Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0381/2015

Předložené texty :

B8-0381/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 150kWORD 82k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

předložený na základě prohlášení Evropské rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o zprávě o mimořádném zasedání Evropské rady dne 23. dubna 2015 – Tragédie z posledních dní ve Středomoří a migrační a azylová politika EU (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2013 o opatřeních EU a členských států k řešení přílivu uprchlíků v důsledku konfliktu v Sýrii(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o migračních tocích ve Středomoří, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy(2),

–       s ohledem na rozpravy pořádané od počátku současného volebního období ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, zejména na rozpravu ze dne 22. července 2014 o uplatňování sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří, ze dne 4. září 2014 (ohledně činnosti agentury Frontex ve Středomoří a o pracovní skupině pro Středomoří), ze dne 24. září 2014 o 5. výroční zprávě Komise o přistěhovalectví a azylu (2013), o výroční zprávě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) o situaci v oblasti azylu v Evropské unii (2013) a o společném operačním týmu Mare ze dne 21. dubna 2014,

–       s ohledem na výroční zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů, zejména na zprávu o správě vnějších hranic EU a jejím dopadu na lidská práva migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2013, a na zprávu o pracovním vykořisťování migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2014,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014 o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci(3),

–       s ohledem na desetibodový akční plán navržený Komisí před mimořádným zasedáním Evropské rady dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na prohlášení předsedy Komise Junckera, které učinil na mimořádném zasedání Evropské rady, totiž že „Hlavní prioritou je záchrana lidských životů. Situace je velmi naléhavá a k záchraně životů budeme muset navýšit své zdroje“,

–       s ohledem na proslov předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze, který přednesl na mimořádném summitu dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na prohlášení Evropské rady ze dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna, které učinil dne 26. dne 2015 pro deník La stampa a v němž uvádí, že „Lidská tragédie, která se odehrává ve Středozemním moři, nemá vojenské řešení“ a že „je nutné přijmout ucelený přístup, který by se zabýval základními příčinami dané situace, bezpečností a lidskými právy migrantů a uprchlíků, a vytvořit zákonné regulované imigrační sítě“,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle Mezinárodní organizace pro migraci zahynulo od začátku roku 2015 1 554 přistěhovalců a mnohem více je jich nezvěstných; vzhledem k tomu, že utonutí více než 800 migrantů dne 19. dubna 2015 je největší tragédií ve Středozemním moři od druhé světové války;

B.     vzhledem k tomu, že za posledních 20 let zahynulo na moři minimálně 30 000 osob, což upozorňuje na potřebu učinit vše, co je v našich silách, k záchraně ohrožených lidských životů a na to, že pokud jde o záchranu životů na moři, musejí členské státy plnit své povinnosti podle mezinárodního námořního práva;

C.     vzhledem k tomu, že Itálie zahájila operaci „Mare nostrum“ zaměřenou na hlídkování, záchranné akce a ostrahu s cílem zdokonalit humanitární záchranné akce ve Středomoří a že tato operace za 364 dní svého působení zachránila 150 810 migrantů; vzhledem k tomu, že italská vláda operaci Mare nostrum ukončila s odůvodněním, že představovala „pobídku“ pro migranty a převaděče, aby se pokusily dostat přes moře, což fakta jednoznačně vyvracejí; vzhledem k tomu, že v důsledku nedostatečné solidarity mezi členskými státy Evropské unie, které tak nedostály svým povinnostem, od té doby nebyla tato operace nahrazena žádnou pátrací a záchrannou operací stejného rozsahu; vzhledem k tomu, že ukončení operace Mare nostrum představuje konec používání velkých lodí věnujících se pátracím a záchranným operacím na volném moři nedaleko lybijského pobřeží, kde se do tísně dostává většina lodí s uprchlíky;

D.     vzhledem k tomu, že mandátem společné operace „Triton“, kterou koordinuje agentura Frontex a která byla v plném rozsahu spuštěna dne 1. listopadu 2014, je ostraha hranice, nikoli vyhledávání a záchrana uprchlíků; vzhledem k tomu, že používání plavidel v rámci operace Triton k vyhledávání a záchraně uprchlíků koordinuje italské koordinační středisko pro vyhledávání a záchranu uprchlíků, což vedlo ke stížnosti agentury Frontex ohledně toho, že italská pobřežní stráž používá její zdroje na volném moři; vzhledem k tomu, že ztrojnásobení rozpočtu operace Triton, jak o tom rozhodla Evropská rada ve čtvrtek 24. dubna 2015, nepovede s ohledem na mandát agentury Frontex, druh používaného vybavení a současné omezení operační oblasti na 30 námořních mil ke snížení počtu migrantů umírajících na moři;

E.     vzhledem k tomu, že lidé, kteří potřebují ochranu, mají jen velmi omezené možnosti, jak legálně vstoupit do EU; vzhledem k tomu, že podle odhadů až 90 % žadatelů o azyl vstupuje do EU nelegálně; vzhledem k tomu, že během syrského válečného konfliktu došlo k dramatickému poklesu počtu schengenských víz udělených občanům Sýrie ze 30 000 v roce 2010 téměř na nulu v roce 2013;

F.     vzhledem k tomu, že země sousedící se Sýrií poskytují podle odhadů UNHCR útočiště zhruba 3,9 milionu syrských uprchlíků; vzhledem k tomu, že členské státy EU přijaly pouze 37 000 syrských uprchlíků v rámci programu UNHCR na přesídlení, přičemž UNHCR žádá, aby bylo přesídleno 10 % syrských uprchlíků (370 000), a naléhavě hledá nejméně 130 000 míst k usídlení uprchlíků, kteří potřebují zvláštní ochranu; vzhledem k tomu, že 13 členských států zatím neposkytlo možnost znovu se usídlit ani jednomu uprchlíkovi;

G.     vzhledem k tomu, že EU a její členské státy přispívají k bujení zločinného a nebezpečného pašování lidí tím, že staví bariéry a stále více uzavírají své vnější hranice před migranty a uprchlíky, aniž by poskytovaly možnost bezpečného a legálního vstupu do EU; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy proto nejsou schopny přiměřeně reagovat na úmrtí ve Středomoří a na uprchlickou krizi v našem sousedství;

H.     vzhledem k tomu, že se u příležitosti zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (SVV) dne 12. března 2015 sešli ministři vnitra Francie, Německa a Španělska a zástupci Komise a vedli diskusi o návrhu italského ministra vnitra Angelina Alfana, aby byly pátrací a záchranné akce a námořní kontrola hranic EU svěřeny zemím, jako je Egypt nebo Tunisko, které by pak dopravily zachráněné migranty na svůj břeh; vzhledem k tomu, že tento návrh má za cíl vyvolat „skutečný odrazující účinek“, aby bylo méně migrantů ochotno riskovat svůj život s cílem dostat se ke břehům Evropy; vzhledem k tomu, že ministři vnitra, kteří se sešli na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, diskutovali o možnostech vybudování uprchlických táborů v severní Africe a vyřizování žádostí o azyl v těchto táborech;

1.      vzdává hold památce mužů, žen a dětí, které zemřeli v posledních letech při pokusu o dosažení bezpečného místa v Evropě, a vyjadřuje upřímnou soustrast, solidaritu a podporu rodinám obětí; vyzývá EU a členské státy, aby se vynasnažily identifikovat těla a nezvěstné osoby a aby informovaly jejich rodinné příslušníky;

2.      je si vědom toho, že přistěhovalecká a azylová politika musí doznat okamžitých radikálních změn; odsuzuje v této souvislosti prohlášení Evropské rady ze dne 23. dubna 2015, která místo toho, aby přijala okamžitá opatření na záchranu životů, zdůraznila nutnost upevnění pevnosti Evropa pomocí represivních opatření a zacházením s migranty, jako kdyby byli hrozbou;

3.      připomíná, že EU a její členské státy mají vůči uprchlíkům a přistěhovalcům, kteří utíkají před válkou, chaosem, hospodářskou mizérií, hladem a smrtí a kteří trpí v důsledku celosvětové neoliberální hospodářské politiky, odpovědnost;

4.      odsuzuje rozhodnutí ztrojnásobit rozpočet operace agentury Frontex Triton, které bylo s mimořádným pokrytectvím v prohlášení Evropské rady představeno jako pátrací a záchranné opatření; připomíná v této souvislosti prohlášení ředitele agentury Frontex, který v předvečer mimořádného summitu uvedl pro deník The Guardian, že Triton nemůže být aktivní pátrací a záchrannou operací, protože k tomu agentura Frontex nemá mandát, což bylo v podstatě v souladu se závěrečným prohlášením ze zasedání Evropské rady ze dne 23. dubna 2015; varuje v této souvislosti Komisi a Radu, že Parlament ve své funkci spolutvůrce právních předpisů zamítne rozpočet na rok 2016, pokud nebude obsahovat zvláštní ustanovení o pátracích a záchranných operacích, a také jakékoli ustanovení týkající se dodatečných finančních prostředků EU na rok 2015, pokud nebudou výslovně věnovány vyhledávání a záchraně osob a humanitární pomoci zaměřené na záchranu životů; vyzývá ke zrušení agentury Frontex a převedení prostředků z jejího rozpočtu na opatření zaměřená na záchranu životů, včetně pátracích a záchranných operací a přemísťování a přesídlování uprchlíků; 

5.      konstatuje, že mezi členskými státy neexistuje konsenzus, pokud jde o nezbytnou politickou změnu při řešení úmrtí ve Středozemí, a považuje za nepřijatelné, že vlády se i nadále vzájemně obviňují z nedostatečných opatření; vyzývá proto k vytvoření koalice těch členských států, které jsou ochotny ujmout se vedení, zahájit mezinárodní pátrací a záchrannou operaci na záchranu životů a vytvořit mechanizmy pro zajištění větší solidarity a vzájemné podpory při přijímání uprchlíků, a to i za použití finančních prostředků EU; vyzývá, aby se přihlásil dostatečný počet členských států, které jsou ochotny spolupracovat a zahájit postup v rámci prohloubené spolupráce, jenž by se zaměřoval na dosažení těchto cílů;

6.      vítá poskytnutí lodí, jak se k tomu na zasedání Rady dne 23. dubna 2015 zavázaly některé členské státy, jež by se věnovaly pouze vyhledávání a záchraně osob na volném moři, a naléhavě vyzývá členské státy, aby poskytly materiální vybavení, včetně lodí, které by mohlo být nasazeno na volném moři a které by se využívalo pouze k pátracím a záchranným operacím, aby bylo možné provádět rozšířenou operaci Mare nostrum, která by byla masivní mezinárodní evropskou pátrací a záchrannou operací vedenou zeměmi, jež by byly ochotny přijmout opatření zaměřená výlučně na záchranu životů;

7.      odsuzuje rozhodnutí Evropské rady soustředit veškeré skutečné úsilí, včetně využití vojenských jednotek, na boj proti převaděčům a na ničení jejich plavidel podél břehů Libye a dalších severoafrických zemí, a vyzývá EU a členské státy, aby se v tomto směru neúčastnily žádných civilně-vojenských operací v rámci SBOP;

8.      varuje před potenciálním dopadem návrhu Rady, aby se „v souladu s ústavami jednotlivých států [využívalo] možností úřadu EUROPOL ke zjišťování a žádostem o odstranění internetového obsahu, který obchodníci s lidmi používají k nalákání migrantů a uprchlíků“, protože by to mohlo být využito také k zabránění internetové komunikace mezi migranty a se skupinami na podporu migrantů a zajištění solidarity s nimi, což v posledních měsících pomohlo zachránit tisíce životů; vyzývá k tomu, aby se přihlédlo k těmto úvahám, pokud by Europol, příp. jiné orgány podnikly tyto akce;

9.      odsuzuje, že neexistují návrhy, které by žadatelům o azyl a ekonomickým migrantům zajistily možnost bezpečného a legálního vstupu do EU, a to vzhledem k tomu, že je velmi obtížné rozlišovat mezi tíživou situací a válkami, mezi diktátorskými režimy nebo milicemi a hospodářskou katastrofou, a vyzývá k předložení ambiciózních návrhů v tomto směru;

10.    vyzývá k tomu, aby velvyslanectví a konzulární oddělení vydávala žadatelům o azyl okamžitě humanitární víza a aby byl na úrovni EU místo nedostatečného dobrovolného programu znovuusídlování migrantů, který navrhuje Rada, zaveden povinný program na jejich znovuusídlování;

11.    vyzývá Komisi a členské státy, aby s ohledem na současný masivní příval uprchlíků okamžitě začaly uplatňovat směrnici o poskytování dočasné ochrany (směrnici č. 2001/55/ES);

12.    odsuzuje nejasný závazek týkající se navýšení pomoci při mimořádných situacích pro členské státy na hranicích EU; naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby představily ambicióznější a konkrétnější návrh, pokud jde o pomoc při mimořádných situacích;

13.    odsuzuje neochotu Rady zavázat se k mimořádnému přesídlování uprchlíků mezi členskými státy; vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s návrhy UNHCR na řešení příjezdu žadatelů o azyl, uprchlíků a migrantů do Evropy po moři v současnosti i v budoucnu okamžitě zahájily pilotní program přesídlení syrských a eritrejských uprchlíků a příjemců z řad zemí, které dostávají doplňkovou pomoc, jenž se zpočátku zaměřoval na Syřany a Eritrejce zachráněné na moři, kteří se dostali na břeh v Řecku a Itálii; vyzývá Komisi a členské státy také k tomu, aby se zabývaly možností vzájemného uznávání rozhodnutí o udělení azylu;

14.    vyzývá Komisi, aby okamžitě pozastavila platnost dublinského nařízení a co nejdříve předložila radikální alternativní možnosti k tomuto nařízení, které nezajišťuje účinnou možnost získání azylu;

15.    zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny zúčastněné členské státy urychleně zavedly do svého práva společný evropský azylový systém a účinně jej uplatňovaly; vyzývá členské státy, aby při jeho zavádění přijaly přísnější normy, než jsou uvedeny v tomto systému;

16.    odsuzuje rozhodnutí Rady vydat se cestou urychleného návratu žadatelů o azyl, protože to omezí právo na spravedlivé posuzování žádostí o mezinárodní ochranu; připomíná, že žádnou zemi na světě nelze považovat za bezpečnou a že každou žádost osoby o azyl je nutné posuzovat individuálně;

17.    odsuzuje zadržování migrantů a vyzývá k uzavření zařízení pro jejich zadržování; podporuje úsilí vynaložené v tomto směru některými členskými státy a vyzývá k vytvořením alternativních možností k jejich zadržování;

18.    vyzývá členské státy, aby mezinárodní zásadu nenavracení dodržovaly na základě činů, nikoli pouze na základě slov;

19.    vyzývá Komisi a členské státy, aby okamžitě pozastavily spolupráci se třetími zeměmi zaměřenou na to, jak migrantům a uprchlíkům zabránit dostat se v Evropě do bezpečí a jak zlepšit kontrolu hranic v zemích, jako je Eritrea, Súdán, Somálsko, Etiopie a Egypt, odkud uprchlíci prchají, a aby ukončily chartúmský a rabatský proces; zdůrazňuje, že v této souvislosti je s ohledem na zprávy OSN a nevládních organizací o případech porušování lidských práv nutné ukončit poskytování veškeré finanční pomoci egyptskému a eritrejskému režimu;

20.    odmítá návrhy členských států zřídit evropská azylová střediska ve třetích zemích a zapojit severoafrické země do evropských pátracích a záchranných akcí s cílem zachytit uprchlíky a vrátit je zpět na africké pobřeží; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby Parlamentu předložila hodnocení souladu těchto návrhů s mezinárodním právem, zejména se Ženevskou úmluvou, a informovala jej o veškerých dalších praktických a právních překážkách bránících jejich uplatňování;

21.    vyzývá Komisi, aby vypracovala a předložila ambiciózní agendu EU týkající se přistěhovalectví, která by byla založena na uceleném společném přístupu a solidaritě a která by dodržovala veškerá základní práva; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby do ní zahrnula ambiciózní návrhy týkající se bezpečné a legální možnosti vstupu do EU, přemísťování a přesídlování migrantů a pátracích a záchranných akcí;

22.    vyzývá Komisi, aby ukončila veškerou politiku, která je zdrojem přílivu migrantů, a to i s přihlédnutím k její úloze v celosvětové hospodářské politice, ve společné zemědělské politice ve vztahu ke třetím zemím a v dohodách o volném obchodu;

23.    vyzývá vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby přehodnotily základní geopolitické a celosvětové hospodářské důvody masového exodu z oblouku nestability, který se prostírá od subsaharské Afriky, přes Středozemní moře až po jižní Asii, a aby uznaly odpovědnost EU, NATO a členských států za trvalý válečný stav a chaos v těchto oblastech; v této souvislosti prohlašuje, že zintenzivnění spolupráce s Tureckem, jak prohlásila Rada vzhledem k situaci v Sýrii a Iráku, nelze považovat za politicky a demokraticky schůdné řešení;

24.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a předsedům parlamentů členských států.

 

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0414.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0448.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

Právní upozornění