Förfarande : 2015/2660(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0381/2015

Ingivna texter :

B8-0381/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 142kWORD 67k
27.4.2015
PE555.155v01-00
 
B8-0381/2015

till följd av uttalanden av Europeiska rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))


Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Marisa Matias, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Emmanouil Glezos för GUE/NGL-gruppen

Europaparlamentets resolution om rapporten från Europeiska rådets extra möte (23 april 2015) – de senaste tragedierna i Medelhavet och EU:s migrations- och asylpolitik (2015/2660(RSP))  
B8-0381/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–       med beaktande av Genèvekonventionen från 1951 och tilläggsprotokollet till denna,

–       med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2013 om EU:s och medlemsstaternas åtgärder för att hantera flyktingflödet i samband med konflikten i Syrien(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa(2),

–       med beaktande av de debatter som sedan den innevarande valperioden inleddes har hållits i parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor: den 22 juli 2014 om genomförande av meddelandet om arbetet i arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 4 september 2014 om Frontex verksamhet i Medelhavsområdet och om arbetsgruppen för Medelhavsområdet, den 24 september 2014 om kommissionens femte årsrapport om invandring och asyl (2013), om årsrapporten från Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) om asylsituationen i Europeiska unionen (2013), den 21 april 2014 om den gemensamma operativa gruppen Mare,

–       med beaktande av årsrapporterna från FN:s särskilda rapportör för migranters mänskliga rättigheter, särskilt den rapport som offentliggjordes i april 2013 om förvaltningen av EU:s yttre gränser och dess inverkan på migranters mänskliga rättigheter och den rapport som offentliggjordes i april 2014 om arbetskraftsexploatering av migranter,

–       med beaktande av sin resolution av den 17 december 2014 om situationen i Medelhavsområdet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU(3),

–       med beaktande av den handlingsplan i tio punkter som kommissionen föreslog före Europeiska rådets extra möte den 23 april 2015,

–       med beaktande av ordförande Junckers uttalande vid Europeiska rådets extra möte om att den främsta prioriteringen är att rädda människoliv och om att situationen är akut och att det är nödvändigt att stärka resurserna för att rädda liv,

–       med beaktande av det tal som Europaparlamentets talman höll vid det extra toppmötet den 23 april 2015,

–       med beaktande av Europeiska rådets uttalande den 23 april 2015,

–       med beaktande av uttalandet från FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon den 26 april 2015 till tidningen La Stampa, i vilket han sa att det inte finns någon militär lösning på den mänskliga tragedi som utspelar sig i Medelhavet och att det är avgörande att det tas ett helhetsgrepp som beaktar grundorsakerna samt migranters och flyktingars säkerhet och mänskliga rättigheter liksom att det finns lagliga och reglerade invandringsnätverk,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Fler än 1 554 migranter har dött sedan början av 2015 enligt Internationella organisationen för migration (IOM), och många fler saknas. De över 800 migranter som drunknade den 19 april 2015 utgör den största tragedin i Medelhavet sedan andra världskriget.

B.     Över 30 000 personer har mist livet till havs under de senaste tjugo åren, vilket understryker behovet av att göra allt som går för att rädda livet på människor i fara och behovet av att medlemsstaterna står fast vid sina räddningsinsatser till havs enligt internationell sjörätt.

C.     Patrullerings-, räddnings- och övervakningsinsatsen Mare Nostrum, som Italien tog initiativet till för att förbättra sjöräddningen i Medelhavet, räddade 150 810 migranter under de 364 dagar den pågick. Den italienska regeringen har avslutat insatsen Mare Nostrum med motiveringen att den utgjorde en pullfaktor genom att uppmuntra migranter och människosmugglare att försöka ta sig över Medelhavet, en motivering som inte understöds av några siffror. Ingen sök- och räddningsinsats i samma storlek har sedan dess ersatt Mare Nostrum på grund av bristande solidaritet mellan EU:s medlemsstater som inte har levt upp till sitt ansvar. När Mare Nostrum avslutades innebar det att det inte längre fanns några stora fartyg med den enda uppgiften att bedriva sök- och räddningsarbete på plats till havs utanför Libyens kust där de flesta flyktingbåtarna hamnar i svårigheter.

D.     Den gemensamma insatsen Triton, som samordnas av Frontex och som blev fullt operativ den 1 november 2014, har i uppgift att övervaka gränser, inte att söka efter och rädda människor. Tritonresurser har använts för sök- och räddningsinsatser under samordning av det italienska sök- och räddningssamordningscentret, vilket har lett till klagomål från Frontex om att den italienska kustbevakningen använder dess resurser till havs. En tredubbling av Tritons budget, vilket beslutades av Europeiska rådet torsdagen den 24 april 2015, kommer inte att minska antalet migranter som dör till havs med tanke på Frontex mandat, den typ av utrustning som används och att det operativa området för närvarande är begränsat till 30 sjömil.

E.     Möjligheterna för människor som behöver skydd att på laglig väg ta sig in i EU är mycket begränsade. Enligt uppskattningar tar sig 90 procent av de asylsökande in i EU på olaglig väg. Antalet Schengenviseringar som beviljas syriska medborgare har sjunkit dramatiskt under kriget i Syrien, från 30 000 2010 till närmare noll 2013.

F.     Enligt beräkningar som gjorts av UNHCR har de länder som gränsar till Syrien tagit emot ca 3,9 miljoner syriska flyktingar. EU:s medlemsstater har tagit emot endast 37 000 syriska flyktingar via UNHCR:s vidarebosättningsprogram, och UNHCR begär att 10 procent av de syriska flyktingarna ska erbjudas vidarebosättning (370 000) och letar akut efter minst 130 000 vidarebosättningsplatser för flyktingar med särskilt skyddsbehov. Tretton medlemsstater har hittills inte vidarebosatt en enda flykting.

G.     EU och dess medlemsstater bidrar till att föda den brottsliga och farliga människosmugglingsverksamheten genom att bygga stängsel och i ökad utsträckning stänga sina yttre gränser för migranter och flyktingar, utan att erbjuda möjligheter att på ett säkert och lagligt sätt ta sig till EU. EU och dess medlemsstater har således misslyckats med att reagera på lämpligt sätt på dödsfallen i Medelhavet och flyktingkrisen i vårt grannskap.

H.     Parallellt med mötet i rådet (rättsliga och inrikes frågor) den 12 mars 2015 diskuterade Frankrikes, Tysklands och Spaniens utrikesministrar samt kommissionen ett förslag från den italienske inrikesministern Angelino Alfano om att lägga ut sök- och räddningsarbetet och kontrollen av EU:s sjögränser på länder som Egypten eller Tunisien, vilka sedan skulle föra de räddade migranterna till sina kuster. Syftet med detta förslag är att verka verkligt avskräckande så att färre migranter skulle vara beredda att riskera sina liv för att nå Europas kust. Vid RIF-rådets möte diskuterade inrikesministrarna möjligheten att inrätta flyktingläger i Nordafrika och möjligheten att hantera asylansökningar i dessa läger.

1.      Europaparlamentet hedrar de män, kvinnor och barn som under årens lopp har dött då de försökt nå en fristad i Europa, och uttrycker sitt uppriktiga deltagande och sin solidaritet med liksom sitt stöd för offrens anhöriga. Parlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att identifiera de dödas kroppar och de saknade personerna, och att informera deras anhöriga.

2.      Europaparlamentet konstaterar att det omedelbart måste ske en radikal ändring av migrations- och asylpolitiken. Parlamentet fördömer med avseende på detta Europeiska rådets uttalande av den 23 april 2015 som i själva verket betonade stärkandet av fästning Europa genom repressiva åtgärder och genom att behandla migranter som om de vore ett hot i stället för att vidta omedelbara åtgärder för att rädda liv.

3.      Europaparlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater har en skyldighet gentemot flyktingar och invandrare som flyr krig, kaos, ekonomisk misär, svält och död och som lider på grund av en global nyliberal ekonomisk politik.

4.      Europaparlamentet fördömer beslutet att tredubbla Frontex Tritons operativa budget, vilket i Europeiska rådets uttalande lades fram som en sök- och räddningsåtgärd – ett uttryck för extremt hyckleri. Parlamentet påminner i detta sammanhang om uttalandet från Frontex direktör till The Guardian kvällen före det extra mötet att Triton inte kan fungera som en proaktiv sök- och räddningsinsats eftersom detta inte ingår i Frontex mandat, ett uttalande som inte emotsades av Europeiska rådets slutliga uttalande av den 23 april 2015. Parlamentet uppmärksammar i detta sammanhang kommissionen och rådet på att parlamentet kommer att förkasta 2016 års budget i sin roll som medlagstiftare om den inte inkluderar en särskild sök- och räddningsåtgärd. Parlamentet kommer även att avslå allt tillhandahållande av ytterligare EU-medel för 2015 om de inte uteslutande är avsedda för sök- och räddningsinsatser samt humanitärt bistånd i syfte att rädda liv. Parlamentet begär att Frontex ska läggas ned och att dess budget ska överföras till livsräddande åtgärder, bl.a. sök- och räddningsinsatser, omplacering och vidarebosättning.

5.      Europaparlamentet noterar att det inte råder samförstånd mellan medlemsstaterna om behovet av en politisk förändring för att hantera dödsfallen i Medelhavet, och anser det vara oacceptabelt att regeringarna fortsätter att beskylla varandra för bristande insatser. Parlamentet efterlyser därför en koalition av villiga medlemsstater som kan tänka sig att ta ledningen för att införa en multinationell sök- och räddningsinsats för att rädda liv, och för att utveckla mekanismer för ökad solidaritet och ömsesidigt stöd för flyktingmottagande, inbegripet användningen av EU-medel. Parlamentet efterlyser ett tillräckligt antal medlemsstater som är villiga att samarbeta i syfte att aktivera förfarandet för fördjupat samarbete för att uppnå dessa mål.

6.      Europaparlamentet välkomnar att vissa medlemsstater vid rådsmötet den 23 april 2015 utfäste sig att tillhandahålla fartyg som enbart skulle användas för sök- och räddningsinsatser till havs, och uppmanar med kraft andra medlemsstater att tillhandahålla utrustning, inklusive fartyg som kan stationeras till havs, som uteslutande skulle användas för sök- och räddningsinsatser i syfte att genomföra en förstärkt Mare Nostrum-insats. Denna skulle vara en kraftfull multinationell europeisk sök- och räddningsinsats ledd av de länder som skulle vara beredda att vidta åtgärder som enbart skulle vara inriktade på att rädda liv.

7.      Europaparlamentet fördömer Europeiska rådets beslut att koncentrera alla faktiska insatser, inbegripet utnyttjande av militären, på att bekämpa människosmugglare och förstörandet av deras båtar längs Libyens och andra nordafrikanska länders kust, och uppmanar EU och medlemsstaterna att inte delta i några civil-militära insatser inom ramen för GSFP i detta avseende.

8.      Europaparlamentet uppmärksammar den potentiella följden av rådets förslag att använda Europol för att upptäcka och begära avlägsnande av innehåll på internet som används av människohandlare för att locka migranter och flyktingar, i enlighet med nationella författningar, eftersom detta även kan användas för att hämma internetkommunikationen bland migranter och med grupper som stöder och erbjuder migranter solidaritet, vilka under de senaste månaderna har hjälpt till att rädda tusentals liv. Parlamentet begär att denna synpunkt ska beaktas om Europol och/eller andra myndigheter vidtar sådana åtgärder.

9.      Europaparlamentet fördömer avsaknaden av förslag om att säkerställa att både asylsökande och ekonomiska migranter ska kunna ta sig till EU på ett säkert och lagligt sätt, med tanke på hur extremt svårt det är att skilja på de svåra situationer som uppstår på grund av krig, diktatoriska styren eller miliser och ekonomisk katastrof, och efterlyser ambitiösa förslag i detta avseende.

10.    Europaparlamentet förespråkar att humanitära visum omedelbart ska beviljas för asylsökande vid medlemsstaternas ambassader och konsulat liksom att det ska införas ett obligatoriskt vidarebosättningsprogram på EU-nivå i stället för det svaga frivilliga vidarebosättningsprogram som föreslagits av rådet.

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart aktivera direktivet om tillfälligt skydd (direktiv 2001/55/EG) mot bakgrund av dagens massiva tillströmning av flyktingar.

12.    Europaparlamentet fördömer det vaga åtagandet om att öka katastrofstödet till de medlemsstater dit flyktingar först anländer. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utan dröjsmål lägga fram ett mer ambitiöst och konkret förslag i fråga om katastrofbistånd.

13.    Europaparlamentet fördömer rådets ovillighet att arbeta för nödomplacering mellan samtliga medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart inleda ett pilotprogram för omplacering av syriska och eritreanska flyktingar och personer som beviljats subsidiärt skydd, som i första hand ska rikta sig till syrier och eritreaner som räddats till sjöss och ilandsatts i Grekland och Italien, enligt förslag från UNHCR om att hantera dagens och framtidens asylsökande, flyktingar och migranter som tar sig sjövägen till EU. Parlamentet uppmanar även kommissionen och medlemsstaterna att undersöka möjligheten att ömsesidigt erkänna asylbeslut.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart häva Dublinförordningen och att utan dröjsmål föreslå långtgående alternativ till denna förordning som inte är i stånd att säkerställa effektiv tillgång till asyl.

15.    Europaparlamentet efterlyser att alla deltagande medlemsstater snabbt och fullständigt ska införliva och effektivt genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid införlivandet anta standarder som är högre än vad Ceas föreskriver.

16.    Europaparlamentet fördömer rådets beslut att arbeta för ett skyndsammare återvändandeförfarande eftersom detta äventyrar rätten till rättvis granskning av ansökningar om internationellt skydd. Parlamentet påminner om att inget land i världen kan anses vara säkert och att alla personer som söker asyl måste få garantier för att deras ansökan granskas separat.

17.    Europaparlamentet fördömer gripandet av migranter och efterlyser att förvarsenheter ska stängas. Parlamentet stöder de insatser som har gjorts i detta avseende i vissa medlemsstater och efterlyser alternativ till förvar.

18.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att respektera den internationella principen om non-refoulement i handling och inte bara i ord.

19.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att omedelbart stoppa det samarbete med tredjeländer som går ut på att hindra migranter och flyktingar från att nå en fristad i Europa och på att förbättra gränskontrollen i länder som Eritrea, Sudan, Somalia, Etiopien och Egypten, från vilka flyktingar flyr, och att ställa in Khartoum- och Rabatprocessen. Parlamentet betonar att det i detta avseende är nödvändigt att dra in allt finansiellt stöd till de egyptiska och eritreanska regimerna mot bakgrund av rapporter från FN och icke-statliga organisationer om människorättskränkningar.

20.    Europaparlamentet förkastar förslag från medlemsstaterna om att inrätta europeiska asylcenter i tredjeländer och att involvera nordafrikanska länder i europeiska sök- och räddningsinsatser med syftet att fånga upp flyktingar och föra tillbaka dem till den afrikanska kusten. Parlamentet uppmanar kommissionen att i detta syfte presentera en utvärdering för parlamentet om dessa förslags förenlighet med internationell rätt, särskilt Genèvekonventionen, och med andra praktiska och rättsliga hinder för genomförandet av dessa förslag.

21.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla och lägga fram en ambitiös EU-agenda om migration som grundar sig på ett holistiskt och gemensamt angreppssätt och på solidaritet, med full respekt för grundläggande rättigheter. Parlamentet uppmanar i detta syfte kommissionen att ta med ambitiösa förslag för säker och laglig inresa, omplacering, vidarebosättning samt sök- och räddningsinsatser.

22.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta stopp för all politik som ligger till grund för migrationsströmmar, inbegripet dess roll i globala ekonomiska strategier, den gemensamma jordbrukspolitiken i förhållande till tredjeländer och frihandelsavtal.

23.    Europaparlamentet uppmanar unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och medlemsstaterna att ompröva de geopolitiska och globala ekonomiska orsakerna till massflykten från den instabilitetslinje som sträcker sig från Afrika söder om Sahara genom Medelhavet till Södra Asien och att erkänna EU:s, Natos och medlemsstaternas ansvar för det konstanta krigstillstånd och kaos som råder i dessa regioner. Parlamentet framhåller i detta avseende att ett förstärkt samarbete med Turkiet i enlighet med vad som tillkännagivits av rådet mot bakgrund av situationen i Syrien och Irak inte kan kallas en politiskt och demokratiskt genomförbar lösning.

24.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt ordförandena för medlemsstaternas parlament.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2013)0414.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0448.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2014)0105.

Rättsligt meddelande