FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 101kWORD 46k
28.4.2015
PE555.207v01-00
 
B8-0432/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om decentralisering och ändring av godkännandekriterierna för projekt i investeringsplanen för Europa


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Steeve Briois, Florian Philippot, Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om decentralisering och ändring av godkännandekriterierna för projekt i investeringsplanen för Europa  
B8-0432/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Kommissionen planerar att minska Horisont 2020-programmets budget med 2,7 miljarder euro, och detta kommer att drabba forskning och universitet.

B.     Att beslut om att godkänna projekt fattas alltför centraliserat skapar onödig byråkrati och strider mot subsidiaritetsprincipen.

C.     Beslut fattas lämpligast på nationell nivå. EIB bör utöka sitt samarbete med offentliga banker och nationella myndigheter.

D.     Som situationen är nu kan dödviktseffekten för företagen bli hög.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta en stor del av investeringsplanen gå till universitets- och forskningsprojekt för att kompensera sänkningen av Horisont 2020-budgeten.

2.      Europaparlamentet begär att finansierade projekts innestående medel decentraliseras till medlemsstaterna.

3.      Europaparlamentet kräver att mängden investeringsprojekt som företagen lämnar in ska vara högre än deras genomsnittliga investeringar under en specifik referensperiod, för att undvika dödviktseffekter.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

Rättsligt meddelande