ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 121kWORD 50k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно отмяната на така наречената Директива за командированите работници


Доминик Билд, Софи Монтел, Флориан Филипо, Стийв Бриуа

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно отмяната на така наречената Директива за командированите работници  
B8‑0436/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Директива 96/71/ЕО,

–       като взе предвид Директива 2014/67/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.     като има предвид, че директивата поставя в конкурентно положение работниците от страните на произход и работниците от приемащите държави, без да създава справедливи условия за конкуренция;

Б.     като има предвид, че въпросната директива е несъвършена и е обект на множество измами, застрашаващи нашия социален модел и нашите социални сметки;

В.     като има предвид, че по данни на Евростат към 31 март 2015 г. разходите за заплата за един работен час са 34,6 EUR във Франция, 6,5 EUR в Литва и 3,8 EUR в България;

Г.     като има предвид, че според горепосочените данни литовски работодател, който наема 27 души, ще плати 175,50 EUR на час при среден разход за заплата, докато със същата сума френски работодател ще може да наеме 5 души;

Д.     като има предвид, че тази разлика в заплащането благоприятства един „законен социален дъмпинг“,

1.  настоява за отмяна на така наречената Директива за командированите работници;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация