FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 101kWORD 46k
29.4.2015
PE555.208v01-00
 
B8-0433/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om erkännande av att handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada är ett blandat avtal


Sophie Montel, Marine Le Pen, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om erkännande av att handelsavtalet mellan Europeiska unionen och Kanada är ett blandat avtal  
B8-0433/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 206, 207 och 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av kommissionens rekommendation till rådet av den 27 april 2009 om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om ekonomisk integration med Kanada,

–       med beaktande av det avtal som slutfördes vid det bilaterala toppmötet i Ottawa den 26 september 2014,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Avtalet leder till en omfattande avreglering av handeln mellan EU:s medlemsstater och Kanada.

B.     Det innehåller en tvistlösningsmekanism för tvister mellan investerare och stater samt bestämmelser som faller under suveräna staters behörighet, bland annat inom områdena kultur, miljö och folkhälsa.

C.     Det är därför ett blandat avtal som ska ratificeras av de nationella parlamenten.

D.     Avtalet mellan EU och Sydkorea anses vara ett blandat avtal.

1.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att formellt garantera att avtalet mellan Europeiska unionen och Kanada är ett blandat avtal.

2.      Europaparlamentet begär på nytt att tvistlösningsmekanismen i avtalet ska tas bort.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande