Postup : 2015/2673(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0439/2015

Předložené texty :

B8-0439/2015

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0199

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 129kWORD 53k
7.5.2015
PE557.043v01-00
 
B8-0439/2015

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 27. dubna 2015, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)  (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0000/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci C(2015)02802,

–       s ohledem na dopis Komise ze dne 3. března 2015, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne xxxx,

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(1), zejména čl. 58 odst. 7,

–       s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že čl. 19 odst. 1 nařízení Rady (EU, EURATOM) č. 1311/2013 stanoví revizi víceletého finančního rámce v případě přijetí programů v rámci sdíleného řízení mj. Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova po 1. lednu 2014, aby byly prostředky, které nebyly využity v roce 2014, převedeny do následujících let nad rámec příslušných výdajových stropů;

B.   vzhledem k tomu, že programy rozvoje venkova Bulharska, České republiky, Irska, Řecka, Španělska, Chorvatska, Itálie, Kypru, Lucemburska, Maďarska, Malty, Rumunska a Švédska a některé regionální programy v Belgii, Německu, Francii a ve Spojeném království nebyly ke konci roku 2014 připraveny k přijetí;

C.  vzhledem k tomu, že nařízení (EU, EURATOM) č. 1311/2013 bylo odpovídajícím způsobem pozměněno nařízením Rady [(EU, EURATOM)] č. 2015/623, kterým se příslušné nevyužité prostředky Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova z roku 2014 převádějí do výdajového stropu pro roky 2015 a 2016;

D.  vzhledem k tomu, že příloha I nařízení (EU) č. 1305/2013, která uvádí rozpis týkající se podpory Unie pro rozvoj venkova (2014 až 2020), by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna;

E    vzhledem k tomu, že toto nařízení je zásadní pro hladké a včasné přijetí programů rozvoje venkova, a proto by mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie;

1.   prohlašuje, že nemá námitky k nařízení v přenesené pravomoci (EU) No 1305/2013;

2.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

 

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.

Právní upozornění