Menettely : 2015/2580(DEA)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0440/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0440/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0206

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 102kWORD 49k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti


asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annetusta komission delegoidusta asetuksesta ((C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
TARKISTUKSET

Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 376/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on vaatimus esittää maatalousperäisen etyylialkoholin tuontitodistus sekä maatalousperäisen etyylialkoholin markkinoihin liittyvistä erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 670/2003 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2336/2003 kumoamisesta 20. helmikuuta 2015 annetusta komission delegoidusta asetuksesta ((C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2015)00861),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–       ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013(1)ja erityisesti sen 177 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 223 artiklan 2 kohdan ja 227 artiklan,

–       ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan päätöslauselmaesityksen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.     toteaa, että maatalousperäiseen etyylialkoholiin liittyvien tietojen seurannalla varmistetaan markkinoiden kehitystä koskeva avoimuus ja tietämys, kun markkinat ovat edelleen epävakaat ja erityisesti kolmansista maista peräisin olevan tuonnin vuoksi niillä vallitsee kova kilpailu;

B.     toteaa, että tällaiset tiedot ovat myös äärimmäisen hyödyllisiä kansainvälisissä sopimusneuvotteluissa ja polkumyyntitutkimuksissa;

C.     toteaa, että Eurostat ei tuota tällaisia tarkkoja tietoja, joten toimijoilla, jäsenvaltioilla ja EU:n toimielimillä ei ole vaihtoehtoisia menetelmiä saada täydellisiä tietoja markkinatilanteesta;

1.      vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

Oikeudellinen huomautus