REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 132kWORD 47k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu


par tā dēvētās norīkoto darba ņēmēju direktīvas atcelšanu


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par tā dēvētās norīkoto darba ņēmēju direktīvas atcelšanu  
B8-0436/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Direktīvu 96/71/EK,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīvu 2014/67/ES par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1024/2012,

–       ņemot vērā Reglamenta 133. pantu,

A.     tā kā šī direktīva rada konkurenci starp izcelsmes valsts darba ņēmējiem un uzņēmējas valsts darba ņēmējiem, nenodrošinot vienlīdzīgas konkurences apstākļus;

B.     tā kā šī direktīva ir nepilnīga un ar to bieži saistās krāpniecības gadījumi, kas apdraud mūsu sociālo modeli un sabiedrību pārskatus;

C.     tā kā saskaņā ar Eurostat 2015. gada 31. marta datiem algu izmaksas par stundas darbu Francijā ir EUR 34,6, Lietuvā — EUR 6,5 un Bulgārijā — EUR 3,8;

D.     tā kā, ņemot vērā iepriekš minētos skaitļus, lietuviešu uzņēmējs, kas nodarbina 27 personas, vidēji algu izmaksās par stundu tērētu EUR 175,50, bet franču uzņēmējs par tādu pat summu varētu nodarbināt 5 personas;

E.     tā kā šādas algu atšķirības veicina “legālu sociālo dempingu”,

1.      prasa tā dēvētās norīkoto darba ņēmēju direktīvas pilnīgu atcelšanu;

2.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju kopā ar parakstītāju vārdiem nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

 

Juridisks paziņojums