Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0399/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0399/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 156kWORD 67k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.173v01-00
 
B8-0399/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Younous Omarjee, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0399/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Maldīviju un jo īpaši 2004. gada 16. septembra rezolūciju par politisko situāciju(1),

–       ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2013. gada 13. jūnija ieteikumu Padomei par projektu ES pamatnostādnēm par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību(2),

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, jo īpaši tā 18. pantu un Otro fakultatīvo protokolu par nāvessodu,

–       ņemot vērā Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām,

–       ņemot vērā starptautisko Ieroču tirdzniecības līgumu,

–       ņemot vērā ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu,

–       ņemot vērā ANO rezolūcijas par nāvessodu, jo īpaši 2014. gada 18. decembra Rezolūciju 69/186,

–       ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu presei par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas 2014. gada 22. marta ziņojumu par parlamenta vēlēšanām Maldīvijā,

–       ņemot vērā Savienības un dalībvalstu, kā arī Norvēģijas un Šveices vēstniecību 2014. gada septembra kopīgo vietējo paziņojumu par draudiem pilsoniskajai sabiedrībai un cilvēktiesībām Maldīvijā,

–       ņemot vērā organizācijas Amnesty International 2015. gada 23. aprīļa ziņojumu „Maldives: Assault on Civil and Political Rights“,

–       ņemot vērā Amnesty International 2015. gada 16. aprīļa ziņojumu „Suggested recommendations to States considered in the 22nd round of the Universal Periodic Review“, 4-15 May 2015 un tā nodaļu par Maldīviju,

–       ņemot vērā Amnesty International 2015. gada 13. marta paziņojumu „Maldives:„ “13 year sentence for former president „a travesty of justice““,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā pirmajam demokrātiski ievēlētajam Maldīvijas Republikas prezidentam Mohamed Nasheed, kurš apsūdzēts par terorismu, piektdienā, 2015. gada 13. martā, piesprieda 13 gadu cietumsodu; tā kā arī bijušo aizsardzības ministru un vienu no deputātiem notiesāja tajā pašā lietā par to, ka Krimināltiesas galvenais tiesnesis (Chief judge), kurš 2012. gadā bija apsūdzēts par korupciju, tika arestēts viņa pilnvaru laikā; tā kā divi no trijiem šīs lietas tiesnešiem arī sniedza liecības pret Mohamed Nasheed izmeklēšanas laikā;

B.     tā kā, ņemot vērā NVO nostājas, ka notiekošais līdzinās 2008. gadā ievēlētā Mohamed Nasheed atstumšanai no varas, ANO un Eiropas Savienība ir paudušas nopietnas bažas par Maldīvijas tiesu iestāžu objektivitāti šajā lietā;

C.     tā kā cilvēktiesību aizstāvis un politiskais oponents Mohamed Nasheed ir bijis vairākas reizes ieslodzīts Maumoon Abdul Gayoom 30 gadu ilgā režīma laikā; tā kā četrus gadus pēc Mohamed Nasheed nākšanas pie varas viņš bija spiests demisionēt, īpaši pēc policijas un armijas nemieriem;

D.     tā kā Mohamed Nasheed advokāti ir paziņojuši, ka spriedums ir safabricēts, lai izjauktu viņa politisko karjeru; tā kā tika arestētas personas, kas piedalījās demonstrācijā pret šo tiesas nolēmumu, tostarp no M. Nasheed partijas — Maldīvijas Demokrātiskās partijas — ievēlētie deputāti; tā kā viņa partijas advokāti ir norādījuši, ka vēlas šo spriedumu pārsūdzēt Augstākajā tiesā;

E.     tā kā Abdulla Yameen valdība ir īstenojusi represīvas kampaņas pret NVO, žurnālistiem un politiskajiem oponentiem;

F.     tā kā nākamās prezidenta vēlēšanas notiks 2018. gadā;

G.     tā kā pirmās daudzpartiju vēlēšanas, kas notika 2008. gadā, un jaunas konstitūcijas pieņemšana dod cerību uz demokratizāciju, lai līdz ar to atteiktos no valsts autoritārās pagātnes; tā kā tomēr prezidenta vēlēšanas 2013. gadā un parlamenta vēlēšanas 2014. gadā apliecināja, ka joprojām pastāv problēmas ar tiesiskumu un tiesu iestāžu neatkarību, jo īpaši tas attiecas uz pilnvaru skaidru nošķiršanu vēlēšanu komisijai, kuras seši locekļi ir atstādināti no darba un apcietināti;

H.     tā kā Maldīvijas tiesu iestādes ir pieņēmušas spriedumu par šīs valsts cilvēktiesību komiteju drīz pēc tam, kad tā 2014. gada septembrī publiskoja savu ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijai par Maldīvijas kārtējo 2015. gada pārskatu; tā kā komitejas locekļus apsūdz par valsts nodevību;

I.      tā kā valstī tiek piemēroti islāmiskie likumi, nomētāšana ar akmeņiem un pēršana, jo īpaši pret neuzticībā apsūdzētām sievietēm, ateistu represijas un — plašāk raugoties — draudi, kas vērsti pret vārda brīvību;

J.      tā kā bruņotas bandas rīko uzbrukumus iedzīvotājiem, no kuriem dažus apsūdz ateisma veicināšanā; tā kā šis Parlamenta sasaukums cenšas panākt reliģijas vai ticības brīvības principu veicināšanu un aizsardzību, lai nodrošinātu mieru starp ticīgajiem, no vienas puses, un starp neticīgajiem un ticīgajiem, no otras puses; tā kā Eiropas Parlamenta 2013. gada 13. jūnija ieteikumā Padomei par projektu ES pamatnostādnēm par reliģijas vai ticības brīvības veicināšanu un aizsardzību ir teikts: „uzskata, ka sekulārisms .. nozīmē, ka netiek pieļauta nekāda veida reliģiskā iejaukšanās valdības darbā un nekāda veida valsts iejaukšanās reliģiskās lietās“;

K.     tā kā nāvessods ir atjaunots 2014. gada aprīlī, tostarp nepilngadīgajiem un atsevišķos gadījumos bērniem no 7 gadu vecuma, un tas ir noticis pēc 60 gadus ilga moratorija; tā kā Maldīvija ir parakstījusi un ratificējusi Konvenciju par bērna tiesībām un tā kā šī konvencija nepārprotami aizliedz piemērot nāvessodu nepilngadīgajiem, kas jaunāki par 18 gadiem;

L.     tā kā starptautiskās sabiedrības centieni ir nepietiekami, lai risinātu problēmas saistībā ar klimata pārmaiņām, kas tieši apdraud apmēram 1200 Maldīvijas salu, kuras vidēji ir divus metrus virs jūras līmeņa; tā kā postošais 2004. gada vasaras cunami bija viena no lielākajām pēdējā laika dabas katastrofām,

1.      atgādina Maldīvijas Republikai par tās starptautiskajām saistībām tiesu iestāžu neatkarības jomā, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanā, jo īpaši, lai jebkādos apstākļos nodrošinātu vārda brīvību un tiesības uz taisnīgu tiesu; uzskata, ka šo principu ievērošanai ir būtiska nozīme valsts demokratizācijas procesā;

2.      prasa nodrošināt apstākļus taisnīgai un pārredzamai tiesvedībai saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, ja apelācijas kārtībā tiks izskatīts nolēmums par Mohamed Nasheed ieslodzījumu;

3.      nosoda vajāšanu, iebiedēšanu un vardarbību, no kuras cieš cilvēktiesību aizstāvji, žurnālisti un politiskie oponenti, kas mierīgi pauž savus uzskatus; prasa varas iestādēm nekavējoties no cietuma vai pirmstiesas apcietinājuma atbrīvot personas, kas aizturētas politisku motīvu dēļ;

4.      uzsver, ka Maldīvijas iestādēm ir jānodrošina pulcēšanās un biedrošanās brīvība un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai ļautu cilvēktiesību aizstāvjiem darboties pilnīgi brīvi un neatkarīgi, kā arī objektīvi jāizmeklē visi iespējamie uzbrukumi;

5.      aicina Maldīvijas valdību steidzami atteikties no nāvessoda vai, ja to nedara, noteikt moratoriju nežēlīgu, necilvēcīgu un pazemojošu sodu piemērošanai neatkarīgi no veiktā nodarījuma; šajā saistībā aicina Maldīviju bez vilcināšanās ratificēt Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām Otro fakultatīvo protokolu; lūdz varas iestādes arī nekavējoties ieviest miesassoda moratoriju ar mērķi šo soda veidu atcelt;

6.      atkārtoti norāda uz domu, pārliecības un ticības brīvību, kas ietver tiesības ticēt vai neticēt, praktizēt brīvi izvēlētu reliģiju un to mainīt; nosoda visus diskriminācijas un neiecietības veidus; šajā saistībā aicina Maldīvijas iestādes piemērot Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 18. pantu un pārskatīt tos valsts tiesību aktu pantus, ar kuriem šīs tiesības ir ierobežotas;

7.      aicina Maldīvijas Republiku nekavējoties pievienoties Ieroču tirdzniecības līgumam un to piemērot; atgādina Maldīvijas iestādēm, ka likumi par cīņu pret terorismu nekādā veidā nedrīkst atbrīvot no pienākuma ievērot cilvēktiesības un starptautiskās tiesības; atgādina plašākā kontekstā, ka, vērtējot pasaules mērogā, musulmaņi gan tiešā, gan pārnestā nozīmē ir pirmie teroristu vardarbības un reliģiska fundamentālisma attīstības upuri;

8.      pauž bažas par baiļu un politiskās spriedzes gaisotni, kas veidojas valstī; aicina Maldīvijas iestādes saistībā ar 2018. gada vēlēšanām ņemt vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas ziņojumā iekļautos ieteikumus, īpaši attiecībā uz vēlēšanu komisijas pilnvaru precizēšanu, balsošanas aizklātības ievērošanu, klientelisma izskaušanu un pārredzamu finansēšanu, lai nodrošinātu iespējami taisnīgāku konkurenci;

9.      uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Maldīvijas Republikas valdībai un nacionālajai asamblejai.

 

(1)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P6_TA(2004)0017.

(2)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0279.

Juridisks paziņojums