Процедура : 2015/2580(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0440/2015

Внесени текстове :

B8-0440/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0206

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 114kWORD 54k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността


относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Мишел Дантен, Ерик Андрийо, Жозе Бове, Мартин Хойслинг от името на комисията по земеделие и развитие на селските райони
ИЗМЕНЕНИЯ

B80440/2015 Резолюция на Европейския парламент относно делегирания регламент на Комисията от 20 февруари 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 376/2008 по отношение на задължението за представяне на лиценз за внос на етилов алкохол от земеделски произход и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2336/2003 за определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 670/2003 на Съвета за установяване на специфични мерки по отношение на пазара на етилов алкохол от земеделски произход (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  

Европейският парламент,

–       като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2015)00861),

–       като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета(1), и по-специално член 177, параграф 1, буква а), член 223, параграф 2 и член 227 от него,

–       като взе предвид предложението за резолюция, внесено от комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–       като взе предвид член 105, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че проследяването на данните, свързани с етиловия алкохол от земеделски произход, осигурява както прозрачност, така и осведоменост по отношение на развитието на пазара, който е все още нестабилен и среща силна конкуренция, особено от страна на вноса от трети държави;

Б.     като има предвид, че тази информация е също изключително полезна в случаите на преговори по международни споразумения и разследвания за борба с дъмпинга;

В.     като има предвид, че Евростат не предоставя такава точна информация, което означава, че операторите, държавите членки и институциите на ЕС не разполагат с алтернативен начин за пълно осведомяване относно положението на пазара;

1.      възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

Правна информация