Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0401/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0401/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 153kWORD 75k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.175v01-00
 
B8-0401/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0401/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā EĀDD runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par bijušā Maldīvijas prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā ES 2014. gada 30. septembra kopīgo vietējo paziņojumu par pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību apdraudējumu Maldīvijā,

–       ņemot vērā 1966. gada Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, kuram ir pievienojusies arī Maldīvija,

–       ņemot vērā 1951. gada Konvenciju par vienlīdzīgu atalgojumu un 1958. gada Konvenciju par diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību un nodarbošanos,

–       ņemot vērā 1948. gada Konvenciju par biedrošanās brīvību un tiesību apvienoties aizsardzību un 1949. gada Konvenciju par tiesībām apvienoties organizācijās un slēgt koplīgumus,

–       ņemot vērā 1930. gada Piespiedu darba konvenciju,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību pievienoto ANO Protokolu par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to,

–       ņemot vērā Amnesty International ziņojumu „Maldives: assault on civil and political rights”,

–       ņemot vērā Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misijas 2014. gada galīgo ziņojumu par Maldīviju,

–       ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā ir satraucošas ziņas, ka Maldīvijā strauji pasliktinās cilvēktiesību situācija, un nesen publicētā Amnesty International ziņojumā Maldīvijas iestādes apsūdzētas miermīlīgu protestētāju, kritisku mediju un pilsoniskās sabiedrības apklusināšanā un tiesu sistēmas ļaunprātīgā izmantošanā ar mērķi ieslodzīt opozīcijas politiķus;

B.     tā kā nesen tika izvirzītas kriminālapsūdzības pret svarīgiem opozicionāriem, tostarp pret bijušo aizsardzības ministru Mohamed Nazim, parlamenta deputātu Ahmen Nazim un bijušo prezidentu Mohamed Nasheed, kuram martā piesprieda 13 gadu cietumsodu par to, ka, būdams prezidents, viņš esot kūdījis uz terorismu;

C.     tā kā M. Nasheed vispirms tika attaisnots, bet pēc dažām dienām ģenerālprokurors panāca jaunu apsūdzību izvirzīšanu un arestu saskaņā ar stingriem pretterorisma likumiem; tā kā M. Nasheed tiesas zālē tika ievilkts ar spēku un viņa lūgumi uzrunāt žurnālistus un pārvietoties pašam tika noraidīti;

D.     tā kā visos prezidenta M. Nasheed tiesas procesa posmos bija novērojami pārkāpumi, jo viņam tika vairākkārt liegta tiesiskā pārstāvība, liegtas apelācijas tiesības, savukārt aizstāvības tiesības izsaukt un nopratināt lieciniekus tika vai nu liegtas, vai būtiski ierobežotas, divi lietas tiesneši, kas vadīja sēdi, bija apsūdzības liecinieki, sēde nebija publiska un tiesas kavēja apelācijas procesu, laikus nenodrošinādamas vajadzīgos dokumentus; tā kā līdzīgi noritēja arī pārējo lietu izskatīšana un tas apliecina, ka tiesu sistēmai ļoti lielā mērā trūkst neatkarības un neitralitātes;

E.     tā kā Amnesty International skatījumā šis tiesas process bija „ārkārtīgi nepilnīgs, politiski motivēts un parodija par taisnīgu tiesu”; tā kā trīs žurnālisti, kas mēģināja izmeklēt M. Nasheed arestu un tiesas procesu, paši ir arestēti bez ordera;

F.     tā kā februārī aptuveni 10 000 cilvēku piedalījās protesta akcijās, iestājoties par demokrātiju un pieprasot atbrīvot bijušo prezidentu, taču valsts iestādes šīs akcijas apspieda, un tā kā saskaņā ar minētās tiesību grupas informāciju kopš februāra ir arestēti vismaz 140 miermīlīgi protestētāji, no kuriem daļa tika nogādāti krimināltiesā un atbrīvoti tikai ar nelikumīgu nosacījumu, ka nepiedalīsies turpmākās demonstrācijās; tā kā Maldīvijas iestādes, aizliedzot noteiktos laikos un vietās rīkot protestus, nav nodrošinājušas protestētāju brīvību miermīlīgi paust savus viedokļus;

G.     tā kā pilsoniskās sabiedrības organizācijas un cilvēktiesību aizstāvji aizvien vairāk piedzīvo vajāšanu, draudus un uzbrukumus; tā kā Maldīvijas Cilvēktiesību komisija, kuras konstitucionālā neatkarība visām pārējām valsts iestādēm būtu jāaizsargā, pēc tam, kad tā ANO vispārējam periodiskajam pārskatam iesniedza informāciju par cilvēktiesību stāvokli Maldīvijā, ir vairākkārt saskārusies ar vajāšanu un apsūdzībām valsts nodevībā un konstitucionālās kārtības graušanā; tā kā NVO ir izteikti draudi, ka tām tiks anulēta reģistrācija;

H.     tā kā ir saasinājušies draudi un uzbrukumi neatkarīgiem medijiem un tā kā žurnālistiem, kas ziņo par demonstrācijām, draud uzbrukumi; tā kā nesenā Maldīvijas Apraides komisijas pasūtītā aptaujā 84 % žurnālistu atzina, ka ir saņēmuši draudus; tā kā uzbrukumi runas brīvībai ieguvuši jaunu veidolu: politiskiem mītiņiem un sabiedriskiem pasākumiem uzbrūk reliģiskas pašieceltu „kārtības ieviesēju” grupas un noziedzīgi grupējumi; tā kā par šiem uzbrukumiem un draudiem vēl neviens nav saukts pie atbildības;

I.      tā kā nezināms skaits no aptuveni 200 000 Maldīvijas reģistrēto un nereģistrēto darba ņēmēju ārzemnieku, galvenokārt vīrieši no Bangladešas un Indijas, to skaitā tūkstošiem cilvēku, kurus nodarbina luksusa kūrorti, strādā piespiedu darbu, tostarp saskaras ar krāpniecisku pieņemšanu darbā, identitātes un ceļojuma dokumentu atņemšanu, algu neizmaksāšanu un parādu verdzību;

J.      tā kā tūkstošiem ieceļojušu darba ņēmēju, kuri strādā luksusa kūrortos, ir paziņots, ka viņiem liks pamest salu, ja viņi protestēs pret diskrimināciju un vardarbību, un tā kā Maldīvijas valdības imigrācijas un emigrācijas kontrolieris ir paudis, ka jebkādi ieceļojušu darba ņēmēju protesti būtu pretrunā viņu darba atļauju nosacījumiem un ka viņu vīzas tiktu nekavējoties anulētas;

K.     tā kā Maldīvijā neliels skaits sieviešu no Šrilankas, Taizemes, Indijas, Ķīnas, Filipīnām, Austrumeiropas, bijušajām padomju valstīm, Bangladešas un Maldīvijas cieš no cilvēku tirdzniecības seksuālās izmantošanas nolūkā un ir ziņas, ka daļa Maldīvijas bērnu tiek seksuāli izmantoti un var būt pakļauti piespiedu darbam;

L.     tā kā ES 2014. gadā nosūtīja vēlēšanu novērošanas misiju novērot parlamenta vēlēšanas; tā kā tika uzskatīts, ka vēlēšanas kopumā atbilst reģionālajiem un starptautiskajiem standartiem, lai gan tika konstatēti daži trūkumi;

M.    tā kā 2014. gada 27. aprīlī Maldīvija atjaunoja nāvessodu; tā kā pat septiņus gadus veciem bērniem, kuri izdarījuši hadd noziegumus, var piespriest nāvessodu, ko izpilda, kad viņiem aprit 18 gadu;

N.     tā kā daudzos ziņojumos prognozēts, ka klimata pārmaiņu dēļ Maldivu salas līdz 2100. gadam varētu pazust zem ūdens, jo gandrīz 80 % salu nav pat metru virs jūras līmeņa; tā kā klimata pārmaiņas rada arī saldūdens piesārņojuma un aizvien mazāku nozvejas apjomu problēmas,

1.      pauž nopietnas bažas par cilvēktiesību stāvokļa pastāvīgo pasliktināšanos Maldīvijā un par turpmāku pasliktināšanos, kas draud, ja nekas netiks darīts;

2.      mudina atkārtoti izskatīt bijušā prezidenta Mohamed Nasheed, Mohamed Nazim un Ahmed Nazim, kā arī visu to personu lietas, kurām tika liegta taisnīga un neatkarīga tiesa, un uzskata, ka šīs personas būtu nekavējoties jāatbrīvo, ja netiek novērsti visi viņu tiesību pārkāpumi; pieprasa, lai tiesību aktos un praksē tiktu konsekventi ievērotas visas starptautiski atzītās taisnīgas tiesas garantijas, tostarp garantijas, ka apelācijas tiesības ir īstenojamas praksē, dodot pietiekamu laiku apelācijas iesniegšanai un nodrošinot tūlītēju piekļuvi dokumentiem;

3.      pieprasa valdībai nostiprināt tiesu sistēmas neatkarību un neitralitāti; mudina iestādes neatkarīgā un neitrālā procesā izmeklēt likumā paredzētās kārtības un taisnīgas tiesas pārkāpumus un saukt pie atbildības visas par šādiem pārkāpumiem atbildīgās personas;

4.      atgādina Maldīvijas valdībai, ka valsts konstitūcija Maldīvijas teritorijā ikvienam garantē tiesības protestēt, ka atbrīvošanas nosacījumi, kas liedz cilvēkiem piedalīties miermīlīgās demonstrācijās, ir nelikumīgi un ka līguma noteikumi nevar prevalēt pār konstitūciju;

5.      pieprasa, lai iestādes pilnībā izmeklē visas apsūdzības par policistu vai jebkādu citu personu draudiem un vardarbību publisku pulcēšanos laikā un nodrošina, ka atbildīgās personas saņem taisnīgu tiesu;

6.      atgādina, ka mediju brīvība ir funkcionālas demokrātijas pamatelements; aicina Maldīvijas valdību un iestādes nodrošināt pienācīgu aizsardzību žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāvjiem, kas sava leģitīmā darba dēļ saskaras ar draudiem un uzbrukumiem, un izmeklēt šādus draudus un uzbrukumus; pieprasa, lai Maldīvijas valdība publiski nosoda minētos uzbrukumus un skaidri un publiski aizstāv mediju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darba leģitimitāti;

7.      mudina Maldīvijas iestādes atturēties no draudiem un atriebības pret cilvēktiesību organizācijām to veiktā darba dēļ un nodrošināt, ka tiem, kas piedzīvojuši uzbrukumus, tiek sniegta pienācīga aizsardzība; pieprasa, lai Maldīvijas Cilvēktiesību komisijai ļautu īstenot tās pilnvaras un tā nekādi netiktu iebiedēta;

8.      pieprasa, lai vietējās iestādes pilnībā ievērotu cilvēku tirdzniecības izskaušanas standartu minimumu; pauž atzinību par pašreizējiem centieniem risināt šo problēmu un par panākto progresu, bet uzstāj, ka cilvēku tirdzniecības apkarošanas likuma noteikumi būtu steidzīgi jāīsteno praksē, jo nav atrisinātas nopietnas problēmas, kas saistītas ar tiesībaizsardzību un cietušo aizsardzību;

9.      pieprasa, lai valdība pastiprināti īsteno Cilvēku tirdzniecības novēršanas likumu, tostarp uzlabojot tiesībaizsardzības iestāžu darbinieku un robežsargu spēju veidošanas centienus, lai viņi varētu labāk identificēt iespējamus cilvēku tirdzniecības upurus;

10.    pieprasa, lai valdība izstrādā vadlīnijas amatpersonām par to, kā neaizsargātās grupās, piemēram, nereģistrētu migrantu un sieviešu prostitūtu vidū, proaktīvi identificēt upurus, un apmāca amatpersonas vadlīniju lietošanā un lai tā izstrādā sistemātiskas procedūras upuru nodošanai aprūpes nodrošinātājiem un apmāca amatpersonas to lietošanā;

11.    atgādina, ka Maldīvija ir ratificējusi visas astoņas Starptautiskās Darba organizācijas pamatkonvencijas; pieprasa, lai valdība ievieš pārbaudes metodes, kā identificēt piespiedu darbu; nosoda to, ka valsts iestādes nav pakļāvušas kriminālvajāšanai vēl nevienu darbā iekārtošanas aģentu vai uzņēmumu krāpnieciskas darbības vai darba ņēmēju ārzemnieku pasu atņemšanas dēļ, un to, ka tūkstošiem migrantu ir izraidīti, neizmeklējot, vai viņi nav strādājuši piespiedu darbu;

12.    pieprasa, lai valdība nodrošina, ka upurus nesoda par darbībām, kas veiktas cilvēku tirdzniecības dēļ; pieprasa, lai valsts iestādes pastiprina centienus izmeklēt iespējamus cilvēku tirdzniecības gadījumus un sodīt par tiem, ievērojot likumā paredzēto kārtību, kā arī pastiprina centienus uzraudzīt un sodīt darbā iekārtošanas aģentus un uzņēmumus, kas veic krāpnieciskas darbības;

13.    pieprasa, lai valdība groza Cilvēku tirdzniecības novēršanas likumu, nodrošinot, ka upuriem, kas Maldīvijā iekļūst nelegāli, tiek piedāvāti rehabilitācijas pakalpojumi, ja viņi vēlas palikt šajā valstī, un tiek īstenots aizliegums darba devējiem un valdības aģentūrām paturēt pases;

14.    uzskata, ka cilvēku tirdzniecība jāapkaro transnacionāli, jo tā bieži ir saistīta ar transnacionālo organizēto noziedzību; pieprasa, lai Maldīvijas iestādes sadarbojas ar ārvalstu partneriem un kaimiņvalstīm transnacionālās izmeklēšanas operācijās ar mērķi likvidēt noziedzīgās organizācijas;

15.    norāda, ka Maldīvijas valdība nav ziņojusi, ka tā būtu izmeklējusi, pakļāvusi kriminālvajāšanai vai notiesājusi kaut vienu valsts darbinieku, kas bijis iesaistīts cilvēku tirdzniecībā, lai gan ir ziņas, ka dažas valsts amatpersonas patiešām varētu būt bijušas iesaistītas; pieprasa, lai valdība sāk rūpīgi izmeklēt šīs apsūdzības un sauc pie atbildības visus, kas iesaistīti šādās darbībās;

16.    atzinīgi vērtē Ārlietu ministrijas īstenoto informētības kampaņu, kas vērsta pret cilvēku tirdzniecību, un to, ka ir atvērts valsts patvēruma centrs sievietēm, kuras ir cilvēku tirdzniecības upures; pieprasa, lai valdība atjauno palīdzības līniju migrantiem un publicē ziņojumu, kurā būtu novērtēti tās centieni apkarot cilvēku tirdzniecību;

17.    pieprasa, lai valdība uzlabo starpministriju koordināciju cilvēku tirdzniecības jautājumos un pievienojas ANO 2000. gada Protokolam par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi tirdzniecības ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to un 1990. gada Starptautiskajai konvencijai par visu migrējošu darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību;

18.    pauž nopietnas bažas par to, ka Maldīvijā, izbeidzot 1953. gadā ieviesto de facto moratoriju, atjaunots nāvessods; atgādina, ka ES stingri un principiāli iestājas pret nāvessodu un ka tā atcelšana ir viens no galvenajiem mērķiem ES darbībai visā pasaulē; mudina Maldīvijas valdību pārdomāt un sākt darbu pie šīs prakses pilnīgas izbeigšanas;

19.    atgādina, ka Maldīvija bija cīņas pret klimata pārmaiņām avangardā; pauž bažas par to, ka jaunākā notikumu attīstība ne vien būtiski apdraud cilvēktiesības un demokrātiju, bet arī mazina valsts spējas pienācīgi uzņemties vadošu lomu globālas klimata pārmaiņu stratēģijas izstrādē, kas vajadzīga pašas izdzīvošanai;

20.    uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem un Maldīvijas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums