, i fuld overensstemmelse med folkeretten;

11.    gentager sin støtte til alle FN-anførte bestræbelser og diplomatisk arbejde for en genetablering af regeringens autoritet i Libyen samt til sit tilsagn om at optrappe bestræbelserne for at løse problemerne vedrørende konflikten og ustabiliteten i Libyen og Syrien; understreger, at det at skabe regional stabilitet i konfliktområder er nøglen til at reducere yderligere fordrivelse af enkeltpersoner;

12.    opfordrer til en styrkelse af EU-samarbejdet med partnerlandene i Mellemøsten og Afrika for at fremme demokrati, retsstaten og menneskerettigheder; opfordrer i denne forbindelse til et tættere samarbejde med landene i regionen inden for Den Arabiske Liga og Den Afrikanske Union med henblik på at forvalte, genhuse og give asyl til fordrevne personer;

13.    mener, at medlemsstaterne bør sikre, at der tages fingeraftryk af alle migranter gennem Eurodacsystemet med henblik på at afsløre gentagne mislykkede ansøgninger og at fremskynde asylprocedurer;

14.    støtter oprettelsen af et nyt tilbagesendelsesprogram til hurtig tilbagesendelse af ulovlige migranter, koordineret af Frontex fra de medlemsstater, der er i frontlinjen; understreger, at det er nødvendigt at fremme frivillige tilbagevendelsespolitikker, samtidig med at der sikres beskyttelse af alle eksisterende rettigheder i henhold til EU-retten og folkeretten;

15.    anerkender, at det er vigtigt at udvikle en holistisk tilgang til migration; gentager, at der er behov for, at politikker og aktioner baseres på gensidig tillid og ansvar, såvel som solidaritet, hvad angår såvel de medlemsstater, der modtager asylansøgere, som de medlemsstater, der giver asyl;

16.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre, at alle medlemsstaterne gennemfører EU-lovgivningen ordentligt med henblik på at sikre effektive, konsekvente og humane standarder for modtagelsesforhold og behandling af asylansøgninger efter ankomst; opfordrer i denne forbindelse til, at EASO’s rolle styrkes i de lande, hvor dette ikke er opnået;

17.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0448.

Juridisk meddelelse