Procedure : 2015/2580(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0440/2015

Indgivne tekster :

B8-0440/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0206

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 105kWORD 45k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 3


om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling for Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning af 20. februar 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 376/2008 for så vidt angår forpligtelsen til at fremlægge importlicens for landbrugsethanol og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2336/2003 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 670/2003 om specifikke foranstaltninger vedrørende landbrugsethanolmarkedet (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8‑0440/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2015)00861),

–       der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007(1), særlig artikel 177, stk. 1, litra a), artikel 223, stk. 2, og artikel 227,

–       der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 3,

A.     der henviser til, at opfølgningen af oplysninger om landbrugsethanol sikrer både gennemsigtighed og viden angående udviklingen af markedet, som stadig er ustabil, og som står over for en stærk konkurrence, især på grund af import fra tredjelande;

B.     der henviser til, at sådanne oplysninger også er yderst nyttige i forbindelse med forhandlinger om internationale aftaler og antidumpingundersøgelser;

C.     der henviser til, at Eurostat ikke giver sådanne præcise oplysninger, hvorfor operatørerne, medlemsstaterne og EU-institutionerne ikke har nogen andre muligheder for at få fuldt kendskab til markedssituationen;

1.      gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

Juridisk meddelelse