ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 119kWORD 49k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την αναγνώριση του μεικτού χαρακτήρα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναγνώριση του μεικτού χαρακτήρα της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά  
B8-0433/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 206, 207 και 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, της 27ης Απριλίου 2009, με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας οικονομικής ολοκλήρωσης με τον Καναδά,

–       έχοντας υπόψη το κείμενο της συμφωνίας που οριστικοποιήθηκε κατά τη διμερή σύνοδο κορυφής της Οττάβας στις 26 Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οριστικοποιημένη συμφωνία προβαίνει σε εκτεταμένη μείωση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στο εμπόριο ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον Καναδά·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι περιλαμβάνει μηχανισμό επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών, καθώς και διατάξεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κυρίαρχων κρατών, κυρίως στους τομείς του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για μεικτή συμφωνία που πρέπει να υποβληθεί προς επικύρωση στα εθνικά κοινοβούλια·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία ΕΕ-Νοτίου Κορέας θεωρείται μεικτή·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ρητά τον μεικτό χαρακτήρα της εμπορικής συμφωνίας που οριστικοποιήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά·

2.      επαναλαμβάνει το αίτημα ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών να αφαιρεθεί από την τελική συμφωνία·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου