Postup : 2015/2673(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0439/2015

Predkladané texty :

B8-0439/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0199

ODPORÚČANIE PRE ROZHODNUTIE
PDF 130kWORD 56k
07.05.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

predložené v súlade s článkom 105 ods. 6 rokovacieho poriadku


nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 27. apríla 2015, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0439/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2015)02802),

–       so zreteľom na list Komisie z 3. februára 2015, ktorým ho žiada, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–       so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov z xxxx,

–       so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005(1), a najmä na jeho článok 58 ods. 7,

–       so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–       so zreteľom na článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v článku 19 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 sa stanovuje revízia viacročného finančného rámca, ak sa po 1. januári 2014 prijmú programy v rámci zdieľaného hospodárenia okrem iného pre Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov pridelené prostriedky, ktoré neboli v roku 2014 použité, pričom sa prekročia zodpovedajúce stropy pre výdavky;

B.     keďže programy rozvoja vidieka v Bulharsku, Českej republike, Írsku, Grécku, Španielsku, Chorvátsku, Taliansku, na Cypre, v Luxembursku, Maďarsku, na Malte, v Rumunsku a vo Švédsku a niektoré regionálne programy v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku a v Spojenom kráľovstve neboli do konca roku 2014 pripravené na prijatie;

C.     keďže nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 bolo zodpovedajúcim spôsobom zrevidované nariadením Rady (EÚ, Euratom) č. 2015/623, ktorým sa príslušné nepoužité pridelené prostriedky Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z roku 2014 presúvajú do stropov pre výdavky na roky 2015 a 2016;

D.     keďže by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013, ktorá uvádza rozdelenie podpory, ktorú Únia poskytuje na rozvoj vidieka na obdobie rokov 2014 až 2020;

E.     keďže toto nariadenie má zásadný význam pre bezproblémové a včasné prijatie programov rozvoja vidieka a keďže je vhodné, aby nadobudlo účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie;

1.      oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu (EÚ) č. 1305/2013;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487.

Právne oznámenie