Διαδικασία : 2015/2580(DEA)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0440/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0440/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0206

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 114kWORD 55k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού


σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 20ής Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008 όσον αφορά την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τις εισαγωγές αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 για καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 670/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών μέτρων σχετικά με την αγορά στον τομέα της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2015)00861),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007(1), και ιδίως τα άρθρα 177 παράγραφος 1 στοιχείο α), 223 παράγραφος 2 και 227 ,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης παρέχει διαφάνεια, αλλά και γνώση σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς, η οποία εξακολουθεί να είναι ασταθής και να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό, ιδίως λόγω των εισαγωγών από τρίτες χώρες·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών, καθώς και για τις έρευνες αντιντάμπινγκ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Eurostat δεν παρέχει ακριβείς πληροφορίες επί του θέματος, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα για τους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ να ενημερωθούν πλήρως σχετικά με την κατάσταση στην αγορά·

1.      διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής,

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου