Menettely : 2015/2673(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0439/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0439/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0199

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PDF 117kWORD 50k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti


olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta 27. huhtikuuta 2015 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I muuttamisesta (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0439/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)02802),

–       ottaa huomioon komission 3. helmikuuta 2015 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa delegoitua asetusta,

–       ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta 17. joulukuuta 2103 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013(1) ja erityisesti sen 58 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan suosituksen päätökseksi,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 19 artiklan 1 kohdassa säädetään monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisesta siirtämällä varainhoitovuonna 2014 käyttämättä jääneet määrärahat seuraaville vuosille vastaavien menojen enimmäismääriä kasvattamalla, jos Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta hyväksytään uudet yhteistyössä hallinnoitavat ohjelmat 1 päivän tammikuuta 2014 jälkeen;

B.     toteaa, että Bulgarian, Tšekin tasavallan, Irlannin, Kreikan, Espanjan, Kroatian, Italian, Kyproksen, Luxemburgin, Unkarin, Maltan, Romanian ja Ruotsin maaseudun kehittämisohjelmat sekä tietyt Belgian, Saksan, Ranskan, Yhdistyneen kuningaskunnan alueelliset ohjelmat eivät olleet valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 lopulla;

C.     toteaa, että asetusta (EU, Euratom) N:o 1311/2013 on tarkistettu vastaavasti neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2015/623, jolla siirretään Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston osalta vastaavat varainhoitovuonna 2014 käyttämättä määrärahat vuosien 2015 ja 2016 enimmäismääriin;

D.     katsoo, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013, jossa säädetään unionin maaseudun kehittämiseen osoittaman tuen jakautumisesta kaudella 2014–2020, liitettä I olisi sen vuoksi tarkistettava vastaavasti;

E.     katsoo, että tämä asetus on tärkeä maaseudun kehittämisohjelmien joustavan ja nopean hyväksymisen kannalta ja että sen olisi tultava voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

1.      ilmoittaa, ettei se vastusta delegoitua asetusta (EU) N:o 1305/2013;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487.

Oikeudellinen huomautus