Procedūra : 2015/2580(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0440/2015

Pateikti tekstai :

B8-0440/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/05/2015 - 10.9
CRE 20/05/2015 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0206

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 111kWORD 52k
7.5.2015
PE555.215v01-00
 
B8-0440/2015

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį


dėl 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))


Michel Dantin, Eric Andrieu, José Bové, Martin Häusling Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vardu
PAKEITIMAI

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2015 m. vasario 20 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 376/2008 nuostatos dėl reikalavimo pateikti žemės ūkio kilmės etilo alkoholio importo licenciją ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2336/2003, įvedantis tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 670/2003, nustatančio konkrečias žemės ūkio kilmės etilo alkoholio rinkos priemones, taikymo taisykles (C(2015)00861 – 2015/2580(DEA))  
B8-0440/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2015)00861),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007(1), ypač į jo 177 straipsnio 1 dalies a punktą, 223 straipsnio 2 dalį ir 227 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.     kadangi su žemės ūkio kilmės etilo alkoholiu susijusių duomenų tolesnis nagrinėjimas užtikrina ir skaidrumą, ir su rinkos raida susijusias žinias, kadangi rinka vis dar nestabili ir susiduriama su didele konkurencija, ypač dėl importo iš trečiųjų šalių;

B.     kadangi tokia informacija itin naudinga turint mintyje derybas dėl tarptautinio susitarimo ir tyrimų, susijusių su antidempingu;

C.     kadangi Eurostatas neteikia tokios tikslios informacijos, o tai reiškia, kad veiklos vykdytojai, valstybės narės ir ES institucijos neturi kitos galimybės gauti išsamios informacijos apie padėtį rinkoje;

1.      pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

Teisinis pranešimas