Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0380/2015

Předložené texty :

B8-0380/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0176

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o tragédiích, k nimž došlo v poslední době ve Středozemním moři, a o migrační a azylové politice EU (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) z dubna 2012 o přijetí opatření pro lepší zvládání migračních toků,

–       s ohledem na zprávu zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů z dubna 2013 o správě vnějších hranic Evropské unie a jejím dopadu na lidská práva migrantů,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(2),

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří,

–       s ohledem na rozpravu o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci, která se konala v Parlamentu dne 25. listopadu 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci,(3)

_       s ohledem na desetibodový akční plán pro migraci přijatý dne 20. dubna 2015 na společném zasedání Rady pro zahraniční věci a Rady pro vnitřní věci,

_       s ohledem na závěry summitu Evropské rady věnovaného uprchlické krizi ve Středomoří, který se konal dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že při posledních tragédiích od začátku dubna zahynulo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IAM) ve Středozemním moři přes 1000 osob;

B.     vzhledem k tomu, že podle IOM dorazilo od 1. ledna 2015 k italskému pobřeží asi 23 918 migrantů; vzhledem k tomu, že podle řeckých orgánů bylo v prvním čtvrtletí roku 2015 zachráněno v Egejském moři řeckou pobřežní hlídkou celkem 10 445 migrantů;

C.     vzhledem k tomu, že podle odhadu IOM by v letošním roce mohlo ve Středozemním moři zahynout více než 30 000 osob, což opět ukazuje na nutnost, aby EU a její členské státy učinily vše, co je v jejich silách, aby zachránily lidské životy, jež jsou v ohrožení na moři;

D.     vzhledem k tomu, že při poslední operaci speciálně věnované vyhledávání a záchraně osob ve Středozemním moři, Mare Nostrum, bylo za 364 dní zachráněno 150 810 migrantů;

E.     vzhledem k tomu, že předpoklad, že operace Mare Nostrum zapůsobila jako lákadlo na migranty, aby se pokusili Středozemní moře přeplout, se ukázal lichým, neboť v roce 2015 se na moře vydalo mnohem více osob než ve stejném období roku 2014, kdy operace Mare Nostrum probíhala;

F.     vzhledem k tomu, že dne 1. listopadu 2014 se stala plně funkční společná operace „Triton“ koordinovaná agenturou Frontex, jejíž původní rozpočet činil pouze 2,9 milionu EUR měsíčně oproti více než 9 milionům EUR měsíčně na operaci Mare Nostrum;

G.     vzhledem k tomu, že větší část osob, které se snaží překonat Středozemní moře, prchá před konfliktem nebo pronásledováním v Sýrii, Iráku, Eritree a Somálsku;

H.     vzhledem k tomu, že podle Europolu se na přepravě migrantů přes Středozemní moře aktivně podílejí organizované zločinecké skupiny;

I.      vzhledem k tomu, že toto usnesení je reakcí na tragédie ve Středozemním moři, k nimž došlo v poslední době; vzhledem k tomu, že strategická zpráva o uceleném přístupu k migraci Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se bude zabývat azylovou a migrační politikou EU v celém jejím rozsahu;

1.      vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad opakovanými tragickými ztrátami životů ve Středozemním moři; naléhavě vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby učinily vše, co je v jejich silách, aby se dalším ztrátám životů na moři předešlo;

2.      znovu opakuje, že je nutné, aby EU na tragédie, k nimž došlo ve Středozemním moři v poslední době, reagovala solidárně a při spravedlivém rozdělení odpovědnosti, jak je uvedeno v článku 80 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), a aby zaujala ucelený postoj na evropské úrovni;

3.      vyzývá EU a členské státy, aby poskytly nezbytné zdroje, které zajistí účinné plnění povinností v oblasti vyhledávání a záchrany osob, a tedy jejich řádné financování; vyzývá členské státy, aby i nadále projevovaly solidaritu a odhodlání tím, že budou více přispívat do rozpočtů a na činnosti agentury Frontex a Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; zavazuje se poskytnout těmto agenturám prostřednictvím rozpočtu EU a příslušných rozpočtových prostředků potřebné zdroje (lidské a materiální) k plnění jejich povinností;

4.      vítá závazek Evropské rady posílit operaci Triton většími finančními a materiálními zdroji; konstatuje však, že má-li být tato operace úspěšná, musí mít mandát a zdroje alespoň v takovém rozsahu jako operace Mare Nostrum, včetně možnosti provádět vyhledávací a záchranné činnosti na volném moři;

5.      žádá vytvoření legálních a bezpečných cest pro žadatele o azyl v EU prostřednictvím vydávání humanitárních víz na velvyslanectvích a konzulárních úřadech EU v třetích zemích za využití stávajících právních předpisů, jako například článku 25 vízového kodexu a článku 5 Schengenského hraničního kodexu;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že Evropská rada neprojevuje dostatek odhodlání k vytvoření důvěryhodného závazného mechanismu solidarity na úrovni EU; žádá vytvoření programu systematického povinného přesidlování;

7.      vyzývá Radu, aby aktivovala buď směrnici o dočasné ochraně z roku 2001, nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, jež stanoví mechanismus solidarity v případě hromadného nebo náhlého přílivu vysídlených osob; vyzývá Komisi, aby navrhla objektivní kritéria pro definování výrazu „hromadný přiliv“, s cílem usnadnit aktivaci uvedených opatření;

8.      vyzývá Komisi, aby nahradila stávající dublinské nařízení závaznou kvótou pro rozmístění žadatelů o azyl ve 28 členských státech, kdy by klíč pro povinné přidělování vycházel z kvantitativních i kvalitativních údajů a zohledňoval možnost integrace;

9.      vítá návrh Evropské rady týkající se společného zpracování žádostí o azyl za podpory týmů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; žádá Komisi, aby rozšířila mandát tohoto úřadu s cílem posílit jeho provozní zapojení do zpracování žádostí o azyl;

10.    žádá všechny zúčastněné členské státy, aby rychle a v plném rozsahu provedly ve svých právních předpisech společný evropský azylový systém (CEAS) a účinně jej uplatňovaly s cílem zajistit v rámci stávajících právních předpisů společné evropské standardy, mimo jiné pro přijímání migrantů;

11.    žádá užší koordinaci politiky EU a členských států při řešení hlubších příčin migrace; zdůrazňuje, že EU musí zaujmout ucelený přístup a posílit soudržnost svých vnitřních i vnějších politik, a to zejména společné zahraniční a bezpečnostní politiky, rozvojové politiky a migrační politiky; žádá prohloubení spolupráce EU s partnerskými zeměmi na Blízkém východě a v Africe s cílem podporovat demokracii, základní svobody a práva, bezpečnost a prosperitu;

12.    vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Europolem, agenturou Frontex, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu a Eurojustem v boji proti zločineckým sítím převaděčů, aby nevydělávali na tom, že ohrožují životy migrantů;

13.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právní upozornění