FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 101kWORD 50k
30.4.2015
PE555.212v01-00
 
B8-0437/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om reformen av utstationeringen av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster


Sophie Montel, Dominique Bilde, Steeve Briois, Florian Philippot

Förslag till Europaparlamentets resolution om reformen av utstationeringen av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster  
B8-0437/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster(1),

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av rådets direktiv 96/71/EG(2),

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Antalet utstationerade arbetstagare fortsätter att stiga i Frankrike och uppgick till 212 000 officiellt registrerade arbetstagare för 2013 och 230 000 för 2014. Det finns även mellan 220 000 och 300 000 oregistrerade utstationerade arbetstagare.

B.     Antalet dagar med utstationerat arbete ökade med 31 % under 2014 och uppgick till 9,7 miljoner dagar. 2013 var ökningen 30 %.

C.     Det ökade antalet kontroller åtgärdar inte skillnaden i lönekostnader, som kan uppgå till 30 %.

1.      Europaparlamentet begär att kommissionen utan dröjsmål gör det möjligt för upphandlande myndigheter att utesluta företag som i överdriven utsträckning använder sig av utstationerade arbetstagare och inför minimilöner för underleverantörer.

2.      Europaparlamentet begär att man på medellång sikt avskaffar systemet med utstationerade arbetstagare eller inför en ersättningsfond som finansieras av de företag som har tillgång till utstationerade arbetstagare till lägre lönekostnader.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen.

 

(1)

EGT L 18, 21.1.1997, s. 1.

(2)

EUT L 159, 28.5.2014, s. 11.

Rättsligt meddelande