Menetlus : 2015/2673(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0439/2015

Esitatud tekstid :

B8-0439/2015

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0199

SOOVITUS VÕTTA VASTU OTSUS
PDF 107kWORD 51k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 6


mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Euroopa Parlamendi otsuse eelnõu: mitte esitada vastuväiteid komisjoni 27. aprilli 2015. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 (Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) I lisa (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0439/2015

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2015)02802),

–       võttes arvesse komisjoni 3. veebruari 2015. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et tal ei ole delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–       võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni xxxx kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/2005(1), eriti selle artikli 58 lõiget 7,

–       võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon soovitust võtta vastu otsus,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 6,

A.     arvestades, et nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 artikli 19 lõikega 1 on ette nähtud, et kui pärast 1. jaanuari 2014 võetakse vastu teiste seas ka Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi programmid, mille eelarvet täidetakse koostöös liikmesriikidega, siis muudetakse mitmeaastast finantsraamistikku, et kanda järgmistesse aastatesse üle 2014. aastal kasutamata jäänud vahendite osa, mis ületab asjaomaseid kulude ülemmäärasid;

B.     arvestades, et Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Horvaatia, Itaalia, Küprose, Luksemburgi, Ungari, Malta, Rumeenia ja Rootsi maaelu arengu programmid ning Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi teatavad piirkondlikud programmid ei olnud 2014. aasta lõpus veel vastuvõtmiseks valmis;

C.     arvestades, et määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013 on vastavalt nõukogu määrusele (EÜ, Euratom) 2015/623 läbi vaadatud, et kanda Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondile 2014. aastal vastavad kasutamata jäänud vahendid üle 2015. ja 2016. aasta kulude ülemmäärade alla;

D.     arvestades, et sellepärast tuleks vastavalt muuta määruse (EL) nr 1305/2013 I lisa, milles on sätestatud liidu maaelu arengu toetuse iga-aastane jaotus aastatel 2014–2020;

E.     arvestades, et kuna käesolev määrus on maaelu arengu programmide sujuva ja õigeaegse vastuvõtmise jaoks väga oluline, on asjakohane, et käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas;

1.      teatab, et Euroopa Parlamendil ei ole delegeeritud määruse (EL) nr 1305/2013 kohta vastuväiteid;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 487.

Õigusalane teave