Procedūra : 2015/2662(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0404/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0404/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 30/04/2015 - 10.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0180

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 147kWORD 61k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0392/2015
27.4.2015
PE555.178v01-00
 
B8-0404/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))


Jean Lambert, Klaus Buchner Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Maldīvijā (2015/2662(RSP))  
B8-0404/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / ES augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos runaspersonas 2015. gada 14. marta paziņojumu par Maldīvijas bijušā prezidenta Mohamed Nasheed notiesāšanu,

–       ņemot vērā ANO augstā cilvēktiesību komisāra Zeid Ra’ad Al-Hussein 2015. gada 18. marta paziņojumu par bijušā prezidenta Mohamed Nasheed tiesu,

–       ņemot vērā ANO īpašās referentes tiesnešu un advokātu neatkarības jautājumos Gabriela Knaul 2015. gada 19. marta paziņojumu par to, ka Maldīvijā demokrātija nav iespējama bez taisnīgas un neatkarīgas tiesu sistēmas,

–       ņemot vērā ES vēlēšanu novērošanas misijas, kas uzraudzīja parlamenta vēlēšanas Maldīvijas Republikā 2014. gada 22. martā, galīgo ziņojumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Maldīvijā pieaug spriedze, regulāri notiekot protestiem un sadursmēm starp demonstrantiem, bandām un policiju, un, kā norāda organizācija Amnesty International, kopš februāra ir arestēti vismaz 140 protestētāji, no kuriem daudzi ir atbrīvoti saskaņā ar nosacījumiem, kas būtiski ierobežo viņu tiesības turpmāk piedalīties demonstrācijās;

B.     tā kā 2015. gada 13. martā bijušais prezidents un opozīcijā esošās Maldīvijas Demokrātiskās partijas (MDP) līderis Mohamed Nasheed tika notiesāts uz 13 gadiem cietumā par apsūdzībām terorismā, jo viņš 2012. gada janvārī savas prezidentūras laikā bija licis piemērot militāro aizturēšanu Krimināltiesas galvenajam tiesnesim Abdulla Mohamed;

C.     tā kā bijušajam prezidentam M. Nasheed 2012. gadā sākotnēji tika uzrādīta apsūdzība saskaņā ar 1968. gada Kriminālkodeksa 81. pantu un tā kā šī apsūdzība vēlāk tika atcelta un 2015. gada februārī tika izvirzītas jaunas apsūdzības;

D.     tā kā tiesnesis Abdulla Mohamed tika apcietināts 2012. gadā dienu pēc tam, kad bija licis atbrīvot pašreizējo prezidentu A. Yameen un Jumhooree partijas līderi Qasim Ibrahim, kuriem prezidents M. Nasheed bija piemērojis "arestu uz salas";

E.     tā kā bijušajiem aizsardzības ministriem Tholhath Ibrahim un Mohamed Nazim ir piespriests attiecīgi 10 un 11 gadu cietumsods, savukārt bijušajam parlamenta priekšsēdētāja vietniekam Majlis Ahmed Nazim ir piespriests 25 gadu cietumsods; tā kā šajās tiesas prāvās tika konstatēti nopietni pārkāpumi;

F.     tā kā sekojošos ielu protestos pret M. Nasheed apcietināšanu policija patvaļīgi arestēja cilvēkus un lika viņiem parakstīt dokumentus, lai viņi atteiktos piedalīties jebkādos turpmākos protestos;

G.     tā kā M. Nasheed tiesas prāvu raksturo virkne problēmu, piemēram, tas, ka divi no trim tiesnešiem vienlaikus bija apsūdzības liecinieki, aizstāvības lieciniekiem neļāva izteikties, process ilga tikai trīs nedēļas, saskaņā ar ziņojumiem pret aizstāvamo slikti izturējās, viņu ar spēku ievilka tiesas zālē, viņam sākotnēji liedza juridisko palīdzību un vēlāk viņa rīcībā bija tikai trīs dienas, lai iesniegtu apelāciju, un tiesas prāvas labākajā gadījumā bija sabiedrībai nepieejamas: novērotājiem tika liegta piekļuve, visas tiesas prāvas notika vakarā un galīgais nolēmums tika pasludināts tieši pirms brīvdienas;

H.     tā kā Maldīvijas valdība 2015. gada 24. martā nosūtīja uzaicinājumu ANO, Eiropas Savienībai un Nāciju sadraudzībai novērot M. Nasheed apelācijas procesu;

I.      tā kā Maldīvijas tiesas noraidīja Maldīvijas Cilvēktiesību komisijas un vietējo un starptautisko novērotāju pieprasījumus nodrošināt iespēju novērot tiesas prāvas:

J.      tā kā Maldīvijas tiesu sistēmu joprojām ietekmē 30 gadus ilgās prezidenta Maumoon Abdul Gayoom diktatūras mantojums, proti, politiskās neatkarības trūkums un nepietiekams apmācības trūkums, un tā kā ANO īpašā referente tiesnešu un advokātu neatkarības jautājumos Gabriela Knaul ir kritizējusi tiesu sistēmu par cilvēktiesību pārkāpumu problēmu nerisināšanu un interešu konfliktu neatzīšanu;

K.     tā kā pēc tam, kad Maldīvijas Cilvēktiesību komisija iesniedza ziņojumu ANO Cilvēktiesību padomei, Maldīvijas Augstākā Tiesa ir uzsākusi procesu, norādot, ka šis ziņojums ir mazinājis tiesu sistēmas neatkarību un valsts suverenitāti;

L.     tā kā Iekšlietu ministrija nesen likvidēja Maldīvijas Advokātu asociāciju, kas tika dibināta vien 2013. gadā un redzami kritizēja tiesu sistēmu, un tā kā tiek ziņots, ka pilsoniskās sabiedrības organizāciju, piemēram, Transparency Maldives, locekļus, kas ir iesaistījušies cīņā pret korupciju un atbalsta valdības pārredzamu darbību, ir atkārtoti mēģināts iebiedēt, un pastāv risks, ka valdība šīs organizācijas slēgs;

M.    tā kā pirmās brīvās un neatkarīgās demokrātiskās vēlēšanas, kurās 2008. gadā uzvarēja M. Nasheed, gan valsts iekšienē, gan ārpus tās radīja lielas cerības, ka varētu attīstīties ietverošāka un uz tiesiskumu balstīta Maldīvijas sabiedrība un valsts;

N.     tā kā M. Nasheed bija spiests atkāpties no amata 2012. gada februārī dažas nedēļas pēc tam, kad viņš lika nelikumīgi apcietināt galveno tiesnesi, kuru M. Nasheed valdība apsūdzēja politiskā neobjektivitātē un korupcijā;

O.     tā kā M. Nasheed uzvarēja prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā 2013. gadā, tomēr šo uzvaru anulēja konstitucionālā tiesa, kā pamatu norādot iespējamu opozīcijas īstenotu krāpšanu, un viņš nākamajā kārtā ar nelielu mazākumu zaudēja Abdulla Yameen Abdul Gayoom (Maldīvijas Progresīvā partija, PPM), kas ir Maumoon Abdul Gayoom pusbrālis.

P.     tā kā Parlaments 2015. gada 30. martā pieņēma grozījumu Maldīvijas tiesību aktā par ieslodzījumu un pirmstermiņa atbrīvošanu, neļaujot personām, kas izcieš cietumsodu, būt nevienas politiskās partijas locekļiem, kas faktiski liedz M. Nasheed, vienam no redzamākajiem opozīcijas politiķiem, aktīvi darboties politikā, un tā kā M. Nasheed notiesāšana par apsūdzībām terorismā neļaus viņam kandidēt prezidenta vēlēšanās 2018. gadā;

Q.     tā kā Maldīvija ir viena no neaizsargātākajām valstīm vai pat visneaizsargātākā valsts, kas saskaras ar klimata pārmaiņām un kuras teritorijas lielākā daļa atrodas mazāk nekā 1 metru zem jūras līmeņa;

1.      pauž dziļas bažas par Maldīvijā pieaugošajām tendencēm virzībā uz autoritāru varu, politisko oponentu apspiešanu un plašsaziņas līdzekļu un pilsoniskās sabiedrības iebiedēšanu, kas varētu mazināt pēdējo gadu laikā sasniegto cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma ieviešanā šajā valstī;

2.      pauž dziļu nožēlu par politisko situāciju Maldīvijā un ievērojamo tiesu sistēmas neatkarības trūkumu, kas ir novedis pie tiesu sistēmas ļaunprātīgas izmantošanas politiskiem mērķiem;

3.      mudina visas iesaistītās puses Maldīvijā konstruktīvi strādāt kopā visās jomās un jo īpaši attiecībā uz klimata pārmaiņām, kuras var destabilizēt valsti;

4.      pauž stingru kritiku par pārredzamības, objektivitātes un pienācīgas tiesvedības trūkumu opozīcijas līdera M. Nasheed un bijušo ministru tiesas prāvā un aicina valdību nodrošināt tiesiskuma aizsardzību un to, ka Maldīvijas tiesu sistēma ievēro konstitūciju un tai saistošās ANO konvencijas;

5.      aicina attiecīgās tiesu iestādes vienkāršot bijušā prezidenta M. Nasheed apelācijas iesniegšanas iespējas un aicina viņu pilnībā izmantot pastāvošās juridiskās iespējas; prasa, lai tad, ja šis notiesājošais spriedums tiks pārsūdzēts, bijušā prezidenta tiesības tiktu pilnībā ievērotas saskaņā ar Maldīvijas starptautiskajiem pienākumiem un standartiem; prasa ES delegācijai Šrilankā un Maldīvijā cieši uzraudzīt apelācijas procesu;

6.      prasa nekavējoties pārtraukt vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem un atgādina, ka drošības spēkiem ir pienākums aizsargāt miermīlīgus demonstrantus pret vardarbīgām bandām; prasa saukt pie atbildības par šādiem vardarbīgiem uzbrukumiem vainīgās personas;

7.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai un Maldīvijas valdībai un Parlamentam.

 

Juridisks paziņojums