Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0379/2015

Ingivna texter :

B8-0379/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 54k
27.4.2015
PE555.153v01-00
 
B8-0379/2015

till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik  (2015/2660(RSP))


Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Branislav Škripek, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Ryszard Antoni Legutko, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Zdzisław Krasnodębski, Beatrix von Storch, Daniel Dalton, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik  (2015/2660(RSP))  
B8-0379/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa(1),

–       med beaktande av kommissionens arbetsdokument av den 22 maj 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet,

–       med beaktande av debatten om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU, som hölls i parlamentet den 25 november 2014,

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU,

–       med beaktande av den handlingsplan i tio punkter som togs fram vid utrikesrådets och RIF-rådets gemensamma möte den 20 april 2015,

–       med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets särskilda toppmöte om flyktingkrisen i Medelhavet den 22 april 2015,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Över 1 500 människor har mist livet i Medelhavet sedan årets början.

B.     Så många som 700 flyktingar saknas och befaras ha drunknat efter att en båt med asylsökande som blivit offer för människohandel kapsejsade den 19 april 2015. Man tror att 950 människor befann sig ombord.

C.     En liknande tragedi inträffade tidigare i april, då omkring 400 migranter uppges ha mist livet till havs efter att en båt med uppskattningsvis 550 personer ombord kapsejsade.

D.     Mellan den 1 januari och den 20 april 2015 har sammanlagt 23 918 migranter nått den italienska kusten.

E.     Den italienska regeringen har dragit igång flera räddningsinsatser i Medelhavet utanför Italiens kust.

F.     Sedan den gemensamma insatsen Triton inleddes i november 2014 har fler än 24 400 irreguljära migranter räddats i Medelhavets centrala delar, inbegripet de närmare 7 860 migranter som räddats med hjälp av insatser som samfinansierats av Frontex.

G.     Människosmugglare och människohandlare utnyttjar den irreguljära migrationen, och deras nätverk utgör en allvarlig fara för migranternas liv och en massiv utmaning för EU. Nätverk av människosmugglare verkar i total straffrihet i tredjeländer, och varje år genererar deras kriminella verksamhet ca 20 miljarder euro i vinst.

H.     Enligt Europol har organiserade kriminella grupper som ägnar sig åt att mot betalning frakta människor över Medelhavet till EU direkta kopplingar till narkotika, skjutvapen och terrorism. Den 17 mars 2015 inleddes arbetet i Europols gemensamma operativa grupp Mare för att bekämpa dessa kriminella grupper.

I.      Regional instabilitet och regionala konflikter, liksom IS framväxt i angränsande konfliktområden, påverkar den massiva migrationstillströmningen och strömmarna av fördrivna personer, och därmed antalet personer som försöker ta sig till EU.

1.      Europaparlamentet beklagar den nya tragiska vågen av dödsfall i Medelhavet.

2.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck EU och medlemsstaterna att hitta fungerande lösningar och stärka det befintliga samarbete för att förhindra att ännu fler människoliv går till spillo och för att förhindra att ytterligare båtar med människor som betalat till människohandlare avgår. Dessutom måste medlemsstaternas förfarande för att hantera asylansökningar bli snabbare och effektivare, och personer som inte uppfyller kraven måste utan dröjsmål återsändas.

3.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka Frontex och Europeiska stödkontoret för asylfrågors (Easo) roll och det stöd de kan erbjuda för att hjälpa de medlemsstater som tar emot migranter.

4.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bistå med ytterligare och meningsfulla resurser och finansiellt stöd i syfte att komma tillrätta med dagens brister i EU:s gränssäkerhets- och räddningsinsatser.

5.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att bedriva ett nära samarbete med Europol, Frontex, Easo och Eurojust för att bekämpa människohandlare och kriminella nätverk av människosmugglare genom att identifiera deras arbetssätt, och kartlägga de rutter och metoder som används av kriminella grupper. I detta avseende välkomnar parlamentet den gemensamma operativa gruppen Mare som inrättats av Europol för att bekämpa organiserad brottslighet och människosmugglingsnätverk.

6.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna och tredjeländer att fastställa kraftigast möjliga straffrättsliga påföljder för människohandel och människosmuggling till och inom EU, även för enskilda eller grupper som utnyttjar utsatta migranter i EU.

7.      Europaparlamentet betonar att tredjeländer i det område varifrån båtar som transporterar människor som betalat till människohandlare avgår måste patrullera sina egna territorialvatten för att hejda sådana båtar, och uppmanar tredjeländer att respektera folkrätten i fråga om räddandet av liv till havs och att säkerställa skydd för flyktingar och respektera grundläggande rättigheter.

8.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna och EU att stärka samarbetet med tredjeländer, särskilt de länder varifrån migranter reser ut, för att bekämpa människohandlare. Parlamentet anser att ett sådant samarbete för att identifiera kriminella grupper och personer är mycket viktigt för att förhindra och lagföra människohandel och förhindra ytterligare exploatering och dödsfall.

9.      Europaparlamentet efterlyser en bättre samordning av EU:s och medlemsstaternas politik för utbildning av lokala polisstyrkor på de platser varifrån båtar med människor som betalat till människohandlare avgår, i syfte att identifiera och hejda kriminella grupper och personer, och förespråkar att lokala informationsinsatser ska stärkas för att höja medvetenheten om människohandelns potentiella risker.

10.    Europaparlamentet förespråkar att de internationella insatserna ska överväga att systematiskt beslagta och förstöra de båtar som används av människosmugglare, i full överensstämmelse med folkrätten.

11.    Europaparlamentet upprepar sitt stöd för alla FN-ledda insatser och diplomatiska insatser som görs för att återställa regeringsmakten i Libyen och sitt åtagande för att stärka insatserna för att hantera konflikten och instabiliteten i Libyen och Syrien. Parlamentet betonar att det är ytterst viktigt att skapa regional stabilitet i konfliktområden för att förhindra att fler människor fördrivs.

12.    Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av EU:s samarbete med partnerländer i Mellanöstern och Afrika i syfte att främja demokrati, rättsstaten och mänskliga rättigheter. I detta sammanhang efterlyser parlamentet större samarbete med de länder i regionen som ingår i Arabförbundet och Afrikanska unionen, i syfte att hantera frågan om fördrivna personer, hjälpa dem med vidarebosättning och bevilja dem asyl.

13.    Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör ta fingeravtryck på alla migranter genom Eurodacsystemet, i syfte att upptäcka upprepade och avslagna ansökningar och snabba upp asylförfarandena.

14.    Europaparlamentet stöder inrättandet av ett nytt återvändandeprogram för snabbt återsändande av irreguljära migranter från medlemsstater med yttre gränser, som ska samordnas av Frontex. Parlamentet betonar behovet av att främja frivillig återvändandepolitik, samtidigt som man måste garantera att samtliga rättigheter enligt EU-rätten och folkrätten skyddas.

15.    Europaparlamentet anser att det är viktigt med en helhetssyn på migration. Parlamentet upprepar att politik och insatser måste bygga på ömsesidigt förtroende och ansvar liksom på solidaritet, både vad gäller de medlemsstater som tar emot asylsökande och de medlemsstater som beviljar asyl.

16.    Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att se till att alla medlemsstater korrekt tillämpar EU:s lagstiftning i syfte att säkerställa effektiva, följdriktiga och humana standarder för mottagningsförhållanden och hantering av asylansökningar vid ankomsten. I detta avseende efterlyser parlamentet att Easos roll ska stärkas i länder där detta inte uppnås.

17.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0448.

Rättsligt meddelande