Procedură : 2015/2673(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0439/2015

Texte depuse :

B8-0439/2015

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0199

RECOMANDARE DE DECIZIE
PDF 121kWORD 54k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

depusă în conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 27 aprilie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0439/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere regulamentul delegat al Comisiei (C(2015)02802),

–       având în vedere scrisoarea Comisiei din 3 februarie 2015 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecțiuni la regulamentul delegat,

–       având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la xxxx,

–       având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului(1), în special articolul 58 alineatul (7),

–       având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–       având în vedere articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului se prevede o revizuire a cadrului financiar multianual în cazul adoptării după 1 ianuarie 2014 a unor programe în gestiune partajată pentru, printre altele, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, în vederea transferării pentru exercițiile următoare, peste plafoanele corespunzătoare pentru cheltuieli, alocările neutilizate în 2014;

B.     întrucât programele de dezvoltare rurală ale Bulgariei, Republicii Cehe, Irlandei, Greciei, Spaniei, Croației, Italiei, Ciprului, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, României și Suediei, precum și anumite programe regionale ale Belgiei, Germaniei, Franței și Regatului Unit nu au fost gata de adoptare până la sfârșitul anului 2014;

C.     întrucât Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 a fost revizuit în consecință prin Regulamentul [(UE, Euratom)] 2015/623 al Consiliului, transferându-se în plafoanele de cheltuieli pentru 2015 și 2016, pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare regională, alocările corespunzătoare neutilizate în 2014;

D.     întrucât anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care stabilește defalcarea sprijinului acordat de Uniune pentru dezvoltare rurală pentru perioada 2014-2020, ar trebui modificată în consecință;

E.     întrucât prezentul regulament este esențial pentru adoptarea la timp și fără probleme a programelor de dezvoltare rurală și întrucât este oportun ca acesta să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

1.      declară că nu formulează obiecțiuni la Regulamentul delegat (UE) nr. 1305/2013;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 487.

Notă juridică