Procedūra : 2015/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0379/2015

Pateikti tekstai :

B8-0379/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 67k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusių nelaimių ir ES migracijos ir prieglobsčio politikos (2015/2660(RSP))  
B8‑0379/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų(1),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 22 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl komunikato dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos įgyvendinimo,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. lapkričio 25 d. Parlamente surengtas diskusijas dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją,

–       atsižvelgdamas į savo 2014 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją,

–       atsižvelgdamas į per 2015 m. balandžio 20 d. bendrą Užsienio reikalų tarybos ir Vidaus reikalų tarybos posėdį pateiktą dešimties punktų veiksmų planą migracijos klausimu,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 22 d. ES Tarybos neeilinio aukščiausiojo lygio susitikimo išvadas dėl Viduržemio jūros pabėgėlių krizės,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nuo šių metų pradžios Viduržemio jūroje žuvo daugiau kaip 1500 žmonių;

B.     kadangi, 2015 m. balandžio 19 d. apvirtus prieglobsčio prašytojus gabenusiam laivui, iki 700 žmonių yra dingę ir baiminamasi, kad jie nuskendo; kadangi manoma, kad laive galėjo būti 950 žmonių;

C.     kadangi šiek tiek anksčiau šį mėnesį įvyko panaši tragiška nelaimė – pranešta, jog 400 migrantų žuvo jūroje apvirtus laivui, kuris, kaip manoma, gabeno apie 550 žmonių;

D.     kadangi nuo 2015 m. sausio 1 d. iki balandžio 20 d., pirmadienio, Italijos pakrantę iš viso pasiekė 23 918 migrantų;

E.     kadangi Italijos vyriausybė pradėjo kelias gyvybės gelbėjimo operacijas Viduržemio jūroje prie Italijos pakrantės;

F.     kadangi nuo bendros operacijos „Triton“ pradžios 2014 m. lapkričio mėn. centrinės Viduržemio jūros maršrute išgelbėta daugiau kaip 24 400 nelegalių migrantų, įskaitant beveik 7 860 migrantų, kuriuos išgelbėjo FRONTEX bendrai finansuojami laivai;

G.     kadangi kontrabandininkai ir prekiautojai žmonėmis naudojasi nelegalia migracija ir kadangi tokie tinklai kelia didelę grėsmę migrantų gyvybei ir yra didelio masto problema ES; kadangi kontrabandininkų tinklai trečiųjų šalių teritorijose veikia visiškai nebaudžiami ir manoma, kad iš savo nusikalstamos veiklos per metus gauna apie 20 mlrd. eurų pelno;

H.     kadangi, pasak Europolo, organizuotos nusikalstamos grupuotės, kurios imasi gabenti žmones per Viduržemio jūrą į ES, yra tiesiogiai susijusios su narkotikais, šaunamaisiais ginklais ir terorizmu; kadangi 2015 m. kovo 17 d. Europolas pradėjo savo jungtinės operatyvinės grupės „Mare“ veiklą, siekdamas kovoti su šiomis nusikalstamomis grupuotėmis;

I.      kadangi nestabilumas ir konfliktai regione ir ISIL iškilimas kaimyninėse konflikto apimtose srityse daro poveikį masiniam migrantų ir perkeltųjų asmenų srautui, taigi ir asmenų, bandančių patekti į ES, skaičiui;

1.      apgailestauja dėl naujų tragiškų žūčių Viduržemio jūroje;

2.      primygtinai ragina Europos Sąjungą ir valstybes nares surasti veiksmingus sprendimus ir sustiprinti esamą bendradarbiavimą, kad nebebūtų prarandama žmonių gyvybė, nebūtų leidžiama išplaukti prekiautojų žmonėmis laivams, būtų padidinta valstybių narių atliekamo prieglobsčio prašytojų prašymų nagrinėjimo sparta ir veiksmingumas ir būtų nedelsiant grąžinti visi asmenys, neatitinkantys kriterijų;

3.      ragina valstybes nares sustiprinti FRONTEX ir Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vaidmenį ir padidinti pagalbą, kurią jie gali suteikti, kad būtų palengvintas spaudimas, tenkantis migrantus priimančioms valstybėms narėms;

4.      ragina valstybes nares pasiūlyti papildomus reikšmingus išteklius ir finansinę pagalbą, siekiant pašalinti dabartinius ES pasienio saugumo ir gyvybės gelbėjimo operacijų trūkumus;

5.      ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su Europolu, FRONTEX, EASO ir Eurojustu, siekiant kovoti su prekiautojais žmonėmis ir nusikalstamais kontrabandininkų tinklais, nustatyti jų veiklos galimybes, nusikalstamų grupuočių naudojamus maršrutus ir metodus; į tai atsižvelgiant, palankiai vertina jungtinės operatyvinės grupės „Mare“ veiklą, kurią pradėjo Europolas, siekiant kovoti su organizuotais nusikaltėlių ir kontrabandininkų tinklais;

6.      primygtinai ragina valstybes nares ir trečiąsias šalis nustatyti pačias griežčiausias baudžiamąsias sankcijas, kovojant su prekyba žmonėmis ir kontrabanda į ES ir ES viduje, ir taip pat asmenims ar grupuotėms, išnaudojantiems pažeidžiamus migrantus ES;

7.      pabrėžia, kad trečiosios šalys išvykimo teritorijose turi patruliuoti savo teritoriniuose vandenyse, siekdamos sulaikyti neteisėtus laivus, ir ragina trečiąsias šalis laikytis tarptautinės teisės nuostatų dėl gyvybės gelbėjimo jūroje ir užtikrinti pabėgėlių apsaugą ir pagrindinių teisių paisymą;

8.      primygtinai ragina valstybes nares ir ES kovojant su prekiautojais žmonėmis skatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, ypač su išvykimo šalimis; mano, kad toks bendradarbiavimas nustatant nusikalstamas grupuotes ir asmenis labai svarbus prekybos žmonėmis prevencijos, baudžiamojo persekiojimo, taip pat tolesnio jų išnaudojimo ir žūčių prevencijos tikslais;

9.      ragina glaudžiau koordinuoti ES ir valstybių narių politiką, susijusią su vietos policijos pajėgų mokymu laivų su prekybos žmonėmis aukomis išvykimo vietose, siekiant nustatyti ir sustabdyti nusikalstamas grupuotes ir asmenis, ir ragina vietos informacijos tarnybas dėti daugiau pastangų didinant informuotumą apie galimą prekybos žmonėmis pavojų;

10.    prašo, kad vykdant tarptautines operacijas būtų sistemingai dedamos pastangos gaudyti ir naikinti neteisėtai žmones gabenančių asmenų naudojamus laivus visapusiškai laikantis tarptautinės teisės nuostatų;

11.    pakartoja, kad remia visas JT dedamas pastangas ir diplomatinę veiklą siekiant Libijoje atkurti valdžią ir įsipareigojimą dėti daugiau pastangų siekiant išspręsti klausimus, susijusius su Libijos ir Sirijos konfliktu ir nestabilumu; pabrėžia, kad regioninio stabilumo kūrimas konflikto zonose labai svarbus siekiant sumažinti tolesnį asmenų perkėlimą;

12.    ragina stiprinti ES bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje siekiant skatinti demokratiją, teisinės valstybės principą ir žmogaus teises; atsižvelgdamas į tai, ragina užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su Arabų lygos ir Afrikos Sąjungos regiono šalimis, siekiant valdyti, apgyvendinti perkeltus asmenis ir suteikti jiems prieglobstį;

13.    mano, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų paimti visų migrantų pirštų atspaudai naudojant EURODAC sistemą, siekiant nustatyti pakartotinus ir nesėkmingus prašymus ir paspartinti prieglobsčio suteikimo procedūras;

14.    pritaria tam, kad būtų sukurta nauja grąžinimo programa, kurią pasienio valstybėse narėse koordinuoja FRONTEX, siekiant kuo greičiau grąžinti neteisėtus migrantus; pabrėžia, kad reikia skatinti savanoriško grįžimo politiką, tuo pačiu užtikrinant visų esamų teisių pagal ES ir tarptautinę teisę apsaugą;

15.    pripažįsta, kad svarbu nustatyti holistinį požiūrį į migraciją; pakartoja, kad politikos ir veiksmų poreikis pagrįstas abipusiu pasitikėjimu, atsakomybe ir solidarumu tiek prieglobsčio prašytojus priimančių valstybių narių, tiek prieglobstį suteikiančių valstybių narių atžvilgiu;

16.    ragina Komisiją užtikrinti, kad visos valstybės narės tinkamai įgyvendintų ES teisės aktus, siekiant užtikrinti veiksmingus, nuoseklius ir humaniškus priėmimo sąlygų ir prieglobsčio prašymų nagrinėjimo atvykus standartus; atsižvelgdamas į tai, prašo stiprinti EASO vaidmenį šalyse, kuriose to nesiekiama;

17.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0448.

Teisinis pranešimas