PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 49k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie uznania mieszanego charakteru umowy handlowej między Unią Europejską i Kanadą


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania mieszanego charakteru umowy handlowej między Unią Europejską i Kanadą  
B8-0433/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 206, 207 i 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zalecenie Komisji dla Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. mające na celu upoważnienie Komisji do podjęcia negocjacji z myślą o zawarciu umowy w sprawie integracji gospodarczej z Kanadą;

–       uwzględniając tekst umowy sfinalizowanej podczas dwustronnego szczytu w Ottawie w dniu 26 września 2014 r.;

–       uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że sfinalizowana umowa przewiduje szeroko zakrojoną deregulację wymiany handlowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Kanadą;

B.     mając na uwadze, że przewiduje ona mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a państwami oraz postanowienia dotyczące kompetencji suwerennych państw, w szczególności w dziedzinie kultury, ochrony środowiska i zdrowia publicznego;

C.     mają na uwadze, że w związku z tym jest to umowa mieszana podlegająca ratyfikacji parlamentów państw członkowskich;

D.     mając na uwadze, że umowa między UE a Koreą Południową jest uznawana za umowę mieszaną;

1.      zwraca się do Komisji o oficjalne zapewnienie mieszanego charakteru umowy zawartej między Unią Europejską i Kanadą;

2.      ponawia wniosek o wykluczenie mechanizmu rozstrzygana sporów zawartego w sfinalizowanej umowie;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

Informacja prawna