ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 122kWORD 49k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας «για την απόσπαση εργαζομένων»


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση της οδηγίας «για την απόσπαση εργαζομένων»  
B8-0436/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 96/71/ΕΚ,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/67/ΕΕ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 96/71/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία φέρνει σε ανταγωνισμό τους εργαζομένους των χωρών προέλευσης και τους εργαζομένους της χώρας υποδοχής χωρίς να θεσπίζει ίσους όρους ανταγωνισμού·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω οδηγία είναι ατελής και αποτελεί αντικείμενο πολυάριθμων περιπτώσεων απάτης που υπονομεύουν το κοινωνικό μας πρότυπο και τους κοινωνικούς μας λογαριασμούς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το μισθολογικό κόστος μιας ώρας εργασίας ανέρχεται σε 34,6 ευρώ στην Γαλλία, 6,5 ευρώ στην Λιθουανία και 3,8 ευρώ στην Βουλγαρία, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2015 στοιχεία Eurostat·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ως άνω αριθμούς, ένας Λιθουανός εργοδότης που προσλαμβάνει 27 πρόσωπα θα καταβάλει 175,50 ευρώ την ώρα ως μέσο μισθολογικό κόστος, ενώ ένας Γάλλος εργοδότης θα μπορέσει, για το ίδιο ποσό, να προσλάβει μόνο 5 εργαζόμενους·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μισθολογική αυτή διαφορά ευνοεί ένα «νόμιμο κοινωνικό ντάμπιγκ»·

1.      ζητεί την πλήρη κατάργηση της οδηγίας «για την απόσπαση εργαζομένων»·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου