RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 106kWORD 47k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

vastavalt kodukorra artiklile 133


lähetatud töötajate direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepanek lähetatud töötajate direktiivi kehtetuks tunnistamise kohta  
B8-0436/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse direktiivi 96/71/EÜ,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/67/EL, mis käsitleb direktiivi 96/71/EÜ ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1024/2012,

–       võttes arvesse kodukorra artiklit 133,

A.     arvestades, et direktiiviga pannakse konkureerima päritoluriigi töötajad ja vastuvõtva riigi töötajad ilma nende jaoks võrdseid konkurentsitingimusi loomata;

B.     arvestades, et kõnealune direktiiv on puudulik ning annab võimaluse mitmesugusteks pettusteks, mis seavad ohtu meie sotsiaalse mudeli ja sotsiaalse arvepidamise;

C.     arvestades, et Eurostati 31. märtsi 2015. aasta andmete järgi on ühe töötunni palgakulu Prantsusmaal 34,6 eurot, Leedus 6,5 eurot ja Bulgaarias 3,8 eurot;

D.     arvestades, et eespool osutatud arvude kohaselt maksab 27 inimesele tööd andev Leedu tööandja nende ühe töötunni keskmiseks palgakuluks 175,50 eurot, samal ajal kui Prantsusmaa tööandja saab sama summa eest palgata ainult 5 inimest;

E.     arvestades, et selline palgaerinevus soodustab seaduslikku sotsiaalset dumpingut;

1.      nõuab lähetatud töötajate direktiivi sõnaselget kehtetuks tunnistamist;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos allakirjutanute nimedega komisjonile, nõukogule ja liikmesriikidele.

Õigusalane teave