Menettely : 2015/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0380/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0380/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0176

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 57k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.154v01-00
 
B8-0380/2015

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausumien johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP))


Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Louis Michel, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Philippe De Backer, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viimeisimmistä tragedioista Välimerellä ja EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta (2015/2660(RSP))  
B8‑0380/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–       ottaa huomioon yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi,

–       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon vuonna 1951 tehdyn Geneven yleissopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan,

–       ottaa huomioon Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen huhtikuussa 2012 julkistaman kertomuksen toimista muuttovirtojen hallinnan parantamiseksi,

–       ottaa huomioon maahanmuuttajien ihmisoikeuksista vastaavan YK:n erityisraportoijan huhtikuussa 2013 julkaistun raportin Euroopan unionin ulkorajojen hallinnasta ja sen vaikutuksista maahanmuuttajien ihmisoikeuksiin,

–       ottaa huomioon 9. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman EU:n ja jäsenvaltioiden toimista Syyrian konfliktista seuranneen pakolaistulvan hallinnoimiseksi(1),

–       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman siirtolaisvirroista Välimeren alueella ja erityisesti traagisista tapahtumista Lampedusan edustalla(2),

–       ottaa huomioon 22. toukokuuta 2014 julkaistun komission yksiköiden valmisteluasiakirjan Välimeren erityistyöryhmän työskentelyä koskevan komission tiedonannon täytäntöönpanosta,

–       ottaa huomioon parlamentissa 25. marraskuuta 2014 käydyn keskustelun Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen,

–       ottaa huomioon 17. joulukuuta 2014 antamansa päätöslauselman Välimeren tilanteesta ja tarpeesta kokonaisvaltaiselle EU:n lähestymistavalle muuttoliikkeeseen(3),

_       ottaa huomioon 20. huhtikuuta 2015 pidetyn ulko- ja sisäasiainneuvostojen yhteisen istunnon hyväksymän kymmenkohtaisen toimintasuunnitelman,

_       ottaa huomioon 23. huhtikuuta 2015 pidetyn, Välimeren pakolaiskriisiä käsitelleen Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan viimeisimpien tragedioiden aikana yli tuhat ihmistä on kuollut Välimerellä huhtikuusta 2015 lähtien;

B.     toteaa, että IOM:n mukaan arviolta 23 918 maahanmuuttajaa on päässyt Italian rannikolle 1. tammikuuta 2015 lähtien; toteaa, että Kreikan viranomaisten mukaan Kreikan rannikkovartiosto on pelastanut 10 445 maahanmuuttajaa Aigeianmerestä vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä;

C.     toteaa, että IOM:n arvioiden mukaan yli 30 000 ihmistä saattaa kuolla Välimerellä tänä vuonna, mikä jälleen osoittaa, että EU:n ja jäsenvaltioiden on tehtävä kaikkensa merihädässä olevien ihmisten hengen pelastamiseksi;

D.     ottaa huomioon, että Välimeren viimeisimmässä yksinomaisessa etsintä- ja pelastusoperaatiossa, Mare Nostrumissa, pelastettiin 364 vuorokauden aikana 150 810 maahantulijaa;

E.     toteaa, että Mare Nostrumin ei ole todistettu ”houkuttelevan” maahanmuuttajia Välimeren ylitykseen, sillä vuonna 2015 aluksia on lähtenyt Eurooppaa kohti huomattavasti enemmän kuin samaan aikaan vuonna 2014, jolloin Mare Nostrum oli toiminnassa;

F.     ottaa huomioon, että Frontexin koordinoima yhteisoperaatio Triton käynnistyi 1. marraskuuta 2014 ainoastaan 2,9 miljoonan euron kuukausibudjetilla, kun taas Mare Nostrumin kuukausibudjetti oli yli 9 miljoonaa euroa;

G.     toteaa, että suuri osa Välimeren ylittämistä yrittävistä ihmisistä pakenee Syyrian, Irakin, Eritrean tai Somalian konflikteja tai sortotoimia;

H.     ottaa huomioon, että Europolin mukaan järjestäytyneet rikollisryhmät auttavat maahanpyrkijöitä aktiivisesti Välimeren ylityksessä;

I.      toteaa, että tämä päätöslauselma on tehty vastineeksi viimeisimmille tragedioille Välimerellä; ottaa huomioon, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan strategiamietintö kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta maahanmuuttoon käsittelee EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa kokonaisuudessaan;

1.      pitää erittäin valitettavana toistuvia traagisia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä; kehottaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita tekemään kaikkensa uusien merillä tapahtuvien ihmishenkien menetyksien estämiseksi;

2.      muistuttaa Välimeren viimeisimpien tragedioiden suhteen, että EU:n on perustettava vastineensa yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteille, kuten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 80 artiklassa määrätään, ja omaksuttava kattavasti eurooppalainen lähestymistapa;

3.      kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita toimittamaan tarvittavat resurssit varmistamaan, että etsintä- ja pelastusvelvoitteet todellakin täytetään ja että ne ovat siten asianmukaisesti rahoitettuja; kehottaa jäsenvaltioita edelleen osoittamaan solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta antamalla lisää varoja Frontexin ja EASO:n (Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto) talousarvioihin ja toimintaan; sitoutuu antamaan näille virastoille niiden velvoitteidensa täyttämiseen tarvitsemat resurssit (henkilöstön ja laitteiston) unionin talousarvion ja sen tähän tarkoitettujen varojen kautta;

4.      pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston sitoumusta operaatio Tritonin lujittamiseksi lisärahoituksella ja -resursseilla; toteaa kuitenkin, että Tritonin menestymiseksi tarvitaan toimivaltuuksia ja resursseja, jotka ovat vähintään yhtä suuret kuin Mare Nostrumilla, mukaan luettuna mahdollisuus toteuttaa etsintä- ja pelastusoperaatioita avomerellä;

5.      kehottaa perustamaan turvapaikanhakijoille laillisia ja turvallisia reittejä EU:n alueelle myöntämällä humanitaarisia viisumeita kolmansissa maissa sijaitsevissa EU:n lähetystöissä ja konsulaateissa käyttämällä nykyisen viisumisäännöstön 25 artiklaa ja Schengen-rajasäännöstön 5 artiklaa;

6.      pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston haluttomuutta sitoutua uskottavaan ja EU:n laajuiseen sitovaan solidaarisuusmekanismiin; kehottaa perustamaan järjestelmällisen ja pakollisen uudelleensijoittamisohjelman;

7.      kehottaa neuvostoa ottamaan käyttöön vuoden 2001 tilapäistä suojelua koskevan direktiivin tai SEUT-sopimuksen 78 artiklan 3 kohdan, jotka molemmat käsittelevät sovellettavaa solidaarisuusmekanismia siinä tapauksessa, että asuinsijoiltaan siirtyneiden ihmisten maahantulo on joukoittainen ja äkillinen; kehottaa komissiota ehdottamaan objektiivisia kriteerejä ”joukoittaisen maahantulon” määrittelemiseksi, jotta niiden käyttöönottoa helpotettaisiin;

8.      kehottaa komissiota korvaamaan nykyisen Dublinin asetuksen turvapaikan hakijoiden jakamista koskevalla sitovalla kiintiöllä kaikkien 28 jäsenvaltion kesken siten, että jako tehdään kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tietoihin perustuvalla pakollisella järjestelyllä ja integroitumisnäkymät huomioon ottaen;

9.      pitää myönteisenä Eurooppa-neuvoston ehdotusta turvapaikkahakemusten yhteisestä käsittelystä EASO:n henkilöstön tuella; kehottaa komissiota laajentamaan EASO:n toimivaltuuksia ja lisäämään sen operatiivista roolia turvapaikkahakemusten käsittelyssä;

10.    kehottaa kaikkia osallistuvia jäsenvaltioita saattamaan Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän nopeasti ja kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöään ja panemaan sen tehokkaasti täytäntöön ja näin varmistamaan yhteiset eurooppalaiset normit myös maahantulijoiden vastaanottamiselle olemassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

11.    kehottaa koordinoimaan tiiviimmin EU:n ja jäsenvaltioiden toimia muuttoliikkeiden perimmäisten syiden torjumiseksi; korostaa, että EU tarvitsee kokonaisvaltaisemman lähestymistavan, jolla lujitetaan sen sisä- ja ulkopolitiikan sekä ennen kaikkea sen yhteisen ulko- ja turvallisuus-, kehitys- ja maahanmuuttopolitiikan johdonmukaisuutta; kehottaa tehostamaan EU:n yhteistyötä sen Lähi-idässä ja Afrikassa olevien kumppanuusmaiden kanssa demokratian, perusvapauksien ja -oikeuksien, turvallisuuden sekä vaurauden edistämiseksi;

12.    kehottaa jäsenvaltioita tekemään tiivistä yhteistyötä Europolin, Frontexin, EASO:n ja Eurojustin kanssa ihmisten salakuljetusta harjoittavien rikollisverkostojen vastaisessa toiminnassa, jotta niitä estettäisiin rikastumasta maahantulijoiden hengenvaaran kustannuksella;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0414.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0448.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0105.

Oikeudellinen huomautus