REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 131kWORD 47k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības nolīguma atzīšanu par jauktu nolīgumu


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Savienības un Kanādas tirdzniecības nolīguma atzīšanu par jauktu nolīgumu  
B8-0433/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 206., 207. un 218. pantu,

–       ņemot vērā Komisijas 2009. gada 27. aprīļa ieteikumu Padomei pilnvarot Komisiju sākt sarunas par ekonomiskās integrācijas nolīgumu ar Kanādu,

–       ņemot vērā nolīguma tekstu, kura izstrāde noslēdzās divpusējā augstākā līmeņa sanāksmē Otavā 2014. gada 26. oktobrī,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā galīgais nolīgums paredz lielā mērā atcelt Eiropas Savienības dalībvalstu un Kanādas savstarpējās tirdzniecības regulējumu;

B.     tā kā tas ietver investoru un valstu strīdu izšķiršanas mehānismu, kā arī noteikumus, kuri attiecas uz suverēnu valstu kompetenci, tostarp kultūras, vides un sabiedrības veselības jomu;

C.     tā kā tas nozīmē, ka šis ir jaukts nolīgums, kurš jāiesniedz ratifikācijai valstu parlamentos;

D.     tā kā ES un Dienvidkorejas nolīgums tiek uzskatīts par jauktu nolīgumu,

1.      prasa Komisijai oficiāli apliecināt to, ka Eiropas Savienības un Kanādas galīgais nolīgums ir jaukts nolīgums;

2.      atkārtoti prasa svītrot galīgajā nolīgumā iekļauto strīdu izšķiršanas mehānismu;

3.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums