Förfarande : 2015/2673(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0439/2015

Ingivna texter :

B8-0439/2015

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P8_TA(2015)0199

REKOMMENDATION TILL BESLUT
PDF 119kWORD 50k
7.5.2015
PE555.214v01-00
 
B8-0439/2015

i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen


om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))


Czesław Adam Siekierski för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Europaparlamentets utkast till beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 27 april 2015 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (C(2015)02802 – 2015/2673(DEA))  
B8-0439/2015

Europaparlamentet fattar detta beslut

–       med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2015)02802),

–       med beaktande av kommissionens skrivelse av den 3 februari 2015, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–       med beaktande av skrivelsen av den ... från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–       med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005(1), särskilt artikel 58.7,

–       med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–       med beaktande av artikel 105.6 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I artikel 19.1 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 föreskrivs en revidering av den fleråriga budgetramen om program med delad förvaltning för bland annat Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling antas efter den 1 januari 2014, för att överföra anslag som inte användes 2014 till påföljande år utöver motsvarande utgiftstak.

B.     Programmen för landsbygdsutveckling i Bulgarien, Tjeckien, Irland, Grekland, Spanien, Kroatien, Italien, Cypern, Luxemburg, Ungern, Malta, Rumänien och Sverige och vissa regionala program i Belgien, Tyskland, Frankrike och Förenade kungariket var inte klara för antagande vid utgången av 2014.

C.     Förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 har setts över i enlighet med detta genom rådets förordning (EU, Euratom) nr 2015/623 och de motsvarande oanvända anslagen för 2014 har för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling förts över till utgiftstaken för 2015 och 2016.

D.     Bilaga I till förordning (EU) nr 1305/2013, som fastställer fördelningen av unionens stöd för landsbygdsutveckling för perioden 2014–2020 bör därför ändras i enlighet med detta.

E.     Denna förordning behövs för att man på ett smidigt sätt och i tid ska kunna anta program för landsbygdsutveckling och det är därför lämpligt att den träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1.      Europaparlamentet förklarar att det inte invänder mot den delegerade förordningen (EU) nr 1305/2013.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 487.

Rättsligt meddelande