FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 97kWORD 47k
30.4.2015
PE555.210v01-00
 
B8-0435/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om stöd till byggnadssektorn i Frankrike


Sophie Montel, Dominique Bilde, Florian Philippot, Steeve Briois, Mireille D'Ornano

 Förslag till Europaparlamentets resolution om stöd till byggnadssektorn i Frankrike   

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av direktiv 2004/18/EU av den 31 mars 2014, särskilt artiklarna 26, 33 och 46,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Arbetstillfällena inom byggnadssektorn i Frankrike minskade med 27 000 under 2013 och 2014 och verksamheten minskade med 3 % under 2013 och med 2 % under 2014.

B.     Denna nedgång beror till stor del på den förödande politiken med budgetkonsolidering, som har lett till att de offentliga upphandlingarna minskat.

C.     Arbete som utförs av utstationerade arbetstagare utgör en illojal konkurrens inom byggnadssektorn och organiseras främst av stora företag.

1.      Europaparlamentet begär att kommissionen sätter stopp för budgetåtstramningarna, som har visat sig vara ineffektiva.

2.      Europaparlamentet kräver att de offentliga upphandlingarna reformeras så att en stor del av kontrakten tilldelas mycket små företag och små och medelstora företag på lokal nivå, och så att företag vars arbetstimmar till mer än två tredjedelar utförs av lokalanställda ska behandlas förmånligt vid offentliga upphandlingar.

3.      Europaparlamentet ber att man prioriterar renovering av redan befintliga infrastrukturer och energisanering av byggnader inom ramen för investeringsplanen för Europa.

4.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

Rättsligt meddelande