Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0395/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0395/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 150kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.169v01-00
 
B8-0395/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Victor Boștinaru, Richard Howitt, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Claudia Tapardel, Neena Gill S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0395/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas,

–       ņemot vērā ES augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Al Hussein 2015. gada 18. marta paziņojumu par bijušā prezidenta Mohamed Nasheed tiesas procesu,

–       ņemot vērā ANO īpašās referentes jautājumos par tiesnešu un advokātu neatkarību Gabriela Knaul 2015. gada 19. marta paziņojumu par to, ka bez taisnīgas un neatkarīgas tiesu sistēmas demokrātija Maldīvijā nav iespējama,

–       ņemot vērā uz Maldīvijas Republikas parlamenta vēlēšanām nosūtītās ES vēlēšanu novērošanas misijas 2014. gada 22. marta galīgo ziņojumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Maldīvijā saasinās politiskā spriedze — regulāri notiek protesta akcijas, demonstrētāju, noziedzīgu grupējumu un policijas sadursmes, un kopš februāra ir arestēti vismaz 140 protestētāji, no kuriem daudzi ir atbrīvoti ar nosacījumiem, kas saskaņā ar Amnesty International būtiski ierobežo viņu tiesības piedalītās turpmākās demonstrācijās;

B.     tā kā 2015. gada 13. martā saskaņā ar Maldīvijas 1990. gada Pretterorisma likumu bijušajam prezidentam Mohamed Nasheed piesprieda 13 gadu cietumsodu par to, ka, būdams valsts prezidents, viņš 2012. gadā lika nelikumīgi aizturēt krimināltiesas galveno tiesnesi Abdullah Mohamed; tā kā M. Nasheed šo apsūdzību noraida;

C.     tā kā bijušā prezidenta M. Nasheed tiesas process sākās dienu pēc viņa aresta un beidzās pēc 19 dienām, kad notikušas bija tikai 11 sēdes; tā kā ANO augstais cilvēktiesību komisārs Zeid Ra’ad Al Hussein šo tiesas procesu ir raksturojis kā „sasteigtu procesu, kas vairākos aspektos, šķiet, ir pretrunā pašas Maldīvijas tiesību aktiem un praksei un starptautiskajiem taisnīgas tiesas standartiem”; tā kā ANO īpašā referente jautājumos par tiesnešu un advokātu neatkarību Gabriela Knaul ir paudusi dziļas bažas „par to, ka M. Nasheed kriminālprocesā nav ievēroti pat elementārākie taisnīgas tiesas un likumā paredzētās kārtības principi”, un paziņojusi, ka šajā procesā „ne vien ir acīmredzami pārkāptas Maldīvijas starptautiskās cilvēktiesību saistības, ko paredz Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, bet par apsmieklu padarīta arī pašas valsts konstitūcija”;

D.     tā kā ES augstās pārstāves / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces runaspersona ir paziņojusi, ka bijušā prezidenta M. Nasheed notiesāšana raisa ļoti nopietnus jautājumus par likumā paredzēto kārtību un ka apelācijas gadījumā apelācijas procesam jābūt taisnīgam un pārredzamam, piebilstot arī, ka Eiropas Savienība aicina visas puses Maldīvijā rīkoties atbildīgi un ievērot konstitucionālās brīvības;

E.     tā kā līdz šim bijušā prezidenta M. Nasheed lietā apelācija vēl nav iesniegta; tā kā viņa juristi ir apgalvojuši, ka krimināltiesa ar procesuāliem šķēršļiem liedz viņiem iesniegt apelāciju; tā kā Maldīvijas valdība 2015. gada 24. martā uzaicināja Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Savienību un Nāciju sadraudzību novērot M. Nasheed apelācijas procesu;

F.     tā kā bijušajiem aizsardzības ministriem Tholhath Ibrahim un Mohamed Nazim nesen Maldīvijā piesprieda attiecīgi 10 un 11 gadu cietumsodu, savukārt bijušajam parlamenta priekšsēdētāja vietniekam Ahmed Nazim — 25 gadu cietumsodu; tā kā ir ziņas, ka arī šajos tiesas procesos pieļauti daudzi pārkāpumi;

G.     tā kā politiska iejaukšanās Maldīvijas tiesu iestāžu darbā grauj valsts tiesu sistēmas vietējo un starptautisko reputāciju; tā kā valdības pretinieku aizturēšana un iebiedēšana, par ko ir ziņots, palielina valsts nestabilitāti; tā kā Amnesty International apgalvo, ka cilvēktiesības Maldīvijā ir stipri cietušas un var ciest vēl vairāk, jo valdība neko nedara, lai to apturētu, bet cilvēktiesību NVO valstī saskaras ar aizvien biežākiem uzbrukumiem, iebiedēšanu un vajāšanu;

1.      pauž bažas par aizvien smagāko politisko krīzi Maldīvijā; aicina visas puses atturēties no rīcības, kas varētu krīzi padarīt vēl smagāku, un rīkoties demokrātijas un tiesiskuma garā;

2.      aicina nekavējoties izbeigt vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem un atgādina drošības spēkiem par viņu pienākumu aizsargāt miermīlīgus demonstrētājus pret vardarbīgiem noziedzīgiem grupējumiem; prasa saukt pie atbildības šādos vardarbīgos uzbrukumos vainīgos;

3.      aicina izveidot uzticamu un iekļaujošu politisko procesu, kurā piedalītos visi demokrātiskie spēki un kura mērķis būtu atjaunot un uzturēt Maldīvijas stabilitāti un atsākt valsts pāreju uz demokrātiju; aicina nekavējoties izbeigt politisko pretinieku iebiedēšanu;

4.      nosoda smagos pārkāpumus, kas pieļauti bijušā prezidenta Mohamed Nasheed tiesas procesā; aicina visas puses sadarboties, lai novērstu šo pārkāpumu negatīvās sekas nolūkā nodrošināt tiesiskumu neatkarīgā, taisnīgā un pārredzamā procesā; aicina attiecīgās tiesu iestādes atvieglot M. Nasheed apelācijas iesniegšanu; uzstāj, ka apelācijas iesniegšanas gadījumā ir pilnībā jāievēro M. Nasheed tiesības saskaņā ar Maldīvijas starptautiskajām saistībām, pašas valsts konstitūciju un starptautiskajiem standartiem; mudina ES delegāciju Šrilankā un Maldīvijā rūpīgi sekot līdzi apelācijas procesam;

5.      aicina nekavējoties Maldīvijā izbeigt politisku iejaukšanos tiesu sistēmā un to depolitizēt; aicina īstenot steidzamas reformas, kas nodrošinātu Maldīvijas tiesu sistēmas neatkarību un neitralitāti, lai atjaunotu vietējo un starptautisko uzticēšanos tās darbam; uzsver, ka šīs reformas būtu jāapstiprina un jāīsteno nekavējoties;

6.      mudina ES augsto pārstāvi / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci un Eiropas Ārējās darbības dienestu turpināt rūpīgi uzraudzīt Maldīvijas politisko situāciju un ES divpusējās attiecībās ar šo valsti un starptautiskos daudzpusējos forumos rīkoties proaktīvi, lai šajā valstī panāktu stabilitāti, stiprinātu demokrātiju un tiesiskumu un nodrošinātu pilnīgu cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietniecei, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Maldīvijas Republikas parlamentam un valdībai.

Juridisks paziņojums