Procedūra : 2015/2660(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0381/2015

Pateikti tekstai :

B8-0381/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 150kWORD 83k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija „Neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo (2015 m. balandžio 23 d.) pranešimas: pastaruoju metu Viduržemio jūroje įvykusios nelaimės ir ES migracijos ir prieglobsčio politika“ (2015/2660(RSP))  
B8‑0381/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 1951 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomą protokolą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 9 d. EP rezoliuciją dėl ES ir valstybių narių priemonių siekiant spręsti klausimą dėl pabėgėlių srauto, kurį lėmė konfliktas Sirijoje(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d. EP rezoliuciją dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų(2),

–       atsižvelgdamas Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete, prasidėjus dabartinei Parlamento kadencijai, 2014 m. liepos 22 d. surengtas diskusijas dėl komunikato dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės veiklos įgyvendinimo, 2014 m. rugsėjo 4 d. diskusijas dėl agentūros FRONTEX veiklos Viduržemio jūros regione ir dėl Viduržemio jūros regiono darbo grupės, 2014 m. rugsėjo 24 d. diskusijas dėl Komisijos Penktosios metinės imigracijos ir prieglobsčio ataskaitos (2013 m.), dėl Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje ataskaitos (2013 m.) ir dėl 2014 m. balandžio 21 d. diskusijas dėl jungtinės operatyvinės grupės „Mare“,

–       atsižvelgdamas į JT specialiojo pranešėjo migrantų žmogaus teisių klausimais metinius pranešimus, ypač į 2013 m. balandžio mėn, paskelbtą pranešimą dėl ES išorės sienų valdymo ir jo poveikio migrantų žmogaus teisėms, taip pat į 2014 m. balandžio mėn. paskelbtą pranešimą dėl migrantų išnaudojimo darbe,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 17 d. EP rezoliuciją dėl padėties Viduržemio jūros regione ir poreikio nustatyti holistinį ES požiūrį į migraciją(3),

–       atsižvelgdamas į Komisijos prieš 2015 m. balandžio 23 d. neeilinį Europos Vadovų Tarybos susitikimą pasiūlytą dešimties iniciatyvų veiksmų planą,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio teiginį neeiliniame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kad „didžiausias prioritetas yra gelbėti žmonių gyvybę. Nedelsiant būtina imtis veiksmų, turėsime sparčiau telkti išteklius žmonėms gelbėti“,

–       atsižvelgdamas į Europos Parlamento pirmininko Martino Schulzo kalbą neeiliniame 2015 m. balandžio 23 d. aukščiausiojo lygio susitikime,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 23 d. Europos Vadovų Tarybos pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-moono 2015 m. balandžio 26 d. pareiškimą laikraščiui „La Stampa“, kad „nėra karinio sprendimo Viduržemio jūroje vykstančiai žmogiškajai tragedijai“ ir kad „privalome laikytis sveiko požiūrio į esmines priežastis, saugumą ir migrantų ir pabėgėlių žmogaus teises, taip pat turime turėti teisėtas ir reguliuojamas imigracijos sistemas“,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi, remiantis Tarptautinės migracijos organizacijos duomenimis, nuo 2015 m. pradžios žuvo daugiau kaip 1 554 migrantų ir dar daugiau yra dingę; kadangi tai, kad 2015 m. balandžio 19 d. nuskendo daugiau kaip 800 migrantų, yra didžiausia tragedija Viduržemio jūroje nuo Antrojo pasaulinio karo;

B.     kadangi per pastaruosius dvidešimt metų jūroje žuvo daugiau kaip 30 000 žmonių, o tai ypač parodo, kad būtina imtis visų įmanomų priemonių siekiant išgelbėti pavojuje atsidūrusius žmones ir kad valstybės narės turi laikytis savo tarptautinių įsipareigojimų vykdyti gelbėjimo operacijas jūroje pagal tarptautinę jūrų teisę;

C.     kadangi vykdant Italijos pradėtą patruliavimo, gelbėjimo ir stebėjimo operaciją „Mare Nostrum“, kuria buvo siekiama pagerinti humanitarinę gelbėjimo veiklą Viduržemio jūroje, per 364 jos gyvavimo dienas išgelbėta 150 810 migrantų; kadangi Italijos vyriausybė baigė operaciją „Mare Nostrum“, argumentuodama tuo, kad ši operacija tapo pritraukiamuoju veiksniu, migrantus ir kontrabandininkus skatinančiu mėginti perplaukti jūrą; kadangi toks argumentas visiškas paneigtas faktais; kadangi dėl to, kad trūksta solidarumo tarp Europos Sąjungos valstybių narių, kurios nėra vertos savo atsakomybės, operacija „Mare Nostrum“ nebuvo pakeista kita atitinkamo lygio paieškos ir gelbėjimo operacija; kadangi operacijos „Mare Nostrum“ pabaiga reiškia, kad vien tik paieškai ir gelbėjimui skirti dideli laivai bus atitraukti nuo Libijos krantų, kur didžiąją pabėgėlių laivų dalį ištinka nelaimė, į atvirą jūrą;

D.     kadangi FRONTEX koordinuojamos bendros operacijos „Triton“, kuri veiklą visu pajėgumu pradėjo 2014 m. lapkričio 1 d., įgaliojimas yra sienų stebėjimas, o ne paieška ir gelbėjimas; kadangi vadovaujant Italijos paieškų ir gelbėjimo koordinavimo centrui operacijai „Triton“ skirti ištekliai buvo naudojami paieškai ir gelbėjimui, ir FRONTEX pateikė skundą dėl to, kad Italijos pakrančių apsauga naudojasi operacijos ištekliais atviroje jūroje; kadangi tris kartus padidinus operacijos „Triton“ biudžetą, kaip 2015 m. balandžio 24 d., ketvirtadienį, nusprendė Europos Vadovų Taryba, dėl FRONTEX įgaliojimų, naudojamos įrangos pobūdžio ir dabartinio veiksmų 30 mylių teritorijoje apribojimo jūroje žūstančių migrantų skaičius nesumažės;

E.     kadangi asmenų, kuriems reikia apsaugos, galimybės teisėtai atvykti į ES yra labai ribotos; kadangi manoma, kad šiuo metu 90 proc. prieglobsčio prašytojų į ES atvyksta nelegaliai; kadangi Sirijos piliečiams išduotų Šengeno vizų skaičius nuo karo Sirijoje pradžios labai sumažėjo – nuo 30 000 2010 m. iki beveik nulio 2013 m.;

F.     kadangi, remiantis Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) duomenimis, Sirijos kaimyninėse valstybėse yra apie 3,9 mln. Sirijos pabėgėlių; kadangi ES valstybės narės pagal UNHCR pabėgėlių perkėlimo programą priėmė tik 37 000 Sirijos pabėgėlių, nors UNHCR ragina perkelti 10 proc. (370 000) Sirijos pabėgėlių ir skubiai ieško, kur būtų galima perkelti bent 130 000 pabėgėlių, kuriems reikia specialios apsaugos; kadangi trylika valstybių narių iki šiol nepriėmė nė vieno pabėgėlio;

G.     kadangi ES ir jos valstybės narės, statydamos tvoras ir savo išorės sienas vis daugiau saugodamos nuo migrantų ir pabėgėlių, sykiu nesuteikdamos galimybių saugiai ir teisėtai atvykti į ES, prisideda prie nusikalstamos ir pavojingos kontrabandos žmonėmis veiklos vykdymo; kadangi ES ir jos valstybės narės nesugeba tinkamai reaguoti į žūtis Viduržemio jūroje ir pabėgėlių krizes kaimyninėse šalyse;

H.     kadangi 2015 m. kovo 12 d. Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikime Prancūzijos, Vokietijos ir Ispanijos vidaus reikalų ministrai ir Europos Komisija aptarė Italijos vidaus reikalų ministro Angelino Alfano pasiūlymą perduoti paiešką ir gelbėjimą bei ES jūrų sienų kontrolę tokioms šalims kaip Egiptas arba Tunisas, kurios nugabentų išgelbėtus migrantus į savo pakrantes; kadangi šiuo pasiūlymu siekiama tikro atgrasomojo poveikio, taigi, mažiau migrantų būtų pasirengę rizikuoti gyvybe, kad pasiektų Europos krantus; kadangi Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos vidaus reikalų ministrai aptarė galimybę įsteigti pabėgėlių stovyklas Šiaurės Afrikoje ir nagrinėti prieglobsčio prašymus šiose stovyklose;

1.      pagerbia vyrus, moteris ir vaikus, per ilgą laiką žuvusius mėginant pasiekti saugią Europą, ir reiškia nuoširdžią užuojautą, solidarumą ir paramą aukų šeimoms; ragina ES ir valstybes nares daryti viską, kas tik įmanoma, kad identifikuotų kūnus, nustatytų dingusius asmenis ir informuotų jų giminaičius;

2.      pripažįsta, kad būtina nedelsiant iš esmės pakeisti migracijos ir prieglobsčio politiką; šiuo požiūriu smerkia Europos Vadovų Tarybos 2015 m. balandžio 23 d. pareiškimą, kuriame vietoj to, kad būtų raginama nedelsiant imtis veiksmų žmonėms gelbėti, pabrėžiama, kad represinėmis priemonėmis ir gąsdinant migrantus, lyg jie būtų grėsmė, reikia stiprinti Europą;

3.      primena, kad ES ir jos valstybės narės turi atsakomybę prieš pabėgėlius ir imigrantus, kurie bėga nuo karo, chaoso, ekonominių kančių, bado ir mirties ir kurie kenčia dėl globalios neoliberalios ekonomikos politikos;

4.      netinkamu laiko sprendimą tris kartus padidinti FRONTEX operacijos „Triton“ veiklos biudžetą, šį sprendimą ypač veidmainiaujant Europos Vadovų Tarybos pareiškime pristatant kaip paieškos ir gelbėjimo priemonę; šiuo atveju primena FRONTEX direktoriaus neeilinio aukščiausiojo susitikimo proga laikraščiui „The Guardian“ duotą pareiškimą, kad operacija „Triton“ negali būti veiksminga paieškos ir gelbėjimo operacija, nes tai nėra FRONTEX įgaliojimas, o toks pareiškimas nepaneigtas galutiniame Europos Vadovų Tarybos 2015 m. balandžio 23 d. pareiškime; įspėja Komisiją ir Tarybą, kad Parlamentas, kaip viena iš teisėkūros institucijų, atmes 2016 m. biudžetą, jei jame nebus specialios nuostatos dėl paieškos ir gelbėjimo, taip pat atmes visas papildomų ES lėšų 2015 m. nuostatas, jei jose nebus išimtinai numatyta lėšų paieškai ir gelbėjimui bei humanitarinei pagalbai, kad būtų galima gelbėti žmones; ragina panaikinti agentūrą FRONTEX ir jos biudžetą skirti priemonėms, kuriomis siekiama gelbėti žmonių gyvybę, įskaitant paiešką ir gelbėjimą, perkraustymą ir perkėlimą;

5.      pažymi, kad tarp valstybių narių trūksta sutarimo dėl būtino politikos pasikeitimo siekiant spręsti žūčių Viduržemio jūroje problemą, ir mano, kad nepriimtina, jog vyriausybės toliau kaltina viena kitą dėl veiksmų nebuvimo; todėl ragina sudaryti pritariančių valstybių narių koaliciją, kurios būtų pasirengusios prisiimti pagrindinį vaidmenį pradedant daugianacionalinę žmonėms gelbėti skirtą paieškos ir gelbėjimo operaciją, taip pat sukurti didesnio solidarumo ir abipusės pagalbos priimant pabėgėlius priemones, įskaitant ES lėšų panaudojimą; ragina suburti pakankamai valstybių narių, kurios būtų pasirengusios bendradarbiauti siekiant pradėti geresnio bendradarbiavimo procedūrą šiems tikslams pasiekti;

6.      palankiai vertina tai, kad kai kurios valstybės narės, kaip žadėjo Tarybos 2015 m. balandžio 23 d. susitikime, suteikė laivų, skirtų išimtinai paieškos ir gelbėjimo atviroje jūroje operacijoms, ir primygtinai ragina kitas valstybes nares teikti įrangos, įskaitant laivus, kuriuos būtų galima dislokuoti atviroje jūroje ir kurie būtų skirti tik paieškos ir gelbėjimo operacijoms, taip siekiant vykdyti patobulintą operaciją „Mare Nostrum“, kuri būtų patikima daugianacionalinė Europos paieškos ir gelbėjimo operacija, kuriai vadovautų šalys, pasirengusios imtis veiksmų siekiant vien tik gelbėti žmones;

7.      smerkia Europos Vadovų Tarybos sprendimą telkti visas pastangas, įskaitant karinių pajėgų naudojimą kovoje su kontrabandininkais ir jų laivų naikinimą prie Libijos ir kitų Šiaurės Afrikos šalių krantų, ir ragina ES ir valstybes nares nedalyvauti visose bendros saugumo ir gynybos politikos civilinėse ir karinėse operacijose;

8.      įspėja, kad Tarybos pasiūlymas pasitelkti Europolą siekiant aptikti interneto turinį, kurį prekiautojai žmonėmis naudoja migrantams ir pabėgėliams privilioti, ir reikalauti jį pašalinti, laikantis nacionalinių konstitucijų, gali lemti tai, kad bus kliudoma migrantams ir migrantų paramos ir solidarumo su jais bendruomenėms, kurios pastaraisiais mėnesiais padėjo gelbėti tūkstančius žmonių, bendrauti internetu; ragina atsižvelgti į šį rūpestį, jei Europolas ir (arba) kitos įstaigos imtųsi tokių veiksmų;

9.      smerkia tai, jog nėra jokių pasiūlymų užtikrinti saugų ir teisėtą atvykimą į ES tiek prieglobsčio prašytojams, tiek ekonominiams migrantams, atsižvelgiant į tai, kad ypač sudėtinga atskirti sunkią padėtį nuo karo, diktatoriškų režimų ar karinių grupuočių, taip pat nuo ekonominių nelaimių, ir ragina parengti šios srities plataus užmojo pasiūlymus;

10.    ragina prieglobsčio prašytojams valstybių narių ambasadose ir konsulinėse atstovybėse nedelsiant išduoti humanitarines vizas, taip pat, užuot ėmusis silpnų savanoriškų Tarybos pasiūlytų perkėlimo programų, sukurti privalomą perkėlimo ES lygmeniu programą;

11.    ragina Komisiją ir valstybes nares, atsižvelgiant į dabartinį masinį pabėgėlių antplūdį, nedelsiant pradėti taikyti Laikinosios apsaugos direktyvą (Direktyvą 2001/55/EB);

12.    smerkia tai, kad pažadas padidinti pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju lėšas pasienio valstybėms narėms yra miglotas; primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares pateikti platesnio užmojo ir konkretesnį pasiūlymą dėl pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju;

13.    smerkia tai, kad Taryba delsia įpareigoti visas valstybes nares dalyvauti perkėlimo iš vienos valstybės narės į kitą ekstremaliosios situacijos atveju sistemoje; ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant inicijuoti bandomąją Sirijos ir Eritrėjos pabėgėlių ir asmenų, kuriems šalyse suteikta papildoma apsauga, perkėlimo programą, skiriant ją jūroje išgelbėtiems ir į Graikiją ir Italiją atplukdytiems Sirijos ir Eritrėjos gyventojams, vadovaujantis UNHCR pasiūlymais dėl būdų, taikomų šiuo metu ir ateityje atvykstantiems prieglobsčio prašytojams, pabėgėliams ir migrantams, Europą pasiekusiems jūra; taip pat ragina Komisiją ir valstybes nares išnagrinėti galimybę dėl abipusio sprendimų dėl prieglobsčio pripažinimo;

14.    ragina Komisiją nedelsiant sustabdyti Dublino reglamento taikymą ir nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl iš esmės šiam reglamentui, kuris neužtikrina veiksmingos galimybės pasinaudoti prieglobsčio sistemomis, priešingų nuostatų;

15.    pabrėžia, kad visos bendroje Europos prieglobsčio sistemoje (BEPS) dalyvaujančios valstybės narės turi nedelsiant ją visiškai perkelti ir veiksmingai įgyvendinti; ragina valstybes nares perkeliant šios sistemos nuostatas laikytis už BEPS aukštesnių standartų;

16.    ypač nepritaria Tarybos sprendimui siekti spartesnio asmenų grąžinimo, nes dėl to kils grėsmė sąžiningam prašymų suteikti tarptautinę apsaugą įvertinimui; primena, kad nei vienos šalies pasaulyje negalima laikyti saugia ir kad visų prieglobsčio prašančių asmenų prašymus reikėtų vertinti atskirai;

17.    smerkia migrantų sulaikymą ir ragina uždaryti sulaikymo centrus; pritaria veiksmams šioje srityje kai kuriose valstybėse narėse ir ragina ieškoti sulaikymą pakeisiančių priemonių;

18.    ragina valstybes nares darbais, o ne tik žodžiais laikytis negrąžinimo tarptautinio principo;

19.    ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant sustabdyti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kuriuo siekiama neleisti migrantams ir pabėgėliams pasiekti saugią Europą ir pagerinti pasienio kontrolę tokiose šalyse, kaip Eritrėja, Sudanas, Somalis, Etiopija ir Egiptas, iš kurių traukiasi pabėgėliai, ir sustabdyti Chartumo ir Rabato procesus; pabrėžia, kad, atsižvelgiant į JT ir nevyriausybinių organizacijų pranešimus apie piktnaudžiavimus žmogaus teisių srityje, šiuo atveju būtina nustoti teikti bet kokią finansinę pagalbą Egipto ir Eritrėjos režimams;

20.    atmeta valstybių narių pasiūlymus įsteigti Europos prieglobsčio centrus trečiosiose šalyse ir Šiaurės Afrikos šalis įtraukti į Europos paieškos ir gelbėjimo operacijas siekiant pagauti pabėgėlius ir grąžinti juos į Afriką; į tai atsižvelgdamas, ragina Komisiją pateikti Parlamentui vertinimą, ar šie pasiūlymai atitinka tarptautinę teisę, visų pirma Ženevos konvenciją, ir įvertinti visas kitas praktines ir teisines jų įgyvendinimo kliūtis;

21.    ragina Komisiją parengti ir pateikti holistiniu bendru požiūriu ir solidarumu grįstą plataus užmojo ES migracijos darbotvarkę visiškai gerbiant pagrindines teises; ragina Komisiją įtraukti plataus užmojo pasiūlymus dėl saugaus ir teisėto atvykimo, perkraustymo, perkėlimo, paieškos ir gelbėjimo;

22.    ragina Komisiją pakeisti visą politiką, kuri lemia migracijos srautus, įskaitant jos vaidmenį globalioje ekonomikos politikoje, bendroje žemės ūkio politikoje, susijusioje su trečiosiomis šalimis ir laisvosios prekybos susitarimais;

23.    ragina Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir valstybes nares iš naujo įvertinti geopolitines ir globalias ekonomines masinio bėgimo iš nestabilios teritorijos, besidriekiančios nuo Užsachario Afrikos per Viduržemio jūrą iki Pietų Azijos, priežastis ir pripažinti ES, NATO ir valstybių narių atsakomybę už nuolatinę karo padėtį ir chaosą šiuose regionuose; šiuo atveju pareiškia, kad bendradarbiavimo su Turkija intensyvinimas, kaip Taryba paskelbė atsižvelgdama į padėtį Sirijoje ir Irake, negali būti vadinamas politiniu ir demokratiniu požiūriu perspektyviu sprendimu;

24.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai bei valstybių narių parlamentų pirmininkams.

 

 

(1)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0414.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0448.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0105.

Teisinis pranešimas