ONTWERPRESOLUTIE
PDF 111kWORD 46k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de schrapping van de "richtlijn ter beschikking gestelde werknemers"


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de schrapping van de "richtlijn ter beschikking gestelde werknemers"  
B8-0436/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien Richtlijn 96/71/EG,

–       gezien Richtlijn 2014/67/EU van het Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van Richtlijn 96/71/EG en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012,

–       gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de richtlijn werknemers uit landen van oorsprong en werknemers van ontvangende landen tegen elkaar uitspeelt zonder dat hiervoor eerlijke omstandigheden worden gecreëerd;

B.     overwegende dat deze richtlijn tekortkomingen vertoont en het onderwerp is van grootschalige fraude waardoor ons sociaal model en onze sociale zekerheid op het spel worden gezet;

C.     overwegende dat de uurloonkosten 34,6 euro bedragen in Frankrijk, 6,5 euro in Litouwen en 3,8 euro in Bulgarije, volgens de gegevens van Eurostat op 31 maart 2015;

D.     overwegende dat volgens bovenstaande cijfers een Litouwse werkgever met 27 werknemers bij gemiddelde loonkosten 175,50 euro per uur betaalt terwijl een Franse werkgever voor hetzelfde bedrag 5 personen kan aannemen;

E.     overwegende dat deze loonkloof "legale sociale dumping" bevordert;

1.      vraagt om de schrapping van de "richtlijn ter beschikking gestelde werknemers";

2.      verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

Juridische mededeling