Процедура : 2015/2673(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0439/2015

Внесени текстове :

B8-0439/2015

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P8_TA(2015)0199

ПРЕПОРЪКА ЗА РЕШЕНИЕ
PDF 128kWORD 58k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

съгласно член 105, параграф 6 от Правилника на дейността


да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Чеслав Адам Шекерски от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони

Проект на решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу Делегиран регламент на Комисията от 27 април 2015 г. за изменение на приложение І към Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8‑0439/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид Делегиран регламент на Комисията (C(2015)02802),

–       като взе предвид писмото на Комисията от 3 февруари 2015 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–       като взе предвид писмото ХХХ на комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии,

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета(1), и по-член 58, параграф 7 от него,

–       като взе предвид препоръката за решение, внесена от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–       като взе предвид член 105, параграф 6 от своя правилник,

A.     като има предвид, че в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета се предвижда преразглеждане на многогодишната финансова рамка в случай на приемане след 1 януари 2014 г. на програмите със споделено управление, наред с другото, за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с цел да се прехвърлят към следващи години неусвоените през 2014 г. средства над съответните разходни тавани,

Б.     като има предвид, че програмите за развитие на селските райони на България, Чешката република, Ирландия, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Малта, Румъния и Швеция и някои регионални програми на Белгия, Германия, Франция и Обединеното кралство не бяха готови за приемане до края на 2014 г.;

В.     като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 беше съответно преразгледан с Регламент (ЕС, Евратом) № 2015/6233, в който съответните неусвоени средства по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за 2014 г. се прехвърлят за 2015 и 2016 г. над разходните тавани,

Г.     като има предвид, че Приложение I към Регламент (ЕС) № 1305/2013, в което се установяват разпоредбите за разбивка на помощта от Европейския съюз за развитие на селските райони за периода 2014—2020 г., следва да бъде съответно изменено,

Д.     като има предвид, че настоящият регламент е от съществено значение за безпроблемното и навременно приемане на програмите за развитие на селските райони, и като има предвид, че е уместно той да влезе в сила в деня след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

1.      заявява, че не представя възражения срещу Делегиран регламент (ЕС) № 1305/2013;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487.

Правна информация