ONTWERPRESOLUTIE
PDF 110kWORD 46k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de erkenning van het gemengde karakter van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Ontwerpresolutie over de erkenning van het gemengde karakter van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada  
B8-0433/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien de artikelen 206, 207 en 218 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie aan de Raad van 27 april 2009 tot machtiging van de Commissie om onderhandelingen te openen over een overeenkomst inzake economische integratie met Canada,

–       gezien de tekst van de overeenkomst waaraan tijdens de bilaterale top van Ottawa op 26 september 2014 de laatste hand is gelegd,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de definitieve overeenkomst tot een verreikende deregulering van de handel tussen de landen van de Europese Unie en Canada leidt;

B.     overwegende dat de overeenkomst een mechanisme omvat voor de regeling van geschillen tussen investeerders en staten, alsmede bepalingen die onder de bevoegdheid van de soevereine staten vallen, met name op het gebied van cultuur, milieu en volksgezondheid;

C.     overwegende dat het derhalve om een gemengde overeenkomst gaat die ter ratificatie aan de nationale parlementen moet worden voorgelegd;

D.     overwegende dat de overeenkomst tussen de EU en Zuid-Korea als een gemengde overeenkomst wordt beschouwd;

1.      verzoekt de Commissie om het gemengde karakter van de afgeronde overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada officieel te garanderen;

2.      verzoekt andermaal om het mechanisme voor de regeling van geschillen uit de definitieve overeenkomst te verwijderen;

3.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling