RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 108kWORD 47k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


Euroopa Liidu ja Kanada vahelise kaubanduslepingu segaiseloomu tunnistamise kohta


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu ja Kanada vahelise kaubanduslepingu segaiseloomu tunnistamise kohta  
B8-0433/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid 206, 207 ja 218,

–       võttes arvesse komisjoni 27. aprilli 2009. aasta soovitust nõukogule, et volitada komisjoni alustama Kanadaga läbirääkimisi majandusintegratsiooni lepingu üle,

–       võttes arvesse lepingu teksti, mis viimistleti lõplikult 26. septembri 2014. aasta kahepoolsel tippkohtumisel Ottawas,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et leping toob endaga kaasa kaubanduse ulatusliku dereguleerimise Euroopa Liidu liikmesriikide ja Kanada vahel;

B.     arvestades, et see sisaldab investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanismi, samuti sätteid, mis käsitlevad suveräänsete riikide pädevust, eelkõige kultuuri, keskkonna ja rahvatervise valdkonnas;

C.     arvestades, et seega on tegemist segatüüpi lepinguga, mis tuleb esitada riikide parlamentidele ratifitseerimiseks;

D.     arvestades, et ELi ja Lõuna-Korea vahelist lepingut loetakse samuti segalepinguks;

1.      nõuab, et komisjon kinnitaks ametlikult Euroopa Liidu ja Kanada vahel välja töötatud kaubanduslepingu segaiseloomu;

2.      kordab nõudmist, et lepingu lõplikust tekstist kõrvaldataks investori ja riigi vaheliste vaidluste lahendamise mehhanism;

3.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusalane teave