ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 121kWORD 49k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно признаването на смесения характер на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада


Софи Монтел, Марин Льо Пен, Доминик Билд, Флориан Филипо, Стийв Бриуа

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно признаването на смесения характер на търговското споразумение между Европейския съюз и Канада  
B8-0433/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид членове 206, 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид препоръката на Комисията към Съвета от 27 април 2009 г. за упълномощаване на Комисията да започне преговори за споразумение за икономическа интеграция с Канада,

–       като взе предвид текста на споразумението, финализиран по време на двустранната среща на високо равнище в Отава на 26 септември 2014 г.,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че с финализираното споразумение се извършва широко търговско дерегулиране между държавите от Европейския съюз и Канада;

Б.     като има предвид, че то съдържа механизъм за уреждане на споровете между инвеститори и държави, както и разпоредби от компетентността на суверенни държави, по-специално в сферата на културата, околната среда и общественото здравеопазване;

В.     като има предвид, че става въпрос за смесено споразумение, което подлежи на ратификация от националните парламенти;

Г.     като има предвид, че споразумението ЕС - Южна Корея се счита за смесено споразумение;

1.      изисква от Комисията да гарантира официално смесения характер на финализираното споразумение между Европейския съюз и Канада;

2.      повтаря искането си за изключване на механизма за уреждане на спорове, включен в текста на финализираното споразумение;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация