FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 98kWORD 46k
28.4.2015
PE555.206v01-00
 
B8-0431/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om e-hälsa


Aldo Patriciello

Förslag till Europaparlamentets resolution om e-hälsa  
B8-0431/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europarådets konvention nr 108 från 1981,

–       med beaktande av sin resolution om handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020

–       med beaktande av epSOS-projektet (Smart Open Services for European Patients), som startades 2008,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU-medborgarnas ökande rörlighet har gjort det ofrånkomligt att hitta lösningar som underlättar interoperabilitet för systemen för digital hälsa.

B.     Huvudsyftet med epSOS-projektet är att få till stånd en elektronisk tjänst för utbyte av hälsodata på europeisk nivå som respekterar de regelverk och informationssystem som finns i medlemsstaterna.

C.     Det finns i nuläget olika nivåer på integritetsskyddet i medlemsstaterna, och detta gör det svårt att tillgodose medborgarnas behov på ett bra sätt.

D.     Svårigheten att få tillgång till hälsodata i medicinskt akuta fall riskerar att vålla medborgarna skada.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrikta sina insatser på harmonisering av de nationella normerna för integritetsskydd i syfte att underlätta genomförandet av projekt som rör e-hälsa.

Rättsligt meddelande