Postup : 2015/2660(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0384/2015

Předložené texty :

B8-0384/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/04/2015 - 10.67
CRE 29/04/2015 - 10.67
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0176

NÁVRH USNESENÍ
PDF 149kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0367/2015
27.4.2015
PE555.158v01-00
 
B8-0384/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nedávných tragédiích ve Středomoří a o migrační a azylové politice EU (2015/26660(RSP))


Gianni Pittella, Tanja Fajon, Jörg Leichtfried, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Renato Soru, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Demetris Papadakis, Hugues Bayet, Adam Gierek, Louis-Joseph Manscour, Pier Antonio Panzeri, Marc Tarabella, José Blanco López, Flavio Zanonato, Jonás Fernández, Peter Simon, Victor Boștinaru, Andi Cristea, Silvia Costa, Luigi Morgano, Siôn Simon, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Alessia Maria Mosca, Tibor Szanyi, Sergio Gutiérrez Prieto, Krystyna Łybacka, Theresa Griffin, Patrizia Toia, Daniele Viotti, Doru-Claudian Frunzulică, Nikos Androulakis, Soraya Post, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Elly Schlein, Marlene Mizzi, Renata Briano, Elena Gentile, Pina Picierno, Nicola Danti, Claudia Tapardel, Mercedes Bresso, Liisa Jaakonsaari, Eric Andrieu, Michela Giuffrida, Clare Moody, Jutta Steinruck, Roberto Gualtieri, Tonino Picula, Iliana Iotova, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Damiano Zoffoli, Biljana Borzan, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Francisco Assis, Enrico Gasbarra, Jakob von Weizsäcker, Zigmantas Balčytis, Udo Bullmann, Pedro Silva Pereira, Miriam Dalli, Sorin Moisă, Neena Gill, Eider Gardiazabal Rubial, Nicola Caputo, Kati Piri, Paul Tang, Elena Valenciano, Isabella De Monte, Caterina Chinnici, Goffredo Maria Bettini, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných tragédiích ve Středomoří a o migrační a azylové politice EU (2015/26660(RSP))  
B8‑0384/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–       s ohledem na Ženevskou úmluvu z roku 1951 a na její dodatkový protokol,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady přijaté dne 23. dubna 2015,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2014(1) o situaci ve Středomoří a nutnosti uceleného přístupu EU k migraci (2014/2907(RSP)),

–       s ohledem na projev předsedy Evropského parlamentu, který pronesl v průběhu návštěvy Lampedusy ve dnech 2. a 3. října 2014 u příležitosti výročí tragédie z 3. října 2013,

–       s ohledem na zprávy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci o cestách jeho delegací na Lampedusu v listopadu 2011, do Jordánska v únoru 2013 (zpráva o situaci uprchlíků ze Sýrie) a do Bulharska v lednu 2014 (zpráva o situaci žadatelů o azyl a uprchlíků především ze Sýrie),

–       s ohledem na rozpravy na plenárním zasedání konaném dne 9. října 2013 o politikách EU v oblasti migrace, se zvláštním důrazem na tragické události u Lampedusy,

–       s ohledem na rozpravy pořádané od počátku současného volebního období ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, zejména na rozpravu ze dne 22. července 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří, rozpravu ze dne 4. září o činnosti agentury Frontex ve Středomoří a o pracovní skupině pro Středomoří, rozpravu ze dne 24. září o páté výroční zprávě Komise o přistěhovalectví a azylu (2013)(2) a o výroční zprávě Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), která se týkala situace v oblasti azylu v Evropské unii (2013),

–       s ohledem na sdělení Komise o práci pracovní skupiny pro Středomoří ze dne 4. prosince 2013 (COM(2013)0869),

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 20. prosince 2013,

–       s ohledem na pracovní dokument Komise ze dne 22. května 2014 o provádění sdělení o práci pracovní skupiny pro Středomoří (SWD(2014)0173),

–       s ohledem na závěry ze zasedání Evropské rady ze dnů 26.–27. června 2014, v nichž Rada vymezila strategické směry pro legislativní a operativní plánování v nadcházejících letech v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva,

–       s ohledem na politické směry příští Komise, které předseda Juncker představil na plenárním zasedání Parlamentu dne 15. července 2014,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 11. září 2014 k otázce evropské politiky v oblasti přistěhovalectví,

–       s ohledem na závazky, které formuloval pan Avramopoulos, komisař odpovědný za migraci, vnitřní věci a občanství, na slyšení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci dne 30. září 2014,

–       s ohledem na závěry Rady o přijetí opatření pro lepší řízení migračních toků, které byly přijaty dne 10. října 2014,

–       s ohledem na zprávu Parlamentního shromáždění Rady Evropy z dubna 2012 nazvanou „Ztráty na životech ve Středozemním moři“,

–       s ohledem na výroční zprávy zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů, zejména zprávu o správě vnějších hranic EU a jejím dopadu na lidská práva migrantů, která byla zveřejněna v dubnu 2013, a zprávu o pracovním vykořisťování migrantů zveřejněnou v dubnu 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní organizace pro migraci přišlo v posledních dvou týdnech o život více než tisíc migrantů a v průběhu letošního roku může ve Středozemním moři případně ještě zahynout více než 30 000 osob, což opět upozorňuje na potřebu učinit vše, co je v našich silách, k záchraně ohrožených lidských životů i na nutnost, aby členské státy plnily své mezinárodní závazky, pokud jde o záchranu životů na moři;

B.     vzhledem k tomu, že v únoru 2015 patřily k hlavním zemím původu žadatelů o azyl Sýrie, Afghánistán a Irák a že více než dvě třetiny žadatelů z těchto zemí mají právo na azyl nebo doplňkovou ochranu(3);

C.     vzhledem k tomu, že ani desetibodový plán, o němž informovala Komise společně s ministerstvy zahraničních věcí a ministerstvy vnitra dne 20. dubna 2015, ani závěry Evropské rady ze dne 23. dubna 2015 nejsou uspokojivé;

D.     vzhledem k tomu, že při operacích programu Mare Nostrum, které jsou speciálně zaměřeny na vyhledávání a záchranu osob na otevřeném moři s cílem zvýšit efektivitu humanitárních záchranných akcí ve Středomoří, bylo za 364 dní zachráněno 150 810 migrantů(4); vzhledem k tomu, že tvrzení, že tento program byl pro migranty „lákadlem“ a že s jeho ukončením se tedy sníží počet migrantů usilujících o přeplutí Středozemního moře, i těch, kteří při těchto pokusech zahynou, bylo neodůvodněné, neboť za rok 2015 zatím připlulo mnohem více migrantů než za stejné období roku 2014;

E.     vzhledem k tomu, že dne 1. listopadu 2014 se stala plně funkční společná operace Triton koordinovaná agenturou Frontex, jejíž původní rozpočet činil pouze 2,9 milionu EUR měsíčně oproti přibližně 9 milionům EUR, které byly měsíčně vyčleňovány na program Mare Nostrum;

1.      vyjadřuje hluboký zármutek a politování nad tragickými ztrátami životů ve Středozemním moři;

2.      vítá svolání mimořádného zasedání Rady ministrů zahraničních věcí a ministrů vnitra, které v Lucemburku uspořádala místopředsedkyně, vysoká představitelka, společně se zástupci lotyšského předsednictví a na němž se konala rozsáhlá diskuse o různých možnostech záchrany životů, boji proti převaděčům a obchodníkům s lidmi a o sdílení odpovědnosti členských států za přijímání a ochranu migrantů;

3.      oceňuje skutečnost, že členské státy se okamžitě sešly na tomto mimořádném summitu, aby společně hledaly řešení pro krizovou situaci ve Středomoří; považuje nicméně za politováníhodné, že přijatá opatření jsou stále do velké míry nedostačující, a naléhá na členské státy, všechny evropské orgány a instituce a všechny evropské agentury, aby na krizovou situaci ve Středomoří reagovaly okamžitými kroky, které by se měly v souladu s článkem 80 SFEU zakládat na solidaritě, spravedlivém rozdělení odpovědnosti a uceleném přístupu zohledňujícím všechny aspekty tohoto fenoménu, včetně bezpečné a legální migrace, naprostého dodržování základních práv a hodnot a spolupráce třetích zemí;

4.      vyzývá členské státy, aby v souladu s platným mezinárodním právem dodržovaly zásadu nenavracení;

5.      vítá závazek Evropské rady posílit operaci EU nazvanou Triton zvýšením finančních a materiálních zdrojů; naléhavě EU vyzývá, aby jasně formulovala mandát operace Triton tak, aby v zájmu záchrany životů migrantů v nebezpečí mohly být rozšířeny a znásobeny vyhledávací a záchranné akce EU na otevřeném moři, a to i za hranicí 30 mil;

6.      vyjadřuje politování nad tím, že Evropské radě se nepodařilo vytvořit důvěryhodný závazný mechanismus solidarity na úrovni EU, jehož součástí by byl jak program pro povinné znovuusidlování migrantů, tak systém pro nouzové relokace mezi členskými státy; v této souvislosti je naprosto nutné přikročit k revizi nařízení Dublin III a na základě HDP, rozlohy a počtu obyvatel, míry nezaměstnanosti, počtu již přítomných uprchlíků a do jisté míry i individuální volby stanovit spravedlivou kvótu pro rozmisťování migrantů v členských státech; naléhavě vyzývá členské státy, aby mezitím zcela vycházely z kritérií uvedených v nařízení Dublin III, k nimž patří nezletilé osoby bez doprovodu, sloučení rodiny a diskreční ustanovení;

7.      vyzývá k tomu, aby všechny zúčastněné členské státy rychle a v plném rozsahu provedly do svého práva ustanovení o společném evropském azylovém systému a účinně je uplatňovaly, čímž by zajistily existenci společných evropských standardů v rámci stávajících právních předpisů;

8.      zdůrazňuje, že téměř polovina žadatelů o azyl, kteří do Evropy přišli v roce 2014, měla nárok na azyl nebo doplňkovou ochranu nebo byl těmto osobám povolen pobyt z humanitárních důvodů; zdůrazňuje tedy, že je nutné více využívat bezpečné a legální možnosti imigrace, například víza udělovaná z humanitárních důvodů, solidní celounijní program pro povinné znovuusidlování i závaznou kvótu pro rozmístění migrantů; podtrhuje skutečnost, že kromě funkčního programu pro znovuusidlování by se členské státy měly shodnout na zajišťování dalších legálních způsobů migrace, k nimž patří větší využívání institutu sloučení rodiny, systémy soukromých sponzorských příspěvků a pružné způsoby udělování víz, včetně víz pro studijní a pracovní účely;

9.      vyzývá v této souvislosti Radu ministrů, aby aktivovala buď směrnici o dočasné ochraně z roku 2001, nebo čl. 78 odst. 3 SFEU, neboť jak tato směrnice, tak tento článek hovoří o mechanismu solidarity v případě hromadného a náhlého přílivu vysídlených osob;

10.    připomíná, že právo na azyl je základním lidským právem zaručeným mezinárodními právními předpisy a závazky, jejichž dodržování je pro všechny členské státy povinné; zdůrazňuje proto, že členské státy by při zpracovávání naléhavých žádostí o ochranu měly více využívat postupy, které mají k dispozici, a častěji se při tom opírat o stávající právní rámec(5), a to i v případech posuzování žádostí o azyl podaných na jejich konzulátech v třetích zemích (mimo EU);

11.    připomíná, že je nutné třetí země podporovat, zejména ty, které jsou vystaveny tlaku, formou budování institucí a kapacit a obzvláště pak podporou použitelného a dobře fungujícího azylového systému;

12.    připomíná, že pro účely definování uceleného přístupu k migrační a azylové politice EU je zásadní úzká spolupráce a partnerství s třetími zeměmi, které jsou zeměmi tranzitními a zeměmi původu; vyzývá Komisi a místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby vyvinuly větší úsilí o další spolupráci se strategickými partnery ve stávajícím rámci, jejímž cílem by bylo vytyčit v těsné součinnosti s vysokým komisařem OSN pro uprchlíky společné kroky zaměřené na boj proti zločineckým sítím, na vytváření a posilování kapacit k poskytování ochrany a azylu uvíznutým migrantům na hlavních migračních trasách a na zajišťování bezpečných způsobů migrace pro osoby s nárokem na mezinárodní ochranu;

13.    vítá záměr uspořádat na Maltě summit EU a Africké unie, kterého by se zúčastnily všechny příslušné africké země klíčového významu; připomíná, že tato vrcholná schůzka je nutná nejen z důvodu boje proti převaděčství a obchodování s lidmi, ale i vzhledem k nutnosti zajistit bezpečný přístup k ochraně a azylu a, v obecnější rovině, řešit primární příčiny migrace, k nimž mimo jiné patří chudoba, konflikty a pronásledování;

14.    vítá úsilí, která místopředsedkyně, vysoké představitelka, vyvíjí na podporu jednání, jež vede OSN s cílem ustanovit v Libyi vládní orgány;

15.    připomíná, že migrace je globálním a komplexním jevem, který mimo jiné vyžaduje dlouhodobý přístup řešící primární příčiny tohoto jevu, jako je chudoba, nerovnost, nespravedlnost a ozbrojené konflikty; naléhavě vyzývá EU, její členské státy a mezinárodní společenství, aby pro země, v nichž zuří konflikty, pomohly najít udržitelná politická řešení, a aby v zájmu podpory inkluzivních a demokratických institucí, úsilí o vypěstování odolnosti u místních společenství a přínosu ke společenskému a demokratickému rozvoji v zemích původu a mezi jejich obyvateli zintenzívnily politický dialog týkající se všech aspektů lidských práv;

16.    vítá myšlenku společného zpracování žádostí o azyl, které by probíhalo v členských státech nejvíce vystavených přílivu migrantů za podpory týmů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu; zdůrazňuje, že je zapotřebí prostudovat možnosti vzájemného uznávání rozhodnutí o azylu jakožto dalšího projevu solidarity;

17.    podtrhuje nutnost připravit – kromě výše zmíněných kroků – v těsné spolupráci s příslušnými agenturami i společná opatření, která by zločineckým sítím překupníků migrantů bránila v tom, aby vydělávali na ohrožování života migrantů; vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku, a Komisi, aby společně s příslušnými agenturami EU a OSN a mezinárodními organizacemi zvýšily spolupráci se třetími zeměmi, které jsou zeměmi původu a tranzitními zeměmi;

18.    připomíná, že záměrem tohoto usnesení je reagovat na nedávné tragické události ve Středomoří a na závěry ze zasedání Evropské rady ze dne 23. dubna 2015 a navrhnout soubor naléhavých opatření, která mají být bezodkladně přijata, s ohledem na fakt, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, který je příslušným výborem pro tuto problematiku, právě pracuje na zprávě, v níž bude zachycena střednědobá a dlouhodobá orientace politiky Parlamentu v otázkách migrace;

19.    vyzývá Komisi, aby vypracovala a předložila ambiciózní evropský program pro migraci, který bude vycházet z komplexního přístupu a solidarity a zohlední opatření a návrhy uvedené v tomto usnesení;

20.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0105.

(2)

COM(2014) 0288.

(3)

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-March-2015.pdf

(4)

http://www.marina.difesa.it/EN/operations/Pagine/MareNostrum.aspx

(5)

Již na konci roku 2013 vydal hlavní soud EU (Soudní dvůr EU) rozsudek ve věci Koushkaki, podle něhož musí členské státy v souladu s platným vízovým kodexem udělit žadateli vízum, pokud jsou splněna kritéria pro jeho udělení. Podle platného vízového kodexu se víza s omezenou územní platností „udělují…, pokud to členský stát považuje za nezbytné z humanitárních důvodů, z důvodů národního zájmu nebo vzhledem k mezinárodním závazkům.“

Právní upozornění