FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 100kWORD 46k
30.4.2015
PE555.211v01-00
 
B8-0436/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om upphävande av direktivet om utstationering av arbetstagare


Dominique Bilde, Sophie Montel, Florian Philippot, Steeve Briois

Förslag till Europaparlamentets resolution om upphävande av direktivet om utstationering av arbetstagare  
B8-0436/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av direktiv 96/71/EG,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012,

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Direktivet skapar en konkurrenssituation mellan arbetstagare från ursprungsländer och arbetstagare från värdländer utan att det upprättas rättvisa konkurrensvillkor.

B.     Detta direktiv är ofullkomligt och leder till många bedrägerier, som äventyrar vår sociala modell och sociala redovisning.

C.     Lönekostnaden för en arbetstimme uppgår till 34,6 EUR i Frankrike, 6,5 EUR i Litauen och 3,8 EUR i Bulgarien, enligt uppgifter från Eurostat per den 31 mars 2015.

D.     Enligt ovan nämnda siffror betalar en litauisk arbetsgivare som anställer 27 personer 175,50 EUR per timme i genomsnittlig lönekostnad medan en fransk arbetsgivare kan anställa fem personer till samma kostnad.

E.     Denna löneklyfta främjar en laglig social dumpning.

1.      Europaparlamentet kräver att direktivet om utstationering av arbetstagare helt och hållet upphävs.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande